Prvé sväté prijímanie (sviatosť Eucharistie)

Milí rodičia, tento šk. rok je rokom milosti, keď sa Vaše deti môžu stretnúť so živým Kristom pod spôsobom Eucharistie. Ježiš chce takto stretnúť každého z nás a dáva nám aj v tejto príprave šancu, aby sme Ho všetci spoločne lepšie spoznali a viac milovali. Otvorme mu naše srdcia, aktívne sa zapojme do prípravy, venujme Mu viac času a On príde a požehná nás.

Čo je potrebné urobiť pre dobrú prípravu?

– Byť otvoreným na prijatie veľkého daru a pomáhať deťom v ich príprave k prijímaniu. Ak budete mať akékoľvek otázky, nejasnosti, podnety pokojne ma oslovte, príďte sa porozprávať, napíšte alebo zavolajte.

– Aby si deti vytvorili pozitívny vzťah k nášmu farskému spoločenstvu aj s ostatnými deťmi, pravidelne každú nedeľu sa zúčastňujte na detskej sv. omši o 11:00 v našom kostole. Účasť na omši dajú deti podpísať kňazovi (alebo ním poverenej osobe) po sv. omši v sakristii do kalendárika na to určeného. V prípade choroby im do kalendárika napíšte – chorý/á. Ak budete v nedeľu odcestovaní, dajte deťom podpísať účasť na sv. omši v sakristii daného kostola.

– Raz za mesiac, v nedeľu popoludní od 15.30 do 17.30 príďte na spoločné stretnutie detí a rodičov. Účasť na týchto stretnutiach je pre deti aj ich rodičov nutná!

– Aby deti mali zážitok jedného spoločenstva bolo by vhodné, aby boli prítomné na niektorých z aktivít ako napríklad Mikuláš, karneval, krížová cesta v Mariánke. O týchto akciách budeme priebežne informovať.

Viac informácií o aktuálne prebiehajúcej príprave nájdete v sekcii: Prvoprijímajúci

Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo. (Mk 10,14)

Sviatosť pomazania chorých

Pomazanie chorých bývajúcich na území farnosti zabezpečuje na požiadanie správca farnosti, alebo kaplán, ktorí majú pre tento účel zverejnené číslo svojho mobilného telefónu.

V nemocniciach pomazanie chorých zabezpečujú farnosti, ktorým je to určené, okrem  nemocnice ŠNOP na Záhradníckej ulici, ktorá patrí do našej pastoračnej starostlivosti.

Duchovná starostlivosť s chorých a nevládnych

Nahláste nám údaje svojich príbuzných a známych z územia našej farnosti, ktorí chcú pravidelne prijímať sviatosť zmierenia a Eucharistie. Kňaz ich navštívi v prvopiatkovom týždni po predchádzajúcom telefonickom dohovore.

Ak má chorý túžbu častejšie prijímať Eucharistiu, môže mu ju priniesť poverený mimoriadny rozdávateľ sv. prijímania. Chorý, ktorý chce prijať sviatosti pred Vianocami a Veľkou nocou, nech nahlási svoje údaje telefonicky alebo prostredníctvom príbuzných mesiac pred sviatkami. Príchod kňaza oznámime telefonicky.

V prípade vážnej choroby, pred operáciami, pri zhoršení vášho zdravotného stavu môžete kedykoľvek požiadať o udelenie sviatosti pomazania chorých. Môžeme vám ju udeliť v kostole alebo podľa požiadavky aj inde.

Sviatosť manželstva (cirkevný sobáš)

Príprava snúbencov na sviatostné manželstvo v našej farnosti je určená snúbencom, ktorí už majú dohodnutý termín sobáša. Prebieha formou 10 stretnutí a trvá tri mesiace. Je vedená kňazom a skúsenými manželskými pármi z farnosti. Do prípravy patrí aj kurz prirodzeného plánovania rodičovstva vedený aprobovaným lektorom.

