DEVIATNIK K NEPOŠKVRNENEJ

(29. november – 7. december)

Stiahnuť vo verzii: PDF

1. deň – Plná milosti

 • Vstúpme do chudobného domu v Nazarete: je to dom našich najkrajších spomienok, je to dom našich počiatkov, je to dom, kde Mária povedala svoje rozhodné „áno“ pre všetkých: „áno“, ktoré pretrhlo reťaz našich „nie“ a otvorilo Bohu cestu, aby prišiel k nám. Znova si vypočujem rozprávanie o tomto nádhernom „áno“ a nechajme ho vstúpiť do nášho srdca, aby sa stalo aj naším „áno“.
Z Evanjelia podľa Lukáša (1, 26-38)
V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Anjel prišiel k nej a povedal: "Zdravas, milosti plná, Pán s tebou." Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej povedal: "Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca." Mária povedala anjelovi: "Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?" Anjel jej odpovedal: "Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné." Mária povedala: "Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova." Anjel potom od nej odišiel.

Mária, Žena rozhodného „áno“, zo všetkých ciest sveta prichádzame k tebe a prinášame si v srdci živú nostalgiu po tvári: po tvári Matky. Ty si Matka. Tvoje pokorné „áno“ dané Bohu urobilo tvoj dom Domom Večnosti, a nám navždy dalo Brata s menom Emanuel, „Boh s nami“! Mária, vypros nám, aby aj v nás rástlo srdce dieťaťa, ktoré sa s dôverou drží ruky svojho Boha, aby sa vrhlo do jeho náručia, ktoré uhasí každý strach a zaplaví nás pokojom. Ó, Mária, nauč nás tvojmu „áno“.

Anjel Pána zvestoval Panne Márii…

Predsavzatie: Vráť sa k tvojmu „životnému áno“ a poďakuj Bohu za všetko, čo ti