DEVIATNIK K NEPOŠKVRNENEJ PANNE MÁRII

Spoločný úmysel nášho diela na Miletičovej: za núdznych, trpiacich a chorých.

Deviantnik na stihnutie v: PDF

   1. deň29. novembra NEPOŠKVRNENÉ POČATIE

   Boh sa od začiatku pozerá na Máriu ako na víťazku nad zlom. Len On sám vidí celú hrôzu zla a nemôže strpieť, aby tá, z ktorej chcel vyviesť nové stvorenie, bola – hoci len na okamih – pod mocou zlého. Mária bola počatá bez poškvrny hriechu a dozvedela sa to až pri Zvestovaní. Boh v nej pracoval, bez toho aby si toho bola vedomá. Boh môže pracovať aj v nás – ak mu nekladieme prekážky. Môžeme si napríklad aj myslieť, že už nič nedokážeme, že sa nemôžeme polepšiť. Nezáleží však na tom, čo dokážeme, ale len na láske, na dobrote srdca.

   Túto svoju starosť môžeme zveriť Panne Márii, aby ona – Prostredníčka všetkých milostí – hospodárila s milosťami, ktoré sú nám zverené tak, aby sme predsa len rástli. Ona – Nepoškvrnená – nám bude spoľahlivou záštitou pred zlom a môžeme si byť istí, že pod jej plášťom nám bude vždy dobre.

   Don Bosco:
   “Svojim chlapcom som predstavil Máriu Nepoškvrnenú ako svedka naozajstnej lásky. Je celá čistá, priatelia, celá krásna. Podobá sa slnku, Lune, tým najžiarivejším hviezdam, je zapečatený prameň. Buď velebený, Pane, za čistú a svätú Máriu, pokornú služobnicu, ktorá ti povedala bezvýhradne svoje ÁNO. “

   Zdravas Mária …
   Mária, bez poškvrny dedičného hriechu počatá, ​​oroduj za nás.

   2. deň30. novembra MILOSTIPLNÁ, PÁN S TEBOUE

   Boh oslovuje ústami anjela Máriu a nazýva ju “Plná milosti.” Týmto označením vyjadruje jej najvnútornejšiu podstatu. On sám žasne nad dielom, ktoré v nej vykonal, žasne nad jej krásou.

   Mária, dcéra Izraela, chápe, že Boh jej týmto oslovením ponúka to, čo ponúkal vyvolenému národu: snúbeneckú lásku! Ona má byť snúbenicou Svätého Izraela! Cíti, že je nádejou Boha, ktorý očakáva, že skrze ňu sa tvorstvo otvorí Láske a bude ochotné s Bohom rozvíjať tento snúbenecký vzťah.

   Pán s tebou! Nie je to len konštatovanie, že s Máriou je Boh. Je to aj vyznanie túžby, že Boh chce byť s Máriou a skrze ňu s človekom vôbec – s celým ľudstvom.

   Aj nás Boh miloval od večnosti a pracoval v nás od počiatku. Aj na nás sa obracia s touto výzvou lásky, či aj my chceme slobodne a dobrovoľne rozvíjať tento zásnubnej vzťah s Ním.

   Don Bosco:
   “Anjel pozdravil Pannu Máriu ako “plnú milosti”, aby ukázal, že od začiatku svojho života bola bez poškvrny dedičného hriechu a bez hriechu žila až do smrti. Maria, nádherná dievča, ty si nikdy neodmietla Bohu najmenší dôkaz lásky. Bola si verná svojmu slovu. Boh si vyvolil tvoje panenské srdce, aby prebýval medzi nami. Roznecuj, prosíme, aj naše srdce. “

   Zdravas Mária …
   Mária, bez poškvrny dedičného hriechu počatá, ​​oroduj za nás.

   .

   3. deň1. decembra SOM SLUŽOBNICA PÁNA

   Služobnicou sa nazýva izraelská žena, keď dáva ruku svojmu mužovi a stáva sa jeho manželkou. Je to výraz pokornej vďačnosti za vyvolenie.
   Fiat – nech sa stane – je najslávnejším slovom človeka. Fiat zaznelo z Božích úst pri stvorení. Je to tvorivé slovo. Máriino Fiat je odpoveďou tvorstva Bohu Stvoriteľovi. A je tiež vydaním sa Bohu z lásky, vydaním sa snúbenice do rúk Snúbenca. Ona sama nevie a ani snáď netuší, čo jej to prinesie, čo Boh bude od nej požadovať. A predsa sa úplne dáva k dispozícii – je oslavou Lásky.
   Boh si vyvolil aj nás. Aj my sa niekedy pokladáme za “služobníkov”, ale vkladáme do svojho vzťahu k Bohu i vďačnosť za vyvolenie? Prinášame mu celú svoju minulosť, prítomnosť i budúcnosť?


