Sviatosti

KRSTY


Krsty a iné prípravy na sviatosti sa hlásia osobne správcovi farnosti alebo kaplánovi vo farskej kancelárii v utorok a štvrtok od 16.00 do 17.30, v piatok od 16.00 do 17.00, alebo po sv. omšiach.

Krstíme obyčajne 3. nedeľu mesiaca o 12.00 hod. V osobitných prípadoch si dohodnite termín krstu s kňazom.

Krst detí sa odporúča v krátkej dobe po jeho narodení.

Pri nahlásení krstu dieťaťa si prineste: rodný list dieťaťa, obč. preukaz rodiča a krstné listy krstných rodičov. Ak rodičia žijú mimo Bratislavy, k spísaniu Záznamu o nahlásení krstu majú priniesť aj tzv. „Prepustenie z farnosti“ od farára farnosti na území ktorej bývajú.

Krstní rodičia

 • Stačí jeden krstný rodič. Ak sú dvaja, má byť krstná matka a krstný otec.
 • majú byť pokrstení katolíci (dovŕšili 16 rokov života), ktorí prijali prvé sv. prijímanie, boli birmovaní a žijú podľa svojej viery, aby mohli byť povzbudením pre krstenca.
 • Nemajú byť rodičmi dieťaťa.
 • Ak žijú v manželstve, majú byť sobášení v katolíckom kostole.(nesmú mať cirkevnú prekážku: rozvedení, žijú spolu bez manželstva, exkomunikovaní, žijúci pohoršujúcim životom…)
 • Rodičia a krstní rodičia sa majú zúčastniť aspoň raz predkrstnej náuky. Predkrstná náuka pre rodičov a krstných rodičov  býva v piatok pred nedeľou krstu o 18.00 hod. Poučenie je pre dospelých, preto prosíme, aby ste si pre tento čas zabezpečili opatrovanie detí (môžu byť s deťmi aj vo vestibule fary)
 • Ak krstní rodičia nemôžu pre vzdialenosť, či z iných dôvodov prijať účasť na krstnom poučení, zúčastnia sa ho v mieste svojho bydliska. O absolvovaní náuky predložia potvrdenie.

Kto môže byť krstným alebo birmovným rodičom?

 • Pán Ježiš pred vystúpením do neba poslal apoštolov hlásať evanjelium a krstiť. Povedal: „Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený.“ (Mk 16, 16)
  Je zjavné, že novonarodeniatka ešte nemôžu veriť, preto sa krstia vo viere Cirkvi. Garantmi výchovy vo viere sú rodičia a krstní rodičia, ktorí v mene dieťaťa vyznávajú vieru. Krstní rodičia spolu s rodičmi majú priniesť dieťa na krst.
 • V prípade dospelých, ktorí prijímajú krst, krstní rodičia sa majú starať o uvedenie krstenca do praktického kresťanského života. Preto krstní rodičia majú byť presvedčenými kresťanmi-katolíkmi, ktorí sa podľa predpisov Cirkvi zúčastňujú na bohoslužbách a prijímajú sviatosti. Podmienky kladené na krstných rodičov sa vzťahujú aj na birmovných rodičov. Je vhodné, ale nie nutné, za birmovného rodiča vziať toho, kto prijal úlohu krstného rodiča.
 • Má byť len jeden krstný otec a jedna krstná matka, prípadne stačí len krstný otec alebo len krstná matka.
 • Krstného rodiča si má určiť sám krstený alebo jeho rodičia. Krstný rodič má mať schopnosť i úmysel plniť túto úlohu.
 • Má to byť človek, ktorý zavŕšil šestnásty rok života, katolík, ktorý už prijal Eucharistiu a sviatosť birmovania a žije podľa svojej viery.
 • Nesmie mať kánonickú prekážku (napr. odpadol od viery, je rozvedený, iba civilne sobášený, žije s partnerom v jednej domácnosti, je exkomunikovaný… dáva pohoršenie…).
 • Nemá to byť otec alebo matka krstenca.
 • Krstný rodič má predložiť svoj krstný list, kde má byť uvedené, kedy prijal aj sviatosť birmovania, príp. manželstva.

