Úmysly sv. omší

ÚMYSEL SV. OMŠÍ V KOSTOLE: 
Úmysly na sv. omše sa zapisujú každý deň okrem nedele osobne v sakristii u kostolníkov po sv. omšiach – priebežne max. 2 mesiace dopredu na hociktorý voľný termín. Uzatvorený mesiac zverejňujeme na výveske pred kostolom a na webovej stránke www.mileticka.sk v sekcii „úmysly sv. omší“.

Počas slúženia sv. omše sa Váš úmysel zverejňuje počas prosieb len vtedy, keď prídete 10 min. pred sv. omšou o to požiadať do sakristie kostolníka. Okrem toho sa môžete do sv. omše zapojiť aj Vy alebo niekto z Vašich príbuzných – čítaním prosieb alebo prinášaním obetných darov (obetnú misku s hostiami a ampulky s vínom a vodou, ktoré sú pripravené vzadu v kostole). Toto vaše zapojenie však môže byť obmedzené v prípade veľkých sviatkov alebo sv. omší za účastí detí a mladých, keď na tieto úlohy už kňaz určil iné osoby.

Ak slúži sv. omšu pri oltári v kostole viacero kňazov, na Váš úmysel ju slúži zvyčajne hlavný celebrant, ktorý to potvrdzuje svojím podpisom do zošita intencií v sakristii. Zodpovednosť za kontrolu odslúženia týchto sv. omší preberá správca farnosti.


SV. OMŠE „V KAPLNKE“:
Je možné však dať odslúžiť sv. omšu, ktorú kňazi odslúžia v najbližšom možnom čase, ale bez povinnosti oznamovať vám kde a kedy ju budú slúžiť. Kostolníci zapisujú tieto úmysly do osobitného zošita „DO KAPLNKY“. Na tieto úmysly naši kňazi slúžia sv. omše vtedy, keď nemajú práve povinnosť slúžiť sv. omše v kostole ako hlavný celebrant alebo nemajú práve povinné úmysly od nášho provinciálneho predstaveného (môžu ich odslúžiť ako koncelebrujúci kňazi v kostole alebo v našej komunitnej kaplnke, alebo na mimoriadnych sv. omšiach s mládežou, počas duchovných obnov, pútí a pod.). Zvyčajne sa tieto tieto sv. omše odslúžia v našej komunite ešte skôr ako tie, ktoré sa zapísali do kostola. Zodpovednosť za kontrolu odslúženia týchto sv. omší preberá direktor miestnej saleziánskej komunity.


„MOJA” SV. OMŠA?:  
Upozorňujeme, že tým, že dá niekto odslúžiť sv. omšu na svoj úmysel, sa týmto sv. omša nestáva jeho vlastníctvom. Sv. omša slúžená kňazom na oltári je vždy nekrvavým sprítomnením jedinej obety Ježiša Krista na „oltári“ kríža, ktorú vykonal raz a navždy za všetkých ľudí. Zapísaný úmysel sa tak stáva hlavným úmyslom, nie jediným, ktorý kňaz cez Ježiša Krista zveruje Bohu Otcovi! A preto ten, kto dal odslúžiť sv. omšu na svoj úmysel, nemá právo určovať kňazovi, ako má vyzerať sv. omša. Kňaz sa za to zodpovedá Bohu cez miestneho biskupa.


MILODAR NA SV. OMŠU: 
Podľa nariadenia Arcibiskupského úradu v Bratislave sa na území našej arcidiecézy odporúča veriacim pri zapisovaní súkromných úmyslov na sv. omšu venovať milodar 5€.