   Don Bosco:
   “Pani ma vzala dobrotivo za ruku, ukázala mi moje pole pôsobnosti medzi týmito deťmi a upozornila ma: Pochopíš to neskôr. Pani v plášti žiariacim ako slnko vstúpila do dejín môjho diela a vľúdne ma viedla. “


   Zdravas Mária …
   Mária, bez poškvrny dedičného hriechu počatá, ​​oroduj za nás.Add some description that will expand

   4. deň2. decembra MAGNIFICAT

   V Máriinom Magnificat nachádzame tri myšlienky – pramene vďačnosti a chvály:
   že zhliadol na poníženosť svojej služobnice, na jej poníženosť
   Pán má svoj plán spásy a úplne iné kritériá, ako majú ľudia
   Pán už začal pracovať na svojom pláne spásy – ujal sa svojho služobníka Izraela
   Panna Mária používa slová Písma a prijíma ich za svoje, aby tým roznietila svoje srdce k vďačnosti. Súčasne si však – cez svoju svätosť, čistotu a nevinnosť – uvedomuje a prežíva svoju existenciu ako ničotu pred Bohom. A predsa jej veľkosť je práve v tom, že sa cíti pred Božím majestátom ako nič, ako nepatrná služobnica.
   To platí aj pre nás. Čím viac sa pozeráme na neho, tým viac sa zmenšujú naše problémy, starosti i bolesti, tým viac sa aj my sami zmenšujeme vo svojich očiach. On o nás vie, vie o našich potrebách aj o našej túžbe po živote! Tak sa náš všedný deň stáva stálou výmenou, komunikácií lásky, jedným chválospevom – Magnificat!


   Don Bosco:
   “Magnificat! Túto pieseň spievam spolu s vami, priatelia! Služobník Panny Márie nikdy nezahynie. Buďte vernými služobníkmi. Každý deň vložte jednu ruku do ruky Ježišovej a druhou sa spojte s Pannou Máriou. A radostne kráčajte smerom k nebu! “


   Zdravas Mária …
   Mária, bez poškvrny dedičného hriechu počatá, ​​oroduj za nás.Add some description that will expand

   5. deň3. decembra TVOJU VLASTNÚ DUŠU PRENIKNE MEČ

   Mária sa v chráme stretáva so Simeonom a Annou a Simeon jej pri tom poodhaľuje závoj budúcnosti, keď o jej Dieťaťu hovorí: On bude znamením, ktorému budú odporovať a tvoju vlastnú dušu prenikne meč. Mária tu počuje, čo už dávno tušila – život zasvätený Bohu, venovaný Božiemu Synovi, bude náročný!
   Simeon jej hovorí, že Ježiš, ktorý je zjavením lásky Boha, bude odmietaný a zavrhnutý a jej je určené k tomu prihliadať vo svojej nemohúcnosti. To bude ten jej meč bolesti.
   Boh ukazuje Márii, že Jej syn prišiel pre chudobných, malých, slabých, pre obyčajných ľudí. Simeonovým odhalením ju pripravuje na ťažký život, aby mala čas dozrieť k pochopeniu, že jej láska sa má prejaviť tým, že bude stáť verne a mlčky vedľa Neho.
   Aj my sme povolaní nasledovať Máriinho Syna. Nezáleží na tom, akým spôsobom bude od nás Pán žiadať dôkaz o pravdivosti našej lásky. On sám sa už postará o to, aby sme v rozhodujúcej chvíli mali dosť síl s Ním vytrvať.


   Don Bosco:
   “Mária, žehnaj celému nášmu domu, odstráň zo sŕdc našich mladých i tieň hriechu, buď ich vodkyňou, buď im trónom múdrosti. Nech sú všetci tvoji, stále tvoji, pozeraj na ne ako na svoje milé deti. “


   Zdravas Mária …
   Mária, bez poškvrny dedičného hriechu počatá, ​​oroduj za nás.

   6. deň4. decembra SYNU, NEMAJÚ VÍNA

   Mária, chudobná a milujúca, je citlivá na potreby druhých. Cíti núdzu svadobčanov a vníma poslanie svojho Syna. Verí, že On prináša spásu – pomoc ľuďom. Túži, aby už začal svoje dielo spásy. Vie, že jej Syn je poslaný k chudobným, aby im priniesol radostnú zvesť. Preto On je jediným riešením vzniknutej situácie, preto ide k Nemu.
   Ježiš potrebuje jej vieru. On nám hovorí, že všetko je možné tomu, kto verí. Na svadbe bol pre všetkých len synom Jozefovm a iba Máriina viera v Ňom videla Božieho Syna, vtelenú a zosobnené lásku.
   Jeho učeníci v neho uverili – pre túto Máriinu vieru – jednoduchú, pevnú, pokornú a plodnú. Táto viera sa stala zdrojom viery učeníkov.
   Kiež Mária je tiež Matkou našej viery. Ona vie, že len vierou je možné sa priblížiť k jej Synovi a prinútiť Ho k zázraku – aby sa všetko premenilo Jeho láskou.


   Don Bosco:
   “Dôverujte v Pannu Máriu a uvidíte, čo sú to zázraky. Buď velebený, Pane, za pani s veľkým plášťom, ktorá nás prijíma, utešuje a chráni. Nech je naším útočiskom a vodkyňou, ktorá nás vedie do neba. “


   Zdravas Mária …
   Mária, bez poškvrny dedičného hriechu počatá, ​​oroduj za nás.

