Úmysly sv. omší

ÚMYSEL SV. OMŠÍ V KOSTOLE: 
Úmysly na sv. omše sa zapisujú každý deň okrem nedele osobne v sakristii u kostolníkov po sv. omšiach – priebežne max. 2 mesiace dopredu na hociktorý voľný termín. Uzatvorený mesiac zverejňujeme na výveske pred kostolom a na webovej stránke www.mileticka.sk v sekcii „úmysly sv. omší“.

Počas slúženia sv. omše sa Váš úmysel zverejňuje počas prosieb len vtedy, keď prídete 10 min. pred sv. omšou o to požiadať do sakristie kostolníka. Okrem toho sa môžete do sv. omše zapojiť aj Vy alebo niekto z Vašich príbuzných – čítaním prosieb alebo prinášaním obetných darov (obetnú misku s hostiami a ampulky s vínom a vodou, ktoré sú pripravené vzadu v kostole). Toto vaše zapojenie však môže byť obmedzené v prípade veľkých sviatkov alebo sv. omší za účastí detí a mladých, keď na tieto úlohy už kňaz určil iné osoby.

Ak slúži sv. omšu pri oltári v kostole viacero kňazov, na Váš úmysel ju slúži zvyčajne hlavný celebrant, ktorý to potvrdzuje svojím podpisom do zošita intencií v sakristii. Zodpovednosť za kontrolu odslúženia týchto sv. omší preberá správca farnosti.


SV. OMŠE „V KAPLNKE“:
Je možné však dať odslúžiť sv. omšu, ktorú kňazi odslúžia v najbližšom možnom čase, ale bez povinnosti oznamovať vám kde a kedy ju budú slúžiť. Kostolníci zapisujú tieto úmysly do osobitného zošita „DO KAPLNKY“. Na tieto úmysly naši kňazi slúžia sv. omše vtedy, keď nemajú práve povinnosť slúžiť sv. omše v kostole ako hlavný celebrant alebo nemajú práve povinné úmysly od nášho provinciálneho predstaveného (môžu ich odslúžiť ako koncelebrujúci kňazi v kostole alebo v našej komunitnej kaplnke, alebo na mimoriadnych sv. omšiach s mládežou, počas duchovných obnov, pútí a pod.). Zvyčajne sa tieto tieto sv. omše odslúžia v našej komunite ešte skôr ako tie, ktoré sa zapísali do kostola. Zodpovednosť za kontrolu odslúženia týchto sv. omší preberá direktor miestnej saleziánskej komunity.


„MOJA” SV. OMŠA?:  
Upozorňujeme, že tým, že dá niekto odslúžiť sv. omšu na svoj úmysel, sa týmto sv. omša nestáva jeho vlastníctvom. Sv. omša slúžená kňazom na oltári je vždy nekrvavým sprítomnením jedinej obety Ježiša Krista na „oltári“ kríža, ktorú vykonal raz a navždy za všetkých ľudí. Zapísaný úmysel sa tak stáva hlavným úmyslom, nie jediným, ktorý kňaz cez Ježiša Krista zveruje Bohu Otcovi! A preto ten, kto dal odslúžiť sv. omšu na svoj úmysel, nemá právo určovať kňazovi, ako má vyzerať sv. omša. Kňaz sa za to zodpovedá Bohu cez miestneho biskupa.


MILODAR NA SV. OMŠU: 
Podľa nariadenia Arcibiskupského úradu v Bratislave sa na území našej arcidiecézy odporúča veriacim pri zapisovaní súkromných úmyslov na sv. omšu venovať milodar 5€.


