Úmysly sv. omší

ÚMYSEL SV. OMŠÍ V KOSTOLE: 
Úmysly na sv. omše sa zapisujú každý deň okrem nedele osobne v sakristii u kostolníkov po sv. omšiach – priebežne max. 2 mesiace dopredu na hociktorý voľný termín. Uzatvorený mesiac zverejňujeme na výveske pred kostolom a na webovej stránke www.mileticka.sk v sekcii „úmysly sv. omší“.

Počas slúženia sv. omše sa Váš úmysel zverejňuje počas prosieb len vtedy, keď prídete 10 min. pred sv. omšou o to požiadať do sakristie kostolníka. Okrem toho sa môžete do sv. omše zapojiť aj Vy alebo niekto z Vašich príbuzných – čítaním prosieb alebo prinášaním obetných darov (obetnú misku s hostiami a ampulky s vínom a vodou, ktoré sú pripravené vzadu v kostole). Toto vaše zapojenie však môže byť obmedzené v prípade veľkých sviatkov alebo sv. omší za účastí detí a mladých, keď na tieto úlohy už kňaz určil iné osoby.

Ak slúži sv. omšu pri oltári v kostole viacero kňazov, na Váš úmysel ju slúži zvyčajne hlavný celebrant, ktorý to potvrdzuje svojím podpisom do zošita intencií v sakristii. Zodpovednosť za kontrolu odslúženia týchto sv. omší preberá správca farnosti.


SV. OMŠE „V KAPLNKE“:
Je možné však dať odslúžiť sv. omšu, ktorú kňazi odslúžia v najbližšom možnom čase, ale bez povinnosti oznamovať vám kde a kedy ju budú slúžiť. Kostolníci zapisujú tieto úmysly do osobitného zošita „DO KAPLNKY“. Na tieto úmysly naši kňazi slúžia sv. omše vtedy, keď nemajú práve povinnosť slúžiť sv. omše v kostole ako hlavný celebrant alebo nemajú práve povinné úmysly od nášho provinciálneho predstaveného (môžu ich odslúžiť ako koncelebrujúci kňazi v kostole alebo v našej komunitnej kaplnke, alebo na mimoriadnych sv. omšiach s mládežou, počas duchovných obnov, pútí a pod.). Zvyčajne sa tieto tieto sv. omše odslúžia v našej komunite ešte skôr ako tie, ktoré sa zapísali do kostola. Zodpovednosť za kontrolu odslúženia týchto sv. omší preberá direktor miestnej saleziánskej komunity.


„MOJA” SV. OMŠA?:  
Upozorňujeme, že tým, že dá niekto odslúžiť sv. omšu na svoj úmysel, sa týmto sv. omša nestáva jeho vlastníctvom. Sv. omša slúžená kňazom na oltári je vždy nekrvavým sprítomnením jedinej obety Ježiša Krista na „oltári“ kríža, ktorú vykonal raz a navždy za všetkých ľudí. Zapísaný úmysel sa tak stáva hlavným úmyslom, nie jediným, ktorý kňaz cez Ježiša Krista zveruje Bohu Otcovi! A preto ten, kto dal odslúžiť sv. omšu na svoj úmysel, nemá právo určovať kňazovi, ako má vyzerať sv. omša. Kňaz sa za to zodpovedá Bohu cez miestneho biskupa.


MILODAR NA SV. OMŠU: 
Podľa nariadenia Arcibiskupského úradu v Bratislave sa na území našej arcidiecézy odporúča veriacim pri zapisovaní súkromných úmyslov na sv. omšu venovať milodar 5€.