   7. deň5. decembra HĽA, TVOJ SYN, HĽA, TVOJA MATKA

   Mária si má pod krížom uvedomiť, že končí jej prirodzené materstvo. Umierajúci Syn jej však dáva za seba náhradu v Jánovi a ona sa tak Jeho tvorivým slovom stáva Matkou všetkých vykúpených. Odovzdáva svojim deťom, vykúpeným Ježišovou krvou, svoj génový kód, chce im vtlačiť rysy svojho Syna. Tým napĺňa svoje poslanie – stáva sa Matkou – darkyňa života. Čím je dieťa bezmocnejšie a slabšie, tým mu matka venuje väčšiu starostlivosť a nehu. Materská láska ide až za hrob.
   Mária je dobrou Matkou. Prijala so všetkou zodpovednosťou túto úlohu ako poslednú vôľu svojho Syna. Jej materská láska nás však nebude len hýčkať a rozmaznávať, ale bude nás vychovávať pre lásku, ktorá na svojom tele bude dopĺňať to, čo chýba na utrpení Kristovom. Len tak budeme Máriinými deťmi, schopnými prijať podobu Syna. Kiež ona sama nám k tomu vyprosí odvahu!

   Don Bosco:
   “Sme Máriinými adoptívnymi synmi, preto nás miluje a chráni. Premýšľaj o kríži, na ktorom umieral Ježiš. Skôr, než nás opustil, chcel Ježiš, aby Mária bola našou matkou a my aby sme boli jej deťmi. A tak vám hovorím, priatelia, prijmime ju, túto najsvätejšiu matku, k sebe, do svojho srdca! “


   Zdravas Mária …
   Mária, bez poškvrny dedičného hriechu počatá, ​​oroduj za nás.

   8. deň6. decembra TURÍCE

   Na svadbe v Káne sa Mária svojou vierou stala Matkou viery prvých učeníkov. Na Turíce sa mala stať Matkou Cirkvi. Po Ježišovom Nanebovstúpení sa učeníci deväť dní s úzkosťou a prekonávaním svojej nevery pripravovali na veľký deň a Mária bola s nimi. Opierali sa o jej vieru, bola pre nich domovom, istotou, bezpečím.
   A tak aj Cirkev nachádza v jej srdci svoj domov, a keď stráca odvahu, hľadá silu v jej viere. Ona nás učí pokojným srdcom veriť, že Láska riadi dejiny a dovedie dielo spásy do víťazného konca.
   Nikdy teda nemáme dôvod k malomyseľnosti, pretože máme Matku, ktorá pomáha svojmu Synovi, aby naozaj žil aj v našich srdciach. Verme jej!


   Don Bosco:
   “Dnes by som chcel pokračovať a oslavovať tú, ktorá bola, tak ako vo Večeradle, živou pamäťou môjho diela a ktorá pre mňa zostala bdelou pastierkou, čistou, nepoškvrnenou, pani s veľkým plášťom, pomocnicou.”


   Zdravas Mária …
   Mária, bez poškvrny dedičného hriechu počatá, ​​oroduj za nás.Add some description that will expand

   9. deň7. decembra NANEBOVZATIE

   Ježiš vzal Pannu Máriu s telom i dušou do svojej slávy, aby všetci putujúci videli, že sen o kráľovstve svetla nie je iba snom. Ľudská prirodzenosť Syna i Matky, ktorá sa Máriiným Fiat stala úplnou a ustavičnou obetou, sa stáva aj základom tohto Kráľovstva.
   Mária nebola len neživým nástrojom v Božej ruke, ale vždy bola živým človekom. Svoje Fiat, ktorým sa dala a vždy dávala Bohu, prežívala vo svojom srdci ako Magnificat. Pre svoju vernosť sa stala radosťou tvorstva, ktoré je v nej pozdvihnuté až k účasti na Božskom Živote. Hoci je odetá slávou, nezabúda, že je Matkou, ktorá má učiť deti chodiť po cestách lásky.
   Vložme jej do rúk svoju slabosť a úbohosť. Keď k nej budeme mať bezhraničnú dôveru, ona nás nikdy nesklame!


   Don Bosco:
   “Postavil som významnú baziliku, v ktorej je každý kameň poďakovaním našej matke. Bola našou kráľovnou. Jej pôsobenie medzi nami sa prejavilo založením ženskej vetvy našej kongregácie. Dovoľte, aby som tejto všemocnej matke vzdal chválu za jej trvalú pomoc! “


   Zdravas Mária …
   Mária, bez poškvrny dedičného hriechu počatá, ​​oroduj za nás.

   Pomoc Ukrajine

   Domka nie je nečinná ani v aktuálnej vojnovej situácii. Ako sme rýchlo reagovali projektom Oratko online po vypuknutí pandémie koronavírusu, teraz reagujeme na potrebu pomoci ukrajinským deťom.Už mesiac chodia animátori z bratislavských stredísk 2x do týždňa do jedného zo zariadení, v ktorom sú ubytované ukrajinské mamičky s deťmi. Situácia je naozaj náročná, no nevzdávame sa.

   Pozývame k pomoci aj vás: STAŇ SA DOBROVOĽNÍKOM PRE UKRAJINSKÉ DETIHľadáme dobrovoľníkov, ktorí by sa zaviazali k pravidelnej pomoci – 1x do týždňa do konca júna.Viac k tejto aktivite nájdete na našom webe aj v priloženom článku, ktorý prosíme, zaveste na vaše weby. Prikladáme tiež aj grafiky na soc. siete a plagát, ktorý môžete vytlačiť a zavesiť vo vašom stredisku.

   HVIEZDY DO TMY
   Druhou aktivitou, ktorú Domka organizuje v spolupráci s eRkom, je kampaň Hviezdy do tmy. Tú sme spomínali už viac krát, no chceme vám ju pripomenúť.Na webe https://hviezdydotmy.sk/ nájdete:
   1. Námety na stretká s tematikou vojny a mieru
   2. Návod na to, ako vôbec viesť tieto stretká či rozhovory
   3. Konkrétne nápady na skutky lásky, obety a modlitbu
   4. Galériu neba, do ktorého prikladáte fotky 
   Ak vám je niečo nejasné, neváhajte nás kontaktovať!