Stretnutia prebiehajú raz v týždni (podľa dohody v skupine), vo večerných hodinách a trvajú 2 max. 3 hodiny. Ich obsahom budú stretnutia na témy: povolanie do manželstva, výber partnera, komunikácia v manželstve, výchova detí, prežívanie viery a kresťanskej morálky v manželstve a iné. Pretože kurz je bezprostrednou prípravou pred veľmi dôležitým krokom v živote snúbencov a týka sa predovšetkým ich dvoch, je potrebné, aby na stretnutia prichádzali obaja zo snúbeneckého páru a aby absolvovali spoločne všetky stretnutia. Po absolvovaní kurzu snúbenecký pár dostane osvedčenie, ktoré slúži ako doklad pre správcu farnosti, kde si budú snúbenci vysluhovať sviatosť manželstva.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť aj prostredníctvom farského e-mailu: faramileticova{zavinač}ba.ecclesia.sk; fara.mileticova{zavinač}gmail.com

Informácie pre tých, ktorí sa chcú sobášiť v našom chráme

Asi tri mesiace pred termínom sobáša majú prísť obaja snúbenci počas úradných hodín do farskej kancelárie na spísanie sobášnej zápisnice.

So sebou si prinesú:

 • Zápisnicu (oznámenie) o uzavretí manželstva zo sobášnej matriky Miestneho úradu Bratislava II. Ružinov (Mierová ul. 21). Doklady, ktoré treba tam predložiť, nájdete na stránke www.ruzinov.sk.
 • Krstné listy oboch snúbencov vydané vo farnosti, kde boli krstení. Dátum na výpise krstného listu nemá byť skorší ako tri mesiace od termínu sobáša.
 • Ak ide o snúbencov bývajúcich mimo Bratislavy, treba priniesť tzv. „licenciu na sobáš“ od farára farnosti svojho bydliska. (Toto platí, aj keď ide o tých, čo bývajú v zahraničí súvisle aspoň tri mesiace.)
 • Občianske preukazy a adresy svedkov sobáša.
 • Potvrdenie o absolvovaní predmanželskej prípravy a kurzu prirodzeného plánovania rodičovstva, ak tieto prípravy neabsolvovali u nás.
 • Ak ide o vdovcov, treba priniesť úmrtný list predchádzajúceho partnera. Ak manželstvo niektorého z partnerov bolo anulované, treba priniesť dokument príslušného biskupského úradu potvrdzujúceho tento fakt.
 • Ak jeden zo snúbencov je nepokrstený alebo je iného vyznania ako kresťansko-katolíckeho, bude treba spísať žiadosť o dišpenz k sobášu adresovanú na arcibiskupský úrad. Pripojí sa „Osvedčenie stránok pri uzavieraní miešaného manželstva“, v ktorom sa katolícka stránka zaviaže, že urobí všetko pre to, aby deti z manželstva boli katolícky pokrstené a vychovávané. Nekatolícka stránka svojím podpisom vyjadrí súhlas a akceptuje záväzok katolíckej stránky. Pri spisovaní tohto dokumentu sú potrební dvaja svedkovia, ktorých si katolícka stránka môže priviesť. V opačnom prípade farár požiada niekoho z prítomných.
 • Aj v prípade, že niektorý zo snúbencov, hoci bol pokrstený, ale nebol poučený vo viere, neprijal ešte sviatosť Oltárnu, bude potrebné žiadať povolenie diecézneho biskupa. (Kto by sa však chcel pripraviť na prijatie sviatostí Eucharistie a birmovania, nech sa rok pred slávením sviatosti manželstva prihlási na farskom úrade.)

Základné informácie o sviatosti manželstva

Etymológia:
I. Matrimonium (mater = matka; munus = úloha): podčiarkuje dôležitosť ženy v manželstve, zvlášť pri narodení a výchove detí.
II. Coniungum (con = spolu; iugare = zviazať): vyjadruje zväzok medzi mužom a ženou.
III. Conubium (con = spolu; nubere = zahaliť, prikryť): ide o termín pochádzajúci z rímskeho práva, kde sa žene pri uzátvaraní manželstva dávala šatka na hlavu a tým sa vyjadrovala podriadenosť ženy k svojmu mužovi.
IV. Numptiae = to isté, čo conubium.
V. Consortium (con = spolu; sors = osud): znamená, že dva ľudské osudy
sa spájajú v jeden (spoluosud).
VI. Communio (con = spolu; munire = stavať, upevňovať, zakladať): vyjadruje spoločenstvo postavené na pokrvenstve, alebo inej druhovej väzbe.
VII. Manželstvo (man – munus = úloha, zmluva; ženstvo, žena = žena vzatá do zmluvy).