Príprava dospelých na prijatie sviatostí:

 • Začiatkom septembra začíname s prípravou novej skupiny dospelých na prijatie sviatosti krstu. Pozývame všetkých, ktorí z akéhokoľvek dôvodu neprijali krst v detstve, aby sa prihlásili mailom (fara.mileticova@gmail.com) alebo osobne.
 • Príprava bude trvať do Veľkej noci 2020. Stretnutia bývajú raz týždenne vo večerných hodinách v trvaní asi 2 hodín.
 • Po absolvovaní prípravy a stupňov katechumenátu sa katechumenom pri svätej omši Veľkonočnej vigílie udelia sviatosti kresťanského uvedenia: krst, Eucharistia i birmovanie.
 • Do tejto skupiny budú zaradení aj tí, ktorí sa chcú pripraviť na prijatie sviatosti Eucharistie, pokánia a birmovania. Čas ich prípravy sa môže skrátiť.
 • Termín začiatku oznámime vo farských oznamoch i mailom tým, ktorí nám poskytnú adresu.

PRÍPRAVA NA PRVÚ SVIATOSŤ ZMIERENIA A PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE (EUCHARISTIA)


U detí: podrobné informácie pre tento šk. rok pozrite tu: prvoprijímajúci 2019/2020.

U dospelých: Prebieha obyčajne jeden rok v skupine, ktorá sa stretáva na katechézach zvyčajne raz za týždeň 1 h. Je zároveň spojená aj s prípravou na sviatosť birmovania. Novú skupinu vytvárame každý rok od septembra. Prihlásiť sa môžete takisto vo farskej kancelárii alebo nakontaktovať aj cez email.

 BIRMOVANIE


V našej farnosti prebieha príprava na sviatosť birmovania cca 1,5 roka. Je určená pre dospievajúcich (ôsmaci ZŠ a starší) i dospelých:  Momentálne prebieha, začala v júni 2020. Prihlásiť sa treba osobne. Informácie o priebehu z tohoročnej prípravy a minulých rokov si môžete pozrieť v rubrike “Na stiahnutie” v kategórii Birmovanci.

Dospelí: Pozri vyššie spomenuté, pri  Krste a eucharistii.

Na birmovného rodiča sa vzťahujú podobné požiadavky ako je to v prípade krstných rodičov.

 CIRKEVNÝ SOBÁŠ – SVIATOSŤ MANŽELSTVA


Predmanželské prípravy v šk. roku 2019/2020

september – december 2019; január – marec 2020; apríl – jún 2020

Príprava snúbencov na sviatostné manželstvo v našej farnosti je určená snúbencom, ktorí už majú dohodnutý termín sobáša. Prebieha formou 10 stretnutí a trvá tri mesiace.

Je vedená kňazom a skúsenými manželskými pármi z farnosti. Do prípravy patrí aj kurz prirodzeného plánovania rodičovstva vedený aprobovaným lektorom. Stretnutia prebiehajú raz v týždni (podľa dohody v skupine), vo večerných hodinách a trvajú 2 max. 3 hodiny.

Ich obsahom budú stretnutia na témy: povolanie do manželstva, výber partnera, komunikácia v manželstve, výchova detí, prežívanie viery a kresťanskej morálky v manželstve a iné.