   Dobrovoľníci pre ukrajinské deti:
   Anežka Karľa – anezka{zavináč}domka.sk 
   Klaudia Kosnáčová – klaudia{zavináč}domka.sk
   Hviezdy do tmy:
   Terezka Piknová – terezia{zavináč}domka.sk

   Ďakujeme za všetko čo pre druhých robíte 🙂

   Link na formulár, kde sa môžete prihlásiť na pomoc s ubytovaním. Tento link môžete posunúť aj ďalej: 
   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjEnExnfihwp2L3hDO8BDpRwdmuhqKWezLMe_NjAIIrgN7wA/viewform

   Momentálne v našej komunite na internáte býva päť chlapcov a jedna vychovávateľka zo saleziánskeho detského domova z Ľvova. Zabezpečujeme im celodennú starostlivosť a program.

   Tabuľka potrebných veci: TU

   Môžete nás finančne podporiť výdavky spojené s pobytom chlapcov, milodar môžete nechať v sakristii, alebo poslať na účet s poznámkou Ukrajina a VS: 2402. Peniaze ktoré zvýšia pošleme priamo saleziánom na Ukrajinu, aby sa cez nich dostali ku konkrétnym rodinám, ktoré to budú potrebovať.
   č. účtu: SK87 0200 0000 0014 2141 4556
   VS: 2402

   pay by square

   V mene chlapcov ďakujeme za pomoc a veľkodušnosť.
   saleziáni z Miletičky

   Ďakujeme

   Sviatosť pomazania chorých

   Pomazanie chorých bývajúcich na území farnosti zabezpečuje na požiadanie správca farnosti, alebo kaplán, ktorí majú pre tento účel zverejnené číslo svojho mobilného telefónu.

   V nemocniciach pomazanie chorých zabezpečujú farnosti, ktorým je to určené, okrem  nemocnice ŠNOP na Záhradníckej ulici, ktorá patrí do našej pastoračnej starostlivosti.

   Duchovná starostlivosť s chorých a nevládnych

   Nahláste nám údaje svojich príbuzných a známych z územia našej farnosti, ktorí chcú pravidelne prijímať sviatosť zmierenia a Eucharistie. Kňaz ich navštívi v prvopiatkovom týždni po predchádzajúcom telefonickom dohovore.

   Ak má chorý túžbu častejšie prijímať Eucharistiu, môže mu ju priniesť poverený mimoriadny rozdávateľ sv. prijímania. Chorý, ktorý chce prijať sviatosti pred Vianocami a Veľkou nocou, nech nahlási svoje údaje telefonicky alebo prostredníctvom príbuzných mesiac pred sviatkami. Príchod kňaza oznámime telefonicky.

   V prípade vážnej choroby, pred operáciami, pri zhoršení vášho zdravotného stavu môžete kedykoľvek požiadať o udelenie sviatosti pomazania chorých. Môžeme vám ju udeliť v kostole alebo podľa požiadavky aj inde.

   Sviatosť manželstva (cirkevný sobáš)

   Príprava snúbencov na sviatostné manželstvo v našej farnosti je určená snúbencom, ktorí už majú dohodnutý termín sobáša. Prebieha formou 10 stretnutí a trvá tri mesiace. Je vedená kňazom a skúsenými manželskými pármi z farnosti. Do prípravy patrí aj kurz prirodzeného plánovania rodičovstva vedený aprobovaným lektorom.

   Stretnutia prebiehajú raz v týždni (podľa dohody v skupine), vo večerných hodinách a trvajú 2 max. 3 hodiny. Ich obsahom budú stretnutia na témy: povolanie do manželstva, výber partnera, komunikácia v manželstve, výchova detí, prežívanie viery a kresťanskej morálky v manželstve a iné. Pretože kurz je bezprostrednou prípravou pred veľmi dôležitým krokom v živote snúbencov a týka sa predovšetkým ich dvoch, je potrebné, aby na stretnutia prichádzali obaja zo snúbeneckého páru a aby absolvovali spoločne všetky stretnutia. Po absolvovaní kurzu snúbenecký pár dostane osvedčenie, ktoré slúži ako doklad pre správcu farnosti, kde si budú snúbenci vysluhovať sviatosť manželstva.

   Záujemcovia sa môžu prihlásiť aj prostredníctvom farského e-mailu: faramileticova{zavinač}ba.ecclesia.sk; fara.mileticova{zavinač}gmail.com

   Informácie pre tých, ktorí sa chcú sobášiť v našom chráme

   Asi tri mesiace pred termínom sobáša majú prísť obaja snúbenci počas úradných hodín do farskej kancelárie na spísanie sobášnej zápisnice.