Manželstvo je:

 • Zmluva (foedus) muža a ženy, ktorí vytvárajú medzi sebou celoživotné spoločenstvo!
 • Foedus – vyjadruje aj vzťah medzi Bohom a človekom a znamená dobrovoľnú aliancia( dôraz sa dáva na vedomý a dobrovoľný vstup do tejto zmluvy).
 • Vzniká iba výlučne medzi mužom a ženou (nemôže byť medzi dvoma mužmi, alebo dvomi ženami).
 • Vytvára celoživotný zväzok medzi nimi.
 • Toto spoločenstvo je prirodzené.
 • Cieľom je 1. dobro manželov a 2. plodenie a výchova detí. Tieto ciele sú rovnocenné.
 • Medzi pokrstenými je sviatosťou!
 • Manželstvo má božský pôvod. Neustanovil ho človek, ale Boh. Z tohto dôvodu Cirkev normálne vyžaduje od svojich veriacich cirkevnú formu uzavretia manželstva. Viacero dôvodov prispieva na vysvetlenie tohto rozhodnutia: (KKC 1631).
 • Sviatostné manželstvo je liturgický úkon. Preto je vhodné, aby sa slávilo vo verejnej liturgii Cirkvi;
 • Manželstvo uvádza do cirkevného stavu (ordo), vytvára práva a povinnosti v Cirkvi medzi manželmi a voči deťom;
 • Pretože manželstvo je životným stavom v Cirkvi, je potrebné, aby bola istota o uzavretí manželstva (odtiaľ povinnosť mať svedkov);
 • Verejný ráz súhlasu chráni manželský súhlas, keď raz bol daný, a pomáha zostať mu verným.

VYSLUHOVATEĽ SVIATOSTI:

Samotní manželia, kňaz je tam iba ako svedok Cirkvi. Je to z dôvodu, že podstatou sviatosti manželstva je výlučne manželská zmluva (vzájomný sľub). Jeden vysluhuje sviatosť druhému, kým druhý ju svojím súhlasom prijíma.

Manželia musia byť:

1) Osoby spôsobilé (k súhlasu, psychologicky a nemať manželskú prekážku)
2) Musia zachovať podstatné prvky súhlasu (prejaviť ho navonok aj vnútorne)
3) Pokrstení muž a žena, ktorí slobodne vyjadria svoj súhlas.
    „Byť slobodným“ znamená:
           – nepodliehať prinúteniu;
           – nemať prekážky zo strany prirodzeného alebo cirkevného zákona. (KKC 1625)

PRIJÍMATEĽ:

Samotní manželia. Obidvaja sú pokrstení (alebo aspoň jeden).
1. majú úmysel manželský súhlas dať aj prijať
2. nemajú rozlučujúce manželské prekážky
3. zachovanie Cirkvou predpísanej formy(pred zástupcom Cirkvi a dvomi svedkami)
4. že obidve stránky poznajú a nevylučujú ciele a podstatné vlastnosti manželstva

Účinky tejto sviatosti:

1. Medzi manželmi vzniká zväzok, ktorý je svojou prirodzenosťou trvalý a výlučný; sviatostný – teda ním sú manželia posilnení a akoby posvätení na povinnosti a dôstojnosť svojho stavu“ (KKC 1638)

2. Manželia sa navzájom odovzdávajú a prijímajú.

3. Sám Boh spečaťuje ich súhlas, preto z ich zmluvy „vzniká z Božieho rozhodnutia trvalá ustanovizeň, a to aj pred spoločnosťou“. Pravá manželská láska je zapojená do Božej lásky. – posúva manželov Bližšie k Bohu. (KKC 1639)

4. Platne uzavreté a manželským úkonom zavŕšené manželstvo (matrimonium ratum et consummatum) medzi pokrstenými nemôže byť nikdy rozviazané. (KKC 1640)