Úmysly sv. omší na mesiac február 2023


dátumdeňomšaúmysel
1.2.2023streda6:45 + rodičov a brata
18:00 + Karol, rodičia z oboch strán
2.2.2023štvrtok6:45 za Slovensko, BP a ochranu
18:00 poďakovanie, životné jubileum 90 r. Jozef
3.2.2023piatok6:45 + Mária, Štefan, Jozef, Mária
17:15 + Jaroslav
4.2.2023sobota8:00 + rodičia Zuzana, Ignác, starí rodičia, súrodenci
18:00poďakovanie rodiny za vedenie DS
5.2.2023nedeľa6:30 za dobrodincov
8:00 za farníkov
9:30 poďakovanie za 81 r. života Jolany
11:00 + Jarmila, Jozef a starí rodičia
18:00 + Dominik a Mária
6.2.2023pondelok6:45 + Jozef, Otília, Jozef, Žofia
18:00 + Cyril, rodičia, súrodenci
7.2.2023utorok6:45 za zdravie, BP pre Mariku
18:00 + Johana, rodičia, Agnesa, Ján
8.2.2023streda6:45 + Michal, Mária a ostatní z rodiny
18:00 + Eleonóra, Nora, Margita
9.2.2023štvrtok6:45 + starí rodičia Adam, Alžbeta, Justín, Anna
18:00 + Gabriela
10.2.2023piatok6:45 + František
17:15 + Miroslav, Anton, František, Pavol, Klára, Peter
11.2.2023sobota8:00 za zdravie, BP pre rodinu Findorovú
18:00 + Antónia
12.2.2023nedeľa6:30 + Štefan, Marta a rodičia
8:00 + Ján, Florian, Ján, Rozália, Ján, Aurélia
9:30 za farníkov
11:00 + Alica
18:00+ Ervín, Jolana, Ľudmila, Alfréd a starí rodičia
13.2.2023pondelok6:45 za zdravie a BP pre Máriu
18:00 + Otília a Štefan
14.2.2023utorok6:45 + Štefan a rodičia Mária a Valent
18:00 za obrátenie rodičov
15.2.2023streda6:45 za BP, živú vieru pre Vladimíra a Libušu
18:00 za BP a zdravie pre Eugena, Irenu, Teréziu, Jána a Evu
16.2.2023štvrtok6:45 za BP, milosti, požehnanie rodiny
18:00 + Ján, Pavlína
17.2.2023piatok6:45 + Mária, Terézia
17:15 + Emil, Mária
18.2.2023sobota8:00 za duše v očistci
18:00 + Anna, Mária
19.2.2023nedeľa6:30 + Alojzia, Ladislav, rodičia
8:00 za zdravie a poďakovanie za 92 rokov
9:30 za zdravie a BP pre rodinu Patkovú, Sekáčovú, Kühnelovú, Hladíkovú
11:00 za farníkov
18:00 + Lýdia, Júlia, Ervín
20.2.2023pondelok8:00 za pokoj v rodine a zdravie
18:00 za BP, milosti,požehnanie a jednotu rodiny
21.2.2023utorok8:00 + Ján, Helena a rodičia
18:00 + Miroslav
22.2.2023streda8:00 + Alojz
16:30 + Milada a rodičia
18:00 + rodičia Helena, Ondrej, bratia Peter, Ondrej
23.2.2023štvrtok8:00 + Elena, Anna, Mária, Alžbeta, Margita
18:00 + Elena
24.2.2023piatok8:00 + syn Marián, zosnulí z rodiny
17:15 za BP a zdravie pre Mateja
25.2.2023sobota8:00 za zdravie, BP a požehnanie pre Janku a rodinu
18:00 + rodičia Anna, Štefan, svokrovci a súrodenci
26.2.2023nedeľa6:30 + Pavol, Anna, príbuzní
8:00 + rodičia Karol, Dagmar, starí rodičia z oboch strán
9:30 + Eva, Klára, Štefan, Mária, Alfréd
11:00 za BP a poďakovanie za 85 r. Júlia a 50 r. Gabriela
18:00 za farníkov
27.2.2023pondelok6:45 poďakovanie a prosba o dar viery pre rodinu
18:00 za BP a zdravie pre Miroslava s rodinou
28.2.2023utorok6:45 + pátra Vellu
18:00 + Ján