   So sebou si prinesú:

   • Zápisnicu (oznámenie) o uzavretí manželstva zo sobášnej matriky Miestneho úradu Bratislava II. Ružinov (Mierová ul. 21). Doklady, ktoré treba tam predložiť, nájdete na stránke www.ruzinov.sk.
   • Krstné listy oboch snúbencov vydané vo farnosti, kde boli krstení. Dátum na výpise krstného listu nemá byť skorší ako tri mesiace od termínu sobáša.
   • Ak ide o snúbencov bývajúcich mimo Bratislavy, treba priniesť tzv. „licenciu na sobáš“ od farára farnosti svojho bydliska. (Toto platí, aj keď ide o tých, čo bývajú v zahraničí súvisle aspoň tri mesiace.)
   • Občianske preukazy a adresy svedkov sobáša.
   • Potvrdenie o absolvovaní predmanželskej prípravy a kurzu prirodzeného plánovania rodičovstva, ak tieto prípravy neabsolvovali u nás.
   • Ak ide o vdovcov, treba priniesť úmrtný list predchádzajúceho partnera. Ak manželstvo niektorého z partnerov bolo anulované, treba priniesť dokument príslušného biskupského úradu potvrdzujúceho tento fakt.
   • Ak jeden zo snúbencov je nepokrstený alebo je iného vyznania ako kresťansko-katolíckeho, bude treba spísať žiadosť o dišpenz k sobášu adresovanú na arcibiskupský úrad. Pripojí sa „Osvedčenie stránok pri uzavieraní miešaného manželstva“, v ktorom sa katolícka stránka zaviaže, že urobí všetko pre to, aby deti z manželstva boli katolícky pokrstené a vychovávané. Nekatolícka stránka svojím podpisom vyjadrí súhlas a akceptuje záväzok katolíckej stránky. Pri spisovaní tohto dokumentu sú potrební dvaja svedkovia, ktorých si katolícka stránka môže priviesť. V opačnom prípade farár požiada niekoho z prítomných.
   • Aj v prípade, že niektorý zo snúbencov, hoci bol pokrstený, ale nebol poučený vo viere, neprijal ešte sviatosť Oltárnu, bude potrebné žiadať povolenie diecézneho biskupa. (Kto by sa však chcel pripraviť na prijatie sviatostí Eucharistie a birmovania, nech sa rok pred slávením sviatosti manželstva prihlási na farskom úrade.)

   Základné informácie o sviatosti manželstva

   Etymológia:
   I. Matrimonium (mater = matka; munus = úloha): podčiarkuje dôležitosť ženy v manželstve, zvlášť pri narodení a výchove detí.
   II. Coniungum (con = spolu; iugare = zviazať): vyjadruje zväzok medzi mužom a ženou.
   III. Conubium (con = spolu; nubere = zahaliť, prikryť): ide o termín pochádzajúci z rímskeho práva, kde sa žene pri uzátvaraní manželstva dávala šatka na hlavu a tým sa vyjadrovala podriadenosť ženy k svojmu mužovi.
   IV. Numptiae = to isté, čo conubium.
   V. Consortium (con = spolu; sors = osud): znamená, že dva ľudské osudy
   sa spájajú v jeden (spoluosud).
   VI. Communio (con = spolu; munire = stavať, upevňovať, zakladať): vyjadruje spoločenstvo postavené na pokrvenstve, alebo inej druhovej väzbe.
   VII. Manželstvo (man – munus = úloha, zmluva; ženstvo, žena = žena vzatá do zmluvy).

   Manželstvo je:

   • Zmluva (foedus) muža a ženy, ktorí vytvárajú medzi sebou celoživotné spoločenstvo!
   • Foedus – vyjadruje aj vzťah medzi Bohom a človekom a znamená dobrovoľnú aliancia( dôraz sa dáva na vedomý a dobrovoľný vstup do tejto zmluvy).
   • Vzniká iba výlučne medzi mužom a ženou (nemôže byť medzi dvoma mužmi, alebo dvomi ženami).
   • Vytvára celoživotný zväzok medzi nimi.
   • Toto spoločenstvo je prirodzené.
   • Cieľom je 1. dobro manželov a 2. plodenie a výchova detí. Tieto ciele sú rovnocenné.
   • Medzi pokrstenými je sviatosťou!
   • Manželstvo má božský pôvod. Neustanovil ho človek, ale Boh. Z tohto dôvodu Cirkev normálne vyžaduje od svojich veriacich cirkevnú formu uzavretia manželstva. Viacero dôvodov prispieva na vysvetlenie tohto rozhodnutia: (KKC 1631).
   • Sviatostné manželstvo je liturgický úkon. Preto je vhodné, aby sa slávilo vo verejnej liturgii Cirkvi;
   • Manželstvo uvádza do cirkevného stavu (ordo), vytvára práva a povinnosti v Cirkvi medzi manželmi a voči deťom;
   • Pretože manželstvo je životným stavom v Cirkvi, je potrebné, aby bola istota o uzavretí manželstva (odtiaľ povinnosť mať svedkov);
   • Verejný ráz súhlasu chráni manželský súhlas, keď raz bol daný, a pomáha zostať mu verným.

   VYSLUHOVATEĽ SVIATOSTI:

   Samotní manželia, kňaz je tam iba ako svedok Cirkvi. Je to z dôvodu, že podstatou sviatosti manželstva je výlučne manželská zmluva (vzájomný sľub). Jeden vysluhuje sviatosť druhému, kým druhý ju svojím súhlasom prijíma.