Úmysly sv. omší na mesiac august 2021


dátumdeňomšaúmysel
1.8.2021nedeľa6:30+ Oľga, Karol
8:00za farníkov
9:30+ Mária
11:00za poďakovanie 65 r. života pre Moniku
18:00za dobrodincov
2.8.2021pondelok6:45za božiu pomoc a milosrdenstvo pre rodinu
18:00+ Jaroslav a rodičia
3.8.2021utorok6:45poďakovanie za 60 r. života
18:00+ Oľga, Karol
4.8.2021streda6:45za pokoj duše pre Katarínu
18:00za božiu pomoc a zdravie pre Dominiku a jej rodinu
5.8.2021štvrtok6:45+ Mária
18:00+ Peter, Miloš
6.8.2021piatok6:45+ Alojz, Janka (manžel a dcéra)
18:00+ Alojz, rodičia
7.8.2021sobota8:00poďakovanie za 50 r. spol.života Janky a Pavla
18:00+ Matildu
8.8.2021nedeľa6:30+ Mária
8:00za božiu pomoc a zdravie pre Petra,Pavla a Martu
9:30za farníkov
11:00+ Daniel, František, Marta a starí rodičia
18:00+ Aurélia, Michal, Marián, Helena
9.8.2021pondelok6:45+ Marta,Štefan a rodičia
18:00+ Johana a rodičia
10.8.2021utorok6:45+ Ružena a František
18:00+ Tibor, František, Mária
11.8.2021streda6:45za božiu pomoc, dary D.Sv. pre Renátu, Petra s rod.
18:00za uzdravenie a božiu pomoc pre celú rodinu
12.8.2021štvrtok6:45+ Michal, Zuzana a rodičia
18:00+ Michal, Zuzana a rodičia
13.8.2021piatok6:45+ Peter, Jozef, Viktor, Anna
18:00+ Marta, Ladislav
14.8.2021sobota8:00za uzdravenie celej rodiny (vzťahy)
18:00+ členov rodiny Bulganovej
15.8.2021nedeľa6:30za božiu pomoc, milosť a zjednotenie rodiny
8:00za obrátenie Moniky, Briana,Natálie a Simony
9:30za božiu pomoc, zdravie za rodinu Haniel
11:00za farníkov
18:00+ rodinu, spolužiakov, spolupracovníkov
16.8.2021pondelok6:45+ Mária, Viliam, a rodičia
18:00za zdravie, ochranu a božiu pomoc pre Irenu a Zuzanu
17.8.2021utorok6:45+ Magdaléna
18:00za božiu pomoc, DDS a zdravie pre Petra s rod.
18.8.2021streda6:45+ Štefan
18:00za božiu pomoc, DDS a zdravie pre Renátu a Petra s rod.
19.8.2021štvrtok6:45za milosť živej viery a lásky pre celú rodinu
18:00+ Ján, Iveta
20.8.2021piatok6:45+ Viliam, Vojtech, Helena a Mária
17:15na úmysel
21.8.2021sobota8:00+ Ján
18:00+ Zlatica
22.8.2021nedeľa6:30+ Elena a rodičia
8:00+ manžel Bohumil, Vierka a František
9:30+ Oľga a Jaroslav
11:00za farníkov
18:00za božiu pomoc, Dary DS,zdravie pre Renátu s rod.
23.8.2021pondelok6:45za božiu pomoc a zdravie pre Annu, Jozefa a Petra
18:00+ Štefan
24.8.2021utorok6:45poďakovanie za 60 rokov a dar viery pre rodinu 
18:00+ Ján a Irena
25.8.2021streda6:45+ Mária
18:00za božiu pomoc a ochranu, DDS a zdravie pre Renátu a Petra
26.8.2021štvrtok6:45za božiu pomoc a uzdravenie pre Andreu, Silviu a Žanetu
18:00+ rodičia, starí rodičia z oboch strán
27.8.2021piatok6:45+ manžela Karola, rodičov z oboch strán a sestry
17:15za požehnanie manžela a detí s rodinami
28.8.2021sobota8:00+ Augustín, kňaz – Augustín
18:00+ Augustín, kňaz – Augustín
29.8.2021nedeľa6:30za farníkov
8:00+ Karol, Dagmar, rodičia z oboch strán
9:30+ Alžbeta a Andrej
11:00+ Marta, František a Daniel
18:00+ Aurélia, Michal, Marián a Helena
30.8.2021pondelok6:45+ Anna a Peter
18:00+ Mikuláš, Pavol, Ernest, Anna a Regina
31.8.2021utorok6:45za božiu pomoc, milostí a jednotu v rodine
18:00+ Ján