Saleziáni

Saleziáni dona Bosca (SDB) sú spoločenstvo kňazov a laikov, ktorí ako kresťania katolíci zasvätili rehoľnými sľubmi svoj život Bohu a výchove mladých. Uskutočňujú poslanie, ktoré sa v rodinnom duchu podľa preventívneho systému zameriava na celistvú výchovu mladého človeka. Ako celosvetová inštitúcia v Katolíckej cirkvi majú svoju právnu štruktúru uznanú aj civilnými autoritami. Na celosvetovej úrovni ich vedie hlavný predstavený, na úrovni provincií je to provinciál. Aktuálne má Spoločnosť sv. Františka Saleského 16 000 členov v 96 provinciách na všetkých kontinentoch. Žijeme spoločným životom v komunitách, ktorých je momentálne na Slovensku 25.

Jednou z nich ja aj komunita saleziánov na Miletičovej ulici. Tá prišla po prvý krát do svojho dohotoveného domu na toto územie 14. septembra 1933 na sviatok Povýšenia sv. kríža. Saleziáni tu pôsobili do 14. apríla 1950, kedy ich všetkých komunistický režim odviedol do sústreďovacích táborov PTP. Dom najprv obsadila polícia, ktorá v ňom určitý čas pôsobila a neskôr ho odovzdala národnému stavebnému podniku Pozemné stavby. V roku 1991 budovu vrátili saleziánom a v roku 1992 sa začala pastorácia medzi mládežou. V roku 1997 bola obnovená farnosť a bol posvätený kostol Márie Pomocnice kresťanov. Počas týchto rokov sa v dome na Miletičovej vystriedalo veľké množstvo saleziánov.

V súčastnosti v našom saleziánskom dome býva jedna komunita, ktorá je rozdelená na dve vetvy. Každá z nich má presne vymedzené svoje úlohy a poslanie.

Komunita SDB

V školskom roku 2020 – 2021 bude naša saleziánska komunita naďalej rozdelená na dve vetvy. Každá z nich má presne vymedzené úlohy a poslanie. Vzhľadom na prestavbu domu a oratória bratia z provinciálnej vetvy a niektorí bratia z pastoračnej komunity budú bývať mimo priestorov nášho domu.

Pastoračná vetva

Z pastoračnej komunity odišiel don Pavol NIZNER do Popradu za ekonóma komunity. Do komunity prišiel don Jozef KUPKA z Novej Dubnice a bola mu zverená úloha kaplána a bude pracovať v časopise Don Bosco dnes. Do komunity prišiel spolubrat Matej FABIAN, ktorý bude pracovať v tíme pastorácie mládeže na provincii. Don Ivan ŽITŇANSKÝ odišiel do komunity v Hodoch. Úlohou pastoračnej komunity je starostlivosť o farnosť na Miletičovej, o saleziánske mládežnícke stredisko a animácia všetkých zložiek a spoločenstiev, ktoré tu pôsobia. S jej saleziánmi sa budete stretať najčastejšie. Priemerný vek bratov z tejto vetvy bývajúcich v našom dome je 55,75 roka.

Kubovič SDB
don Kubovič František, SDB
direktor
don Husár Marián, SDB
farár, vikár
don Seman Pavol, SDB
archív, saleziánska rodina
don Maturkanič Ján, SDB
ekonóm domu
don Krušac Jozef, SDB
výpomocný duchovný, saleziáni spolupracovníci
don Kupka Jozef, SDB
kaplán
don Urbančok Milan, SDB
vysokoškolský učiteľ, saleziánska rodina
Fabian Matej, SDB
pastorácia mládeže, provincia
don Lančarič Jozef, SDB
saleziáni spolupracovníci
CAPUTA Marian
Čaputa Marián, SDB
koadjútor – rehoľný brat
MANIK Karol
don Maník Karol, SDB
internát, pastorácia povolaní
don Slivoň Jozef, SDB
Ordinariát OS a OZ SR
PRAVDA Daniel
don Pravda Jozef Daniel, SDB
na dôchodku
don Ďurica Milan Stanislav, SDB
na dôchodku

Provinciálna vetva

Úlohou provinciálnej komunity je zabezpečovanie služby animácie celej slovenskej provincie v rozličných oblastiach jej života. Okrem toho zabezpečuje slúženie sv. omší o 12.00 hod. v našom kostole počas školského roka. V máji zomrel otec provinciál don Jozef IŽOLD. Novým provinciálom bol menovaný don Peter TIMKO, doterajší magister novicov v Poprade. Vikárom provinciála bude don Peter JACKO, ktorý prišiel z Trnavy. Z komunity odišli: don Pavol GRACH do pastoračnej komunity v Žiline, vikár don Peter BUČÁNY do komunity na Trnávku a don Vladimír PEREGRIM do Ríma, kde si bude robiť doktorát z biblických vied. Na oddelenie pastorácie mládeže prišiel don Pavol PIPKA z Michaloviec, kde bol vedúcim oratória. Priemerný vek bratov provinciálnej komunity je 45,42 roka.

don Timko Peter, SDB
provinciál
don Jacko Peter, SDB
vikár provinciála
direktor incaricato
don Skala Jozef, SDB
sekretár provinciála
don Kňaze Andrej, SDB
provinciálny ekonóm
don Pipka Pavol, SDB
pastorácia mládeže
don Holubčik Ján, SDB
saleziánske školy
PECIAR Maros
don Peciar Marián, SDB
spoločenská komunikácia
don Kormančík Štefan, SDB
misie