   Manželia musia byť:

   1) Osoby spôsobilé (k súhlasu, psychologicky a nemať manželskú prekážku)
   2) Musia zachovať podstatné prvky súhlasu (prejaviť ho navonok aj vnútorne)
   3) Pokrstení muž a žena, ktorí slobodne vyjadria svoj súhlas.
       „Byť slobodným“ znamená:
              – nepodliehať prinúteniu;
              – nemať prekážky zo strany prirodzeného alebo cirkevného zákona. (KKC 1625)

   PRIJÍMATEĽ:

   Samotní manželia. Obidvaja sú pokrstení (alebo aspoň jeden).
   1. majú úmysel manželský súhlas dať aj prijať
   2. nemajú rozlučujúce manželské prekážky
   3. zachovanie Cirkvou predpísanej formy(pred zástupcom Cirkvi a dvomi svedkami)
   4. že obidve stránky poznajú a nevylučujú ciele a podstatné vlastnosti manželstva

   Účinky tejto sviatosti:

   1. Medzi manželmi vzniká zväzok, ktorý je svojou prirodzenosťou trvalý a výlučný; sviatostný – teda ním sú manželia posilnení a akoby posvätení na povinnosti a dôstojnosť svojho stavu“ (KKC 1638)

   2. Manželia sa navzájom odovzdávajú a prijímajú.

   3. Sám Boh spečaťuje ich súhlas, preto z ich zmluvy „vzniká z Božieho rozhodnutia trvalá ustanovizeň, a to aj pred spoločnosťou“. Pravá manželská láska je zapojená do Božej lásky. – posúva manželov Bližšie k Bohu. (KKC 1639)

   4. Platne uzavreté a manželským úkonom zavŕšené manželstvo (matrimonium ratum et consummatum) medzi pokrstenými nemôže byť nikdy rozviazané. (KKC 1640)

   5. Sviatostnosť manželstva je určená na zdokonaľovanie lásky manželov a na posilňovanie ich nerozlučiteľnej jednoty. Touto milosťou „si v manželskom živote, ako aj v prijatí a výchove detí navzájom pomáhajú k svätosti. (KKC 1641)

   6. Manželská láska samou svojou povahou vyžaduje od manželov neporušiteľnú vernosť. Vyplýva to z daru seba samých, ktorým sa
   manželia odovzdávajú jeden druhému. Láska chce byť definitívna. (KKC 1646)

   7. Manželská láska má v sebe úplnosť, v ktorej majú miesto všetky zložky [ľudskej] osoby: požiadavky tela a pudu, sily zmyslov a citov, túžby ducha a vôle. Táto láska smeruje k čo najhlbšej osobnej jednote, ktorá ponad spojenie v jednom tele vedie k tomu, aby vytvorila jedno srdce a jednu dušu; vyžaduje nerozlučiteľnosť a vernosť v definitívnom vzájomnom sebadarovaní a otvára sa pre plodnosť. (KKC 1643)

   8. Rozmnožuje posväcujúcu milosť a dáva pomáhajúcu na plnenie si stavovských povinností.

   Vlastnosti manželstva:

   a) JEDNOTA – manžestvo môže vytvoriť len jeden muž a jedna žena. Hriechy proti tomu sú: polygamia (jeden muž má viac žien), polyandria (jedna žena má viac mužov)

   b) NEROZLUČITEĽNOSŤ – manželstvo je trvalé až do smrti jedného z partnerov. Hriechy proti tomu sú: rozvod, cudzoložstvo.

   c) SVIATOSTNOSŤ – je to jedna zo siedmych sviatostí – ustanovených Bohom, čiže pokrstení, sobášení v kostole. Hriechy proti tomu: ak pokrstení neuzátvarajú manželstvo pred tvárou Cirkvi (také manželstvo je neplatné).

   MATÉRIA:
   Vyslovený manželský súhlas. Cirkev považuje výmenu súhlasu medzi manželmi za nevyhnutný prvok, ktorý „dáva vznik manželstvu“. Ak súhlas chýba, manželstvo nejestvuje. (KKC 1626). Súhlas spočíva v „ľudskom úkone, ktorým sa manželia navzájom odovzdávajú a prijímajú“: „Beriem si teba… za manželku.“ – „Beriem si teba… za manžela.“ Tento súhlas, ktorý manželov vzájomne viaže, nachádza svoje zavŕšenie v tom, že sa dvaja stávajú „jedným telom“ (KKC 1627). Súhlas má byť úkonom vôle každej zo zmluvných strán, bez nátlaku alebo veľkého strachu vyvolaného zvonku. (KKC 1628). Z tohto dôvodu (alebo z iných dôvodov, ktoré robia manželstvo neplatným a neuskutočneným od začiatku ) Cirkev môže po preskúmaní prípadu kompetentným cirkevným súdom vyhlásiť „nulitu manželstva“ (nullitas matrimonii), to značí vyhlásiť, že manželstvo nikdy nejestvovalo. V tomto prípade sa zmluvné strany môžu zosobášiť, ale sú povinné plniť prirodzené záväzky vyplývajúce z predchádzajúceho spojenia. (KKC 1629) Ale nie je to rozvod – v tomto úprípade manželstvo nikdy neexistovalo!

