Dobrá Novina 2021

Dobrú Novinu môžete podporiť:

Modlitbou

Naše úsilie sa nezaobíde bez duchovnej podpory a vašich modlitieb.

Finančným darom

1. Prevodom na účet verejnej zbierky SK77 1100 0000 0029 4045 7894 (do poznámky uveďte svoj email alebo adresu).

2. Prostredníctvom darovacieho formuláru na portáli Darujme.sk.

3. Cez mobilnú aplikáciu svojej banky načítaním QR kódu.

4. Poštovou poukažkou na najbližšej pošte.

Sme radi, že chcete meniť životy rodín v Afrike.
Ďakujeme a prajeme požehnané Vianoce a požehnaný nový rok 2021.

Ďakovný list direktora k prestavbe oratória

Milí naši rodičia, dobrodinci a podporovatelia saleziánskeho diela na Miletičovej!

Prihováram sa vám tesne po vyhlásení mimoriadneho Roku svätého Jozefa pápežom Františkom, ktorý potrvá do 8. decembra 2021.Práve tento svätec sprevádzal počas celého predošlého roka, a veríme, že bude aj naďalej, stavbu a zháňanie prostriedkov na NOVÉ ORATKO MILETIČKA. Pomáhal si práve vami, ktorí ste naozaj veľmi štedro podporili jeho prestavbu. Podrobné vyúčtovanie bude k dispozícii začiatkom budúceho roka, keďže ostalo dorobiť ešte viaceré menšie práce. Celý tento rok sa nedá nazvať inak, ako spočinutie Božej ruky nad naším dielom. Dom sme začali vypratávať v auguste 2019, komunita sa vysťahovala 4. októbra. Stavebné povolenie sme získali 13. januára 2020 a do
rozbehnutých prác prišiel Covid-19. Napriek tomu práce pokračovali a 10. novembra 2020 bola kolaudácia. Platné kolaudačné rozhodnutie sme získali 26. novembra 2020.

V mene celej našej komunity a mladých sa vám chcem poďakovať za duchovnú a finančnú podporu počas prác prvej etapy NOVÉ ORATKO MILETIČKA, napriek náročnej dobe v ktorej žijeme. Ďakujeme za všetky jednorazové a pravidelné príspevky na účet SK31 0200 0000 0041 2224 8256. Mnohí z vás sa zapojili ako pravidelní prispievatelia do Kvapky pre oratórium (trvalý príkaz pravidelne mesačne prispievať na stavbu minimálne 10 €), čím nám pomôžete splatiť zostávajúci úver a pôžičky v hodnote 290 000 € z celkovej investície 1,35 mil. €.Chcem sa vám osobitne poďakovať aj za vaše 2% a 3%, ktoré ste poukázali stredisku Domka Miletičova. Na účet sme prijali celkovú sumu v hodnote 13 687,47 €, vďaka ktorej sme mohli zorganizovať všetky letné akcie a časť sme použili aj na výbavu oratória.

Pre vás, ktorí by ste boli ochotní nám finančne pomôcť pri prestavbe oratória, ponúkame formu, ktorá pomôže spropagovať Vašu podnikateľskú činnosť a dostať sa viac do povedomia potenciálne nových zákazníkov. Ide o mediálny priestor na tabuli pred kostolom a na plote oproti zastávke. V prípade záujmu podpíšeme vzájomnú zmluvu, kde sa zaviažeme poskytnúť Vám reklamný priestor za nejakú finančnú odplatu. V rámci zmysluplnej optimalizácie daní za rok 2020 si tento náklad budete môcť uplatniť vo svojom účtovníctve.

Oratko je momentálne pripravené prijať deti, mladých a rodiny do klubovní na stretká, ktoré veríme, že sa čím skôr rozbehnú. Je potrebné ešte zariadiť čajovňu, recepciu, upraviť priestor chodby a kancelárií pri direkcii, dorobiť vchod a fasádu pred kostolom. Napriek náročným časom, nechceme len snívať, ale chceme urobiť aj konkrétna kroky pre dokončenie 2. etapy projektu NOVÉ ORATKO MILETIČKA, ktorá spočíva v stavbe telocvične a priľahlých ihrísk a plôch pre spoločné trávenie času.

Každý posledný deň v mesiaci slúžime sv. omšu za všetkých dobrodincov a každý deň sa za nich modlíme. Na stránke www.noveoratko.sk si môžete pozrieť na fotkách, ako postupne prebiehali práce. Nedá nespomenúť vašu ochotu, najmä mladých, pri brigádnických prácach počas celých pätnástich mesiacoch sťahovania, búrania, umývania a opätovného zariaďovania budovy. Zažili sme spoločne, čo to znamená byť don Boscova rodina.

Prajem vám požehnaný zvyšok Adventu a radostné Vianoce!

Bratislava 10. decembra 2020 František Kubovič SDB, direktor domu


Vaše príspevky môžete poukázať aj pomocou QR kódu.

Prvé sväté prijímanie (sviatosť Eucharistie)

Milí rodičia, tento šk. rok je rokom milosti, keď sa Vaše deti môžu stretnúť so živým Kristom pod spôsobom Eucharistie. Ježiš chce takto stretnúť každého z nás a dáva nám aj v tejto príprave šancu, aby sme Ho všetci spoločne lepšie spoznali a viac milovali. Otvorme mu naše srdcia, aktívne sa zapojme do prípravy, venujme Mu viac času a On príde a požehná nás.

Čo je potrebné urobiť pre dobrú prípravu?

– Byť otvoreným na prijatie veľkého daru a pomáhať deťom v ich príprave k prijímaniu. Ak budete mať akékoľvek otázky, nejasnosti, podnety pokojne ma oslovte, príďte sa porozprávať, napíšte alebo zavolajte.

– Aby si deti vytvorili pozitívny vzťah k nášmu farskému spoločenstvu aj s ostatnými deťmi, pravidelne každú nedeľu sa zúčastňujte na detskej sv. omši o 11:00 v našom kostole. Účasť na omši dajú deti podpísať kňazovi (alebo ním poverenej osobe) po sv. omši v sakristii do kalendárika na to určeného. V prípade choroby im do kalendárika napíšte – chorý/á. Ak budete v nedeľu odcestovaní, dajte deťom podpísať účasť na sv. omši v sakristii daného kostola.

– Raz za mesiac, v nedeľu popoludní od 15.30 do 17.30 príďte na spoločné stretnutie detí a rodičov podľa tabuľky nižšie. Účasť na týchto stretnutiach je pre deti aj ich rodičov nutná!

– Aby deti mali zážitok jedného spoločenstva bolo by vhodné, aby boli prítomné na niektorých z aktivít ako napríklad Mikuláš, karneval, krížová cesta v Mariánke. O týchto akciách budeme priebežne informovať.

Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo. (Mk 10,14)