Pretože kurz je bezprostrednou prípravou pred veľmi dôležitým krokom v živote snúbencov a týka sa predovšetkým ich dvoch, je potrebné, aby na stretnutia prichádzali obaja zo snúbeneckého páru a aby absolvovali spoločne všetky stretnutia. Po absolvovaní kurzu snúbenecký pár dostane osvedčenie, ktoré slúži ako doklad pre správcu farnosti, kde si budú snúbenci vysluhovať sviatosť manželstva.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť aj prostredníctvom farského e-mailu: fara.mileticova@gmail.com

POMAZANIE CHORÝCH


 • Pomazanie chorých bývajúcich na území farnosti zabezpečuje na požiadanie správca farnosti, alebo kaplán, ktorí majú pre tento účel zverejnené číslo svojho mobilného telefónu.
 • V nemocnicich pomazanie chorých zabezpečujú  farnosti, ktorým je to určené, okrem  nemocnice ŠNOP na Záhradníckej ulici, ktorá patrí do našej pastoračnnej starostlivosti.

DUCHOVNÁ STAROSTLIVOSŤ O CHORÝCH A NEVLÁDNYCH


 • Nahláste nám údaje svojich príbuzných a známych z územia našej farnosti, ktorí chcú pravidelne prijímať sviatosť zmierenia a Eucharistie. Kňaz ich navštívi v prvopiatkovom týždni po predchádzajúcom telefonickom dohovore.
 • Ak má chorý túžbu častejšie prijímať Eucharistiu, môže mu ju priniesť poverený mimoriadny rozdávateľ sv. prijímania.
 • Chorý, ktorý chce prijať sviatosti pred Vianocami a Veľkou nocou, nech nahlási svoje údaje telefonicky alebo prostredníctvom príbuzných mesiac pred sviatkami. Príchod kňaza oznámime telefonicky.
 • V prípade vážnej choroby, pred operáciami, pri zhoršení vášho zdravotného stavu môžete kedykoľvek požiadať o udelenie sviatosti pomazania chorých. Môžeme vám ju udeliť v kostole alebo podľa požiadavky aj inde.

POHREBY


 • Na území farnosti nemáme v správe žiaden cintorín, preto pohreby vykonávame len na osobitnú žiadosť našich farníkov, ktorí pravidelne navštevovali náš kostol na všetkých cintorínoch v Bratislave po predbežnej dohode s cirkevným správcom cintorína.
 • Príbuzných kňaz, ktorý bude pohreb vykonávať poučí, že majú zaniesť úmrtný list do farnosti, ktorá cintorín, kde sa pohreb uskutoční spravuje, aby urobili zápis do matriky zosnulých, ktorú v našej farnosti nemáme.
 • V prípade horlivých farníkov na požiadanie slúži kňaz, s ktorým sa príbuzní dohodli v kostole sv.omšu, alebo aj pohrebné obrady v rámci sv.omše, mimo pravidelných sv.omší.

SVATENINY


 • Požehnávanie náboženských predmetov a osôb robí na požiadanie kňaz, ktorý slúžil svätú omšu v sakristií, alebo vo farskej kancelárií.

POŽEHNANIE MATIEK PRED PÔRODOM

 • Mamičky očakávajúce narodenie dieťaťa ho môžu prijať pri sv. omši o 9.30 hod. vždy 2. nedeľu v mesiacoch: september, december, marec, jún.

Odkazy

Kalendár akcií:

september 2020

Po Ut St Št Pi So Ne
1
2
3
4
5
 • Miništrantská bodka za prázdninami (Vajnory)
6
7
8
9
10
11
 • DC VŠ a prac. II. (Banská Belá, Kubovič)
 • DC VŠ a prac. III. (Donovaly, Seman)
12
 • DC VŠ a prac. II. (Banská Belá, Kubovič)
 • DC VŠ a prac. III. (Donovaly, Seman)
13
 • DC VŠ a prac. II. (Banská Belá, Kubovič)
 • DC VŠ a prac. III. (Donovaly, Seman)
14
 • DC VŠ a prac. II. (Banská Belá, Kubovič)
 • DC VŠ a prac. III. (Donovaly, Seman)
 • Sobáš Miloš Sís a Evka Staroňová
15
 • DC VŠ a prac. II. (Banská Belá, Kubovič)
 • DC VŠ a prac. III. (Donovaly, Seman)
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
 • Sobáš Peťo Poláček a Kika Sokáčová
27
28
29
30