5. Sviatostnosť manželstva je určená na zdokonaľovanie lásky manželov a na posilňovanie ich nerozlučiteľnej jednoty. Touto milosťou „si v manželskom živote, ako aj v prijatí a výchove detí navzájom pomáhajú k svätosti. (KKC 1641)

6. Manželská láska samou svojou povahou vyžaduje od manželov neporušiteľnú vernosť. Vyplýva to z daru seba samých, ktorým sa
manželia odovzdávajú jeden druhému. Láska chce byť definitívna. (KKC 1646)

7. Manželská láska má v sebe úplnosť, v ktorej majú miesto všetky zložky [ľudskej] osoby: požiadavky tela a pudu, sily zmyslov a citov, túžby ducha a vôle. Táto láska smeruje k čo najhlbšej osobnej jednote, ktorá ponad spojenie v jednom tele vedie k tomu, aby vytvorila jedno srdce a jednu dušu; vyžaduje nerozlučiteľnosť a vernosť v definitívnom vzájomnom sebadarovaní a otvára sa pre plodnosť. (KKC 1643)

8. Rozmnožuje posväcujúcu milosť a dáva pomáhajúcu na plnenie si stavovských povinností.

Vlastnosti manželstva:

a) JEDNOTA – manžestvo môže vytvoriť len jeden muž a jedna žena. Hriechy proti tomu sú: polygamia (jeden muž má viac žien), polyandria (jedna žena má viac mužov)

b) NEROZLUČITEĽNOSŤ – manželstvo je trvalé až do smrti jedného z partnerov. Hriechy proti tomu sú: rozvod, cudzoložstvo.

c) SVIATOSTNOSŤ – je to jedna zo siedmych sviatostí – ustanovených Bohom, čiže pokrstení, sobášení v kostole. Hriechy proti tomu: ak pokrstení neuzátvarajú manželstvo pred tvárou Cirkvi (také manželstvo je neplatné).

MATÉRIA:
Vyslovený manželský súhlas. Cirkev považuje výmenu súhlasu medzi manželmi za nevyhnutný prvok, ktorý „dáva vznik manželstvu“. Ak súhlas chýba, manželstvo nejestvuje. (KKC 1626). Súhlas spočíva v „ľudskom úkone, ktorým sa manželia navzájom odovzdávajú a prijímajú“: „Beriem si teba… za manželku.“ – „Beriem si teba… za manžela.“ Tento súhlas, ktorý manželov vzájomne viaže, nachádza svoje zavŕšenie v tom, že sa dvaja stávajú „jedným telom“ (KKC 1627). Súhlas má byť úkonom vôle každej zo zmluvných strán, bez nátlaku alebo veľkého strachu vyvolaného zvonku. (KKC 1628). Z tohto dôvodu (alebo z iných dôvodov, ktoré robia manželstvo neplatným a neuskutočneným od začiatku ) Cirkev môže po preskúmaní prípadu kompetentným cirkevným súdom vyhlásiť „nulitu manželstva“ (nullitas matrimonii), to značí vyhlásiť, že manželstvo nikdy nejestvovalo. V tomto prípade sa zmluvné strany môžu zosobášiť, ale sú povinné plniť prirodzené záväzky vyplývajúce z predchádzajúceho spojenia. (KKC 1629) Ale nie je to rozvod – v tomto úprípade manželstvo nikdy neexistovalo!

FORMA:
Vzájomné akceptovanie (prijatie) manželského súhlasu pred zástupcom Cirkvi a dvoma svedkami. Kňaz (alebo diakon), ktorý asistuje pri slávení manželstva, prijíma v mene Cirkvi súhlas manželov a udeľuje im požehnanie Cirkvi. Prítomnosť služobníka Cirkvi (ako aj svedkov) vyjadruje viditeľným spôsobom, že manželstvo je ekleziálnou skutočnosťou. (KKC 1630)

Vady manželského súhlasu:

 • Nedostatok užívania rozumu (vek, zdravý rozum).
 • Vážny nedosatok rozlišovacieho úsudku (nechápe dôsledky svojho konania).
 • Neschopnosť vziať na seba podstatné záväzky manželstva z dôvodov psychickej povahy (zodpovednosť).
 • Nevedomosť (nevie, do čoho ide).
 • Omyl (nepravdivý úsudok o skutočnosti: napr. Pomýlil si osobu, s ktorou uzatvára manželstvo).
 • Podvod (jeden z partnerov oklame druhého vo vážnej veci, aby dosiahol manželstvo).
 • Simulácia (predstiera, že uzatvára manželstvo)
 • Podmienka (jedná stránka dá podmienku druhej – a ak ju splní, tak sa uskutoční sobáš: napr. Ak mi tvoj otec prepíše dom, tak ťa
  chcem! – toto zneplatňuje manželstvo)
 • Strach (pod nátlakom).

Manželské prekážky:

1. Vek (muž – 16 rokov, žena – 14 rokov; podľa civilného práva obaja: 18 rokov).
2. Impotencia
3. Platný manželský zväzok (kto už je ženatý/vydatá – nemôže ísť na sobáš s iným/inou).
4. Disparitas cultus (katolík a nepokrstený)
5. Votum (sľub – napr. rehoľný)
6. Ordo (keď je muž kňaz).
7. Únos (jedna stránka unesie druhú, aby vynútila sobáš).
8. Zločin (jedna stránka je v manželskom stave a zavraždí partnera, aby mohla sobáš uzavrieť s iným).
9. Pokrvenstvo (príbuzní sa nemôžu brať).
10. Švagrovstvo (v priamej línii sa nemôže).
11. Prekážka verejnej mravopočestnosti: (pri konkubináte, alebo neplatnom manželstve si jedna stránka nemôže vziať príbuzneho
druhej).
12. Adopcia (adoptovaný sa berie ako člen rodiny, preto si ho nemôže vziať niekto z “príbuzných”).

Miešané manželstvá:

Rozdielnosť vierovyznania medzi manželmi nie je pre manželstvo neprekonateľnou prekážkou, ak sa im podarí dať dovedna to, čo každý z nich dostal vo svojom spoločenstve, a naučiť sa jeden od druhého spôsob, ako každý z nich žije svoju vernosť Kristovi. Neslobodno však podceňovať ani ťažkosti miešaných manželstiev. Vyplývajú z toho, že odlúčenie kresťanov ešte nie je prekonané. Manželia sa vystavujú nebezpečenstvu, že budú pociťovať drámu rozdelenia kresťanov v samom lone svojej rodiny. Rozdielnosť kultu môže tieto ťažkosti ešte zväčšiť. Rozdielnosti týkajúce sa viery, samo chápanie manželstva, ale aj odlišné náboženské mentality môžu byť v manželstve zdrojom napätí najmä pri výchove detí. Vtedy sa môže vynoriť pokušenie náboženskej ľahostajnosti. (KKC 1634)

Podľa práva platného v Latinskej cirkvi miešané manželstvo, aby bolo dovolené, potrebuje výslovné povolenie cirkevnej vrchnosti.
V prípade rozdielnosti kultu sa pre platnosť manželstva vyžaduje výslovný dišpenz od prekážky. Toto povolenie alebo tento dišpenz predpokladá, že:
1. obidve stránky poznajú a nevylučujú ciele a podstatné vlastnosti manželstva,
2. že katolícka stránka potvrdí záväzky – s ktorými treba oboznámiť aj nekatolícku stránku – zachovať svoju vieru a zabezpečiť krst a výchovu detí v Katolíckej cirkvi. (KKC 1635)

Ako sa slávi:

V latinskom obrade sa sviatosť manželstva medzi dvoma veriacimi katolíkmi normálne slávi počas svätej omše vzhľadom na to, že všetky sviatosti sú späté s Kristovým veľkonočným tajomstvom. Je vhodné, aby manželia spečatili svoj súhlas dať sa jeden druhému obetou svojich životov tým, že ju spoja s obetou Krista za svoju Cirkev, sprítomnenou v eucharistickej obete, a prijmú Eucharistiu, aby účasťou na tom istom Kristovom tele a na tej istej Kristovej krvi boli „jedno telo“ v Kristovi. (KKC 1621). Ako sviatostný úkon posvätenia, slávenie manželstva má byť samo osebe platné, dôstojné a plodné.“ Je teda potrebné, aby sa budúci manželia pripravili na slávenie svojho manželstva prijatím sviatosti pokánia (KKC 1622). Podľa latinskej tradície si manželia ako vysluhovatelia Kristovej milosti navzájom udeľujú sviatosť manželstva tým, že pred Cirkvou vyjadria svoj súhlas. V tradíciách Východných cirkví sú svedkami prejavenia vzájomného súhlasu manželov biskupi alebo kňazi, ale pre platnosť manželstva je potrebné aj ich požehnanie. (KKC 1623). Rôzne liturgie sú bohaté na modlitby požehnania a epiklézy (vzývania), v ktorých sa od Boha vyprosuje jeho milosť a požehnanie pre novomanželov, najmä pre nevestu. V epikléze tejto sviatosti manželia dostávajú Ducha Svätého ako spoločenstvo lásky Krista a Cirkvi. Duch Svätý je pečaťou ich zmluvy, stále prístupným prameňom ich lásky a silou, ktorou sa bude obnovovať ich vernosť (KKC 1624).

Zdroje: KKC a CIC

Sviatosť krstu

Krsty a iné prípravy na sviatosti sa hlásia osobne správcovi farnosti alebo kaplánovi vo farskej kancelárii v utorok a štvrtok od 16:00 do 17:30, v piatok od 15:30 do 17:00, alebo po sv. omšiach. 

 Krstíme obyčajne 2. nedeľu mesiaca o 12:00 hod. V osobitných prípadoch si dohodnite termín krstu s kňazom.

Krst detí sa odporúča v krátkej dobe po jeho narodení.

Pri nahlásení krstu dieťaťa si prineste: rodný list dieťaťa, obč. preukaz rodiča a krstné listy krstných rodičov. Ak rodičia žijú mimo Bratislavy, k spísaniu Záznamu o nahlásení krstu majú priniesť aj tzv. „Prepustenie z farnosti“ od farára farnosti na území ktorej bývajú.

Krstní rodičia

Stačí jeden krstný rodič. Ak sú dvaja, má byť krstná matka a krstný otec, majú byť pokrstení katolíci (dovŕšili 16 rokov života), ktorí prijali prvé sv. prijímanie, boli birmovaní a žijú podľa svojej viery, aby mohli byť povzbudením pre krstenca. Nemajú byť rodičmi dieťaťa. Ak žijú v manželstve, majú byť sobášení v katolíckom kostole. (nesmú mať cirkevnú prekážku: rozvedení, žijú spolu bez manželstva, exkomunikovaní, žijúci pohoršujúcim životom…).

Rodičia a krstní rodičia sa majú zúčastniť aspoň raz predkrstnej náuky. Predkrstná náuka pre rodičov a krstných rodičov býva v piatok pred nedeľou krstu o 18:00 hod. Poučenie je pre dospelých, preto prosíme, aby ste si pre tento čas zabezpečili opatrovanie detí (môžu byť s deťmi aj vo vestibule fary). Ak krstní rodičia nemôžu pre vzdialenosť, či z iných dôvodov prijať účasť na krstnom poučení, zúčastnia sa ho v mieste svojho bydliska. O absolvovaní náuky predložia potvrdenie.

Pán Ježiš pred vystúpením do neba poslal apoštolov hlásať evanjelium a krstiť. Povedal: „Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený.“ (Mk 16, 16)

Kto môže byť krstným alebo birmovným rodičom?

Je zjavné, že novonarodeniatka ešte nemôžu veriť, preto sa krstia vo viere Cirkvi. Garantmi výchovy vo viere sú rodičia a krstní rodičia, ktorí v mene dieťaťa vyznávajú vieru. Krstní rodičia spolu s rodičmi majú priniesť dieťa na krst. 