   FORMA:
   Vzájomné akceptovanie (prijatie) manželského súhlasu pred zástupcom Cirkvi a dvoma svedkami. Kňaz (alebo diakon), ktorý asistuje pri slávení manželstva, prijíma v mene Cirkvi súhlas manželov a udeľuje im požehnanie Cirkvi. Prítomnosť služobníka Cirkvi (ako aj svedkov) vyjadruje viditeľným spôsobom, že manželstvo je ekleziálnou skutočnosťou. (KKC 1630)

   Vady manželského súhlasu:

   • Nedostatok užívania rozumu (vek, zdravý rozum).
   • Vážny nedosatok rozlišovacieho úsudku (nechápe dôsledky svojho konania).
   • Neschopnosť vziať na seba podstatné záväzky manželstva z dôvodov psychickej povahy (zodpovednosť).
   • Nevedomosť (nevie, do čoho ide).
   • Omyl (nepravdivý úsudok o skutočnosti: napr. Pomýlil si osobu, s ktorou uzatvára manželstvo).
   • Podvod (jeden z partnerov oklame druhého vo vážnej veci, aby dosiahol manželstvo).
   • Simulácia (predstiera, že uzatvára manželstvo)
   • Podmienka (jedná stránka dá podmienku druhej – a ak ju splní, tak sa uskutoční sobáš: napr. Ak mi tvoj otec prepíše dom, tak ťa
    chcem! – toto zneplatňuje manželstvo)
   • Strach (pod nátlakom).

   Manželské prekážky:

   1. Vek (muž – 16 rokov, žena – 14 rokov; podľa civilného práva obaja: 18 rokov).
   2. Impotencia
   3. Platný manželský zväzok (kto už je ženatý/vydatá – nemôže ísť na sobáš s iným/inou).
   4. Disparitas cultus (katolík a nepokrstený)
   5. Votum (sľub – napr. rehoľný)
   6. Ordo (keď je muž kňaz).
   7. Únos (jedna stránka unesie druhú, aby vynútila sobáš).
   8. Zločin (jedna stránka je v manželskom stave a zavraždí partnera, aby mohla sobáš uzavrieť s iným).
   9. Pokrvenstvo (príbuzní sa nemôžu brať).
   10. Švagrovstvo (v priamej línii sa nemôže).
   11. Prekážka verejnej mravopočestnosti: (pri konkubináte, alebo neplatnom manželstve si jedna stránka nemôže vziať príbuzneho
   druhej).
   12. Adopcia (adoptovaný sa berie ako člen rodiny, preto si ho nemôže vziať niekto z “príbuzných”).

   Miešané manželstvá:

   Rozdielnosť vierovyznania medzi manželmi nie je pre manželstvo neprekonateľnou prekážkou, ak sa im podarí dať dovedna to, čo každý z nich dostal vo svojom spoločenstve, a naučiť sa jeden od druhého spôsob, ako každý z nich žije svoju vernosť Kristovi. Neslobodno však podceňovať ani ťažkosti miešaných manželstiev. Vyplývajú z toho, že odlúčenie kresťanov ešte nie je prekonané. Manželia sa vystavujú nebezpečenstvu, že budú pociťovať drámu rozdelenia kresťanov v samom lone svojej rodiny. Rozdielnosť kultu môže tieto ťažkosti ešte zväčšiť. Rozdielnosti týkajúce sa viery, samo chápanie manželstva, ale aj odlišné náboženské mentality môžu byť v manželstve zdrojom napätí najmä pri výchove detí. Vtedy sa môže vynoriť pokušenie náboženskej ľahostajnosti. (KKC 1634)

   Podľa práva platného v Latinskej cirkvi miešané manželstvo, aby bolo dovolené, potrebuje výslovné povolenie cirkevnej vrchnosti.
   V prípade rozdielnosti kultu sa pre platnosť manželstva vyžaduje výslovný dišpenz od prekážky. Toto povolenie alebo tento dišpenz predpokladá, že:
   1. obidve stránky poznajú a nevylučujú ciele a podstatné vlastnosti manželstva,
   2. že katolícka stránka potvrdí záväzky – s ktorými treba oboznámiť aj nekatolícku stránku – zachovať svoju vieru a zabezpečiť krst a výchovu detí v Katolíckej cirkvi. (KKC 1635)

   Ako sa slávi:

   V latinskom obrade sa sviatosť manželstva medzi dvoma veriacimi katolíkmi normálne slávi počas svätej omše vzhľadom na to, že všetky sviatosti sú späté s Kristovým veľkonočným tajomstvom. Je vhodné, aby manželia spečatili svoj súhlas dať sa jeden druhému obetou svojich životov tým, že ju spoja s obetou Krista za svoju Cirkev, sprítomnenou v eucharistickej obete, a prijmú Eucharistiu, aby účasťou na tom istom Kristovom tele a na tej istej Kristovej krvi boli „jedno telo“ v Kristovi. (KKC 1621). Ako sviatostný úkon posvätenia, slávenie manželstva má byť samo osebe platné, dôstojné a plodné.“ Je teda potrebné, aby sa budúci manželia pripravili na slávenie svojho manželstva prijatím sviatosti pokánia (KKC 1622). Podľa latinskej tradície si manželia ako vysluhovatelia Kristovej milosti navzájom udeľujú sviatosť manželstva tým, že pred Cirkvou vyjadria svoj súhlas. V tradíciách Východných cirkví sú svedkami prejavenia vzájomného súhlasu manželov biskupi alebo kňazi, ale pre platnosť manželstva je potrebné aj ich požehnanie. (KKC 1623). Rôzne liturgie sú bohaté na modlitby požehnania a epiklézy (vzývania), v ktorých sa od Boha vyprosuje jeho milosť a požehnanie pre novomanželov, najmä pre nevestu. V epikléze tejto sviatosti manželia dostávajú Ducha Svätého ako spoločenstvo lásky Krista a Cirkvi. Duch Svätý je pečaťou ich zmluvy, stále prístupným prameňom ich lásky a silou, ktorou sa bude obnovovať ich vernosť (KKC 1624).

