Sviatosti

KRSTY


Krsty a iné prípravy na sviatosti sa hlásia osobne správcovi farnosti alebo kaplánovi vo farskej kancelárii v utorok a štvrtok od 16.00 do 17.30, v piatok od 16.00 do 17.00, alebo po sv.omšiach.

Krstíme obyčajne 2. nedeľu mesiaca o 12.00 hod. V osobitných prípadoch si dohodnite termín krstu s kňazom.

Krst detí sa odporúča v krátkej dobe po jeho narodení.

Pri nahlásení krstu dieťaťa si prineste: rodný list dieťaťa, obč. preukaz rodiča a krstné listy krstných rodičov. Ak rodičia žijú mimo Bratislavy, k spísaniu Záznamu o nahlásení krstu majú priniesť aj tzv. „Prepustenie z farnosti“ od farára farnosti na území ktorej bývajú.

Krstní rodičia

 • Stačí jeden krstný rodič. Ak sú dvaja, má byť krstná matka a krstný otec.
 • majú byť pokrstení katolíci (dovŕšili 16 rokov života), ktorí prijali prvé sv. prijímanie, boli birmovaní a žijú podľa svojej viery, aby mohli byť povzbudením pre krstenca.
 • Nemajú byť rodičmi dieťaťa.
 • Ak žijú v manželstve, majú byť sobášení v katolíckom kostole.(nesmú mať cirk.prekážku: rozvedení, žijú spolu bez manželstva, exkomunikovaní, žijúci pohoršujúcim životom…)
 • Rodičia a krstní rodičia sa majú zúčastniť aspoň raz predkrstnej náuky. Predkrstná náuka pre rodičov a krstných rodičov  býva v piatok pred nedeľou krstu o 18.00 hod. Poučenie je pre dospelých, preto prosíme, aby ste si pre tento čas zabezpečili opatrovanie detí (môžu byť s deťmi aj vo vestibule fary)
 • Ak krstní rodičia nemôžu pre vzdialenosť, či z iných dôvodov prijať účasť na krstnom poučení, zúčastnia sa ho v mieste svojho bydliska. O absolvovaní náuky predložia potvrdenie.

Kto môže byť krstným alebo birmovným rodičom?

 • Pán Ježiš pred vystúpením do neba poslal apoštolov hlásať evanjelium a krstiť. Povedal: „Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený.“ (Mk 16, 16)
  Je zjavné, že novonarodeniatka ešte nemôžu veriť, preto sa krstia vo viere Cirkvi. Garantmi výchovy vo viere sú rodičia a krstní rodičia, ktorí v mene dieťaťa vyznávajú vieru. Krstní rodičia spolu s rodičmi majú priniesť dieťa na krst.
 • V prípade dospelých, ktorí prijímajú krst, krstní rodičia sa majú starať o uvedenie krstenca do praktického kresťanského života. Preto krstní rodičia majú byť presvedčenými kresťanmi-katolíkmi, ktorí sa podľa predpisov Cirkvi zúčastňujú na bohoslužbách a prijímajú sviatosti. Podmienky kladené na krstných rodičov sa vzťahujú aj na birmovných rodičov. Je vhodné, ale nie nutné, za birmovného rodiča vziať toho, kto prijal úlohu krstného rodiča.
 • Má byť len jeden krstný otec a jedna krstná matka, prípadne stačí len krstný otec alebo len krstná matka.
 • Krstného rodiča si má určiť sám krstený alebo jeho rodičia. Krstný rodič má mať schopnosť i úmysel plniť túto úlohu.
 • Má to byť človek, ktorý zavŕšil šestnásty rok života, katolík, ktorý už prijal Eucharistiu a sviatosť birmovania a žije podľa svojej viery.
 • Nesmie mať kánonickú prekážku (napr. odpadol od viery, je rozvedený, iba civilne sobášený, žije s partnerom v jednej domácnosti, je exkomunikovaný… dáva pohoršenie…).
 • Nemá to byť otec alebo matka krstenca.
 • Krstný rodič má predložiť svoj krstný list, kde má byť uvedené, kedy prijal aj sviatosť birmovania, príp. manželstva.

Príprava dospelých na prijatie sviatostí:

 • Začiatkom septembra začíname s prípravou novej skupiny dospelých na prijatie sviatosti krstu. Pozývame všetkých, ktorí z akéhokoľvek dôvodu neprijali krst v detstve, aby sa prihlásili mailom (fara.mileticova@gmail.com) alebo osobne.
 • Príprava bude trvať do Veľkej noci 2018. Stretnutia bývajú raz týždenne vo večerných hodinách v trvaní asi 2 hodín.
 • Po absolvovaní prípravy a stupňov katechumenátu sa katechumenom pri svätej omši Veľkonočnej vigílie udelia sviatosti kresťanského uvedenia: krst, Eucharistia i birmovanie.
 • Do tejto skupiny budú zaradení aj tí, ktorí sa chcú pripraviť na prijatie sviatosti Eucharistie, pokánia a birmovania. Čas ich prípravy sa môže skrátiť.
 • Termín začiatku oznámime vo farských oznamoch i mailom tým, ktorí nám poskytnú adresu.