V prípade dospelých, ktorí prijímajú krst, krstní rodičia sa majú starať o uvedenie krstenca do praktického kresťanského života. Preto krstní rodičia majú byť presvedčenými kresťanmi-katolíkmi, ktorí sa podľa predpisov Cirkvi zúčastňujú na bohoslužbách a prijímajú sviatosti. Podmienky kladené na krstných rodičov sa vzťahujú aj na birmovných rodičov. Je vhodné, ale nie nutné, za birmovného rodiča vziať toho, kto prijal úlohu krstného rodiča.

Má byť len jeden krstný otec a jedna krstná matka, prípadne stačí len krstný otec alebo len krstná matka. Krstného rodiča si má určiť sám krstený alebo jeho rodičia. Krstný rodič má mať schopnosť i úmysel plniť túto úlohu. Má to byť človek, ktorý zavŕšil šestnásty rok života, katolík, ktorý už prijal Eucharistiu a sviatosť birmovania a žije podľa svojej viery. Nesmie mať kánonickú prekážku (napr. odpadol od viery, je rozvedený, iba civilne sobášený, žije s partnerom v jednej domácnosti, je exkomunikovaný… dáva pohoršenie…). Nemá to byť otec alebo matka krstenca. Krstný rodič má predložiť svoj krstný list, kde má byť uvedené, kedy prijal aj sviatosť birmovania, príp. manželstva.

Príprava dospelých na prijatie sviatostí

Začiatkom septembra začíname s prípravou novej skupiny dospelých na prijatie sviatosti krstu. Pozývame všetkých, ktorí z akéhokoľvek dôvodu neprijali krst v detstve, aby sa prihlásili mailom (faramileticova{zavinač}ba.ecclesia.sk alebo fara.mileticova{zavinač}gmail.com) alebo osobne. Príprava bude trvať do Veľkej noci budúceho roku. Stretnutia bývajú raz týždenne vo večerných hodinách v trvaní asi 2 hodín. Po absolvovaní prípravy a stupňov katechumenátu sa katechumenom pri svätej omši Veľkonočnej vigílie udelia sviatosti kresťanského uvedenia: krst, Eucharistia i birmovanie. Do tejto skupiny budú zaradení aj tí, ktorí sa chcú pripraviť na prijatie sviatosti Eucharistie, pokánia a birmovania. Čas ich prípravy sa môže skrátiť. Termín začiatku oznámime vo farských oznamoch i mailom tým, ktorí nám poskytnú adresu.

Sviatosť birmovania

Drahý birmovanec.

Tento rok 2024 začíname prípravu na sviatosť birmovania. Prihlasovanie je počas celého mesiaca marec.

Sviatosť birmovania tvorí spolu s krstom a Eucharistiou jeden celok sviatostí uvádzania do kresťanského života“, ktorého jednotu treba zachovať. „Preto treba veriacim vysvetliť, že prijatie sviatosti birmovania je potrebné na dovŕšenie krstnej milosti. Veď pokrstených „sviatosť birmovania dokonalejšie spája s Cirkvou a bohato ich obdarúva osobitnou silou Ducha Svätého, takže sú ako praví Kristovi svedkovia väčšmi povinní šíriť a brániť vieru slovom i skutkom“. (Katechizmus čl. 1285)

Kto sa môže prihlásiť?

Ten kto je v školskom roku 2023/2024 v ôsmom ročníku ZŠ (tercia gym.) a starší max. však do 17 roku. Starší totiž majú osobitnú prípravu.

V čom spočíva príprava a kedy je samotná sviatosť birmovania?

Príprava začína už v šk. 2023/2024 kedy v mesiacoch apríl, máj a jún je jedno mesačné stretnutie so zodpovedným don Mariánom Zacharom sdb.
Od septembra 2024 do júna 2025 budú pravidelné týždňové stretnutia v skupinkách s animátormi. V lete 2025 je spoločný birmovanecký tábor a všetko sa ukončí v septembri 2025. Samotná sviatosť birmovania bude v októbri 2025 (dátum určuje ABU)
Ak si sa rozhodol ísť do tejto prípravy o ktorej sa pochopiteľne viac dozvieš cez osobné stretnutie, vypíš dotazník a my ťa budeme kontaktovať.

Prihlasovací formulár

Zodpovedný za prípravu:
Don Marián Zachar, sdb
mileticka.oratko{zavináč}gmail.com