   Zdroje: KKC a CIC

   Sviatosť krstu

   Krsty a iné prípravy na sviatosti sa hlásia osobne správcovi farnosti alebo kaplánovi vo farskej kancelárii v utorok a štvrtok od 16:00 do 17:30, v piatok od 15:30 do 17:00, alebo po sv. omšiach. 

    Krstíme obyčajne 2. nedeľu mesiaca o 12:00 hod. V osobitných prípadoch si dohodnite termín krstu s kňazom.

   Krst detí sa odporúča v krátkej dobe po jeho narodení.

   Pri nahlásení krstu dieťaťa si prineste: rodný list dieťaťa, obč. preukaz rodiča a krstné listy krstných rodičov. Ak rodičia žijú mimo Bratislavy, k spísaniu Záznamu o nahlásení krstu majú priniesť aj tzv. „Prepustenie z farnosti“ od farára farnosti na území ktorej bývajú.

   Krstní rodičia

   Stačí jeden krstný rodič. Ak sú dvaja, má byť krstná matka a krstný otec, majú byť pokrstení katolíci (dovŕšili 16 rokov života), ktorí prijali prvé sv. prijímanie, boli birmovaní a žijú podľa svojej viery, aby mohli byť povzbudením pre krstenca. Nemajú byť rodičmi dieťaťa. Ak žijú v manželstve, majú byť sobášení v katolíckom kostole. (nesmú mať cirkevnú prekážku: rozvedení, žijú spolu bez manželstva, exkomunikovaní, žijúci pohoršujúcim životom…).

   Rodičia a krstní rodičia sa majú zúčastniť aspoň raz predkrstnej náuky. Predkrstná náuka pre rodičov a krstných rodičov býva v piatok pred nedeľou krstu o 18:00 hod. Poučenie je pre dospelých, preto prosíme, aby ste si pre tento čas zabezpečili opatrovanie detí (môžu byť s deťmi aj vo vestibule fary). Ak krstní rodičia nemôžu pre vzdialenosť, či z iných dôvodov prijať účasť na krstnom poučení, zúčastnia sa ho v mieste svojho bydliska. O absolvovaní náuky predložia potvrdenie.

   Pán Ježiš pred vystúpením do neba poslal apoštolov hlásať evanjelium a krstiť. Povedal: „Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený.“ (Mk 16, 16)

   Kto môže byť krstným alebo birmovným rodičom?

   Je zjavné, že novonarodeniatka ešte nemôžu veriť, preto sa krstia vo viere Cirkvi. Garantmi výchovy vo viere sú rodičia a krstní rodičia, ktorí v mene dieťaťa vyznávajú vieru. Krstní rodičia spolu s rodičmi majú priniesť dieťa na krst. 

   V prípade dospelých, ktorí prijímajú krst, krstní rodičia sa majú starať o uvedenie krstenca do praktického kresťanského života. Preto krstní rodičia majú byť presvedčenými kresťanmi-katolíkmi, ktorí sa podľa predpisov Cirkvi zúčastňujú na bohoslužbách a prijímajú sviatosti. Podmienky kladené na krstných rodičov sa vzťahujú aj na birmovných rodičov. Je vhodné, ale nie nutné, za birmovného rodiča vziať toho, kto prijal úlohu krstného rodiča.

   Má byť len jeden krstný otec a jedna krstná matka, prípadne stačí len krstný otec alebo len krstná matka. Krstného rodiča si má určiť sám krstený alebo jeho rodičia. Krstný rodič má mať schopnosť i úmysel plniť túto úlohu. Má to byť človek, ktorý zavŕšil šestnásty rok života, katolík, ktorý už prijal Eucharistiu a sviatosť birmovania a žije podľa svojej viery. Nesmie mať kánonickú prekážku (napr. odpadol od viery, je rozvedený, iba civilne sobášený, žije s partnerom v jednej domácnosti, je exkomunikovaný… dáva pohoršenie…). Nemá to byť otec alebo matka krstenca. Krstný rodič má predložiť svoj krstný list, kde má byť uvedené, kedy prijal aj sviatosť birmovania, príp. manželstva.

   Príprava dospelých na prijatie sviatostí

   Začiatkom septembra začíname s prípravou novej skupiny dospelých na prijatie sviatosti krstu. Pozývame všetkých, ktorí z akéhokoľvek dôvodu neprijali krst v detstve, aby sa prihlásili mailom (faramileticova{zavinač}ba.ecclesia.sk alebo fara.mileticova{zavinač}gmail.com) alebo osobne. Príprava bude trvať do Veľkej noci budúceho roku. Stretnutia bývajú raz týždenne vo večerných hodinách v trvaní asi 2 hodín. Po absolvovaní prípravy a stupňov katechumenátu sa katechumenom pri svätej omši Veľkonočnej vigílie udelia sviatosti kresťanského uvedenia: krst, Eucharistia i birmovanie. Do tejto skupiny budú zaradení aj tí, ktorí sa chcú pripraviť na prijatie sviatosti Eucharistie, pokánia a birmovania. Čas ich prípravy sa môže skrátiť. Termín začiatku oznámime vo farských oznamoch i mailom tým, ktorí nám poskytnú adresu.