 

PRÍPRAVA NA PRVÚ SVIATOSŤ ZMIERENIA A PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE (EUCHARISTIA)


U detí: podrobné informácie pre tento šk. rok pozrite tu: prvoprijímajúci 2017/2018.

U dospelých: Prebieha obyčajne jeden rok v skupine, ktorá sa stretáva na katechézach zvyčajne raz za týždeň 1 h. Je zároveň spojená aj s prípravou na sviatosť birmovania. Novú skupinu vytvárame každý rok od septembra. Prihlásiť sa môžete takisto vo farskej kancelárii alebo nakontaktovať aj cez email.

 BIRMOVANIE


V našej farnosti prebieha príprava na sviatosť birmovania cca 1,5 roka. Je určená pre dospievajúcich (ôsmaci ZŠ a starší) i dospelých:  Najbližšie začne na jar 2018. Prihlásiť sa treba osobne. Informácie o priebehu z tohoročnej prípravy a minulých rokov si môžete pozrieť v rubrike “Na stiahnutie” v kategórii Birmovanci.

Dospelí: Pozri vyššie spomenuté, pri  Krste a eucharistii.

Na birmovného rodiča sa vzťahujú podobné požiadavky ako je to v prípade krstných rodičov.

 

 CIRKEVNÝ SOBÁŠ – SVIATOSŤ MANŽELSTVA


 

Predmanželské prípravy v šk. roku 2017/2018

september – december 2017; január – marec 2018; apríl – jún 2018

Ich obsahom budú stretnutia na témy: povolanie do manželstva, výber partnera, komunikácia v manželstve, výchova detí, prežívanie viery a kresťanskej morálky v manželstve a iné.

Budú vedené kňazom a skúsenými manželskými pármi z farnosti. Do prípravy patrí aj kurz prirodzeného plánovania rodičovstva vedený aprobovaným lektorom. Stretnutia prebiehajú raz v týždni (podľa dohody v skupine), vo večerných hodinách a trvajú 2 max. 3 hodiny.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť aj prostredníctvom farského e-mailu: fara.mileticova@gmail.com

 

POMAZANIE CHORÝCH


 • Pomazanie chorých bývajúcich na území farnosti zabezpečuje na požiadanie správca farnosti, alebo kaplán, ktorí majú pre tento účel zverejnené číslo svojho mobilného telefónu.
 • V nemocnicich pomazanie chorých zabezpečujú  farnosti, ktorým je to určené, okrem  nemocnice ŠNOP na Záhradníckej ulici, ktorá patrí do našej pastoračnnej starostlivosti.

 

DUCHOVNÁ STAROSTLIVOSŤ O CHORÝCH A NEVLÁDNYCH


 • Nahláste nám údaje svojich príbuzných a známych z územia našej farnosti, ktorí chcú pravidelne prijímať sviatosť zmierenia a Eucharistie. Kňaz ich navštívi v prvopiatkovom týždni po predchádzajúcom telefonickom dohovore.
 • Ak má chorý túžbu častejšie prijímať Eucharistiu, môže mu ju priniesť poverený mimoriadny rozdávateľ sv. prijímania.
 • Chorý, ktorý chce prijať sviatosti pred Vianocami a Veľkou nocou, nech nahlási svoje údaje telefonicky alebo prostredníctvom príbuzných mesiac pred sviatkami. Príchod kňaza oznámime telefonicky.
 • V prípade vážnej choroby, pred operáciami, pri zhoršení vášho zdravotného stavu môžete kedykoľvek požiadať o udelenie sviatosti pomazania chorých. Môžeme vám ju udeliť v kostole alebo podľa požiadavky aj inde.

POHREBY


 • Na území farnosti nemáme v správe žiaden cintorín, preto pohreby vykonávame len na osobitnú žiadosť našich farníkov, ktorí pravidelne navštevovali náš kostol na všetkých cintorínoch v Bratislave po predbežnej dohode s cirkevným správcom cintorína.
 • Príbuzných kňaz, ktorý bude pohreb vykonávať poučí, že majú zaniesť úmrtný list do farnosti, ktorá cintorín, kde sa pohreb uskutoční spravuje, aby urobili zápis do matriky zosnulých, ktorú v našej farnosti nemáme.
 • V prípade horlivých farníkov na požiadanie slúži kňaz, s ktorým sa príbuzní dohodli v kostole sv.omšu, alebo aj pohrebné obrady v rámci sv.omše, mimo pravidelných sv.omší.

SVATENINY


 • Požehnávanie náboženských predmetov a osôb robí na požiadanie kňaz, ktorý slúžil svätú omšu v sakristií, alebo vo farskej kancelárií.

POŽEHNANIE MATIEK PRED PÔRODOM

 • Mamičky očakávajúce narodenie dieťaťa ho môžu prijať pri sv. omši o 9.30 hod. vždy 2. nedeľu v mesiacoch: september, december, marec, jún.

Odkazy

Kalendár akcií:

november  2017
PoUtStŠtPiSoNe
 1
23
4
5
678910
11
12
131415
16
17
18
19
202122
23242526
27282930