Úmysly sv. omší na mesiac september 2022


DátumDeňOmšaÚmysel
1.9.2022štvrtok8:00+ starých rodičov a prastarých rodičov
18:00+ Mária
2.9.2022piatok6:45za zdravie, BP, požehnanie pre Zlaticu a Jozefa
17:15+ Veronika, Martin, Igor, Marcel
3.9.2022sobota8:00za požehnanie a ochranu P. Márie pre rodinu
18:00za BP, zdravie pre pravnúčatá
4.9.2022nedeľa6:30za dobrodincov
8:00za farníkov
9:30+ Ivan
11:00+ Margita, Eleonóra
18:00+ Valéria, rodičia Paula a Imrich
5.9.2022pondelok6:45za BP a vieru pre Daniela a Katarínu
18:00+ Alica
6.9.2022utorok6:45za BP pre Vieru, Tomáša a Eriku
18:00+ Štefan, Anna, Tibor
7.9.2022streda6:45za BP pre rodinu
18:00za BP pre manželov pri výročí sobáša
8.9.2022štvrtok6:45za BP, milosí a jednotu pre rodinu
18:00za BP pre študenta Petra
9.9.2022piatok6:45+ Anna a Vojtech a deti s rodinou
17:15poďakovanie za 50 r. manželstva
10.9.2022sobota8:00+ Ján
18:00Ján, rodičia, Mária
11.9.2022nedeľa6:30za farníkov
8:00+ Mária, Tomáš, Elena
9:30za dar viery a oslobodenie od závislostí pre Juraja
11:00+ Margita, Františka, Rudolf, Marta, Peter
18:00+ manžel Michal, Iveta
12.9.2022pondelok6:45+ Pavol, Božena
18:00+ Františka a rodičia
13.9.2022utorok6:45+ Michal, Mária a rodičia
18:00+ rodičia Emil, Marcela, Vladimír, kňaz Anton
14.9.2022streda6:45za uzdravenie Michala
18:00+ Irena
15.9.2022štvrtok8:00poďakovanie za 80r. života Jolany, prosba o BP a zdravie do ďal.rokov
18:00+ Jolana, Ervín, starí rodičia z oboch strán
16.9.2022piatok6:45+ Sebastián
17:15+ Františka
17.9.2022sobota8:00za BP pre manželov Petra a Dariu
18:00za BP, dary DS, zdravie pre Gabrielu s rodinou
18.9.2022nedeľa6:30Milan, mamička, starí rodičia
8:00+ rodičia Mária, Emil a zosnulá rodina
9:30za farníkov
11:00za zdravie a BP pre matku a dcéry s rodinami
18:00+ Jarmila, Jozef, starí rodičia Alžbeta a Pavel
19.9.2022pondelok6:45+ Ľudmila a rodičia z oboch strán
18:00+ rodičia, súrodenci a starí rodičia z oboch strán
20.9.2022utorok6:45+ rodičia Štefánia a Matúš
18:00+ rodičia Mária a Vojtech
21.9.2022streda6:45za BP, milostí a zdravie pre Ľudmilu
18:00+ Marián, Alžbeta, Ľudmila, Dezider a Michal
22.9.2022štvrtok6:45+ Alojz
18:00+ Michal a rodičia
23.9.2022piatok6:45+ Štefan, Katarína a rodičia
17:15za Artura
24.9.2022sobota8:00+ Ján a rodičia
18:00+ Jozef, Viera
25.9.2022nedeľa6:30+ Michal, Zuzana a rodičia z oboch strán
8:00+ rodičia Karol, Dagmar a starí rodičia z oboch strán
9:30+ rodičia Štefan a Mária, sestra Valéria
11:00za farníkov
18:00za BP, dary DS, zdravie pre Máriu s rodinou
26.9.2022pondelok6:45+ Ladislav,rodičia z oboch strán, ostatná zos. rodina
18:00+ Jozef, Zuzana a st. rodičia z oboch strán
27.9.2022utorok6:45+ Jozef ( kostolník)
18:00za BP, dary DS pre Helenu s rodinou
28.9.2022streda6:45+ Metod, Anna, Štefan, Marián
18:00za dar živej viery pre dcéry s rodinami
29.9.2022štvrtok6:45za zdravie a BP pre Igora
18:00+ Michal, Aurélia, Marián, Helena
30.9.2022piatok6:45za zdravie a BP a múdrosť DS pre Alexandra, Emu, Alexandra
17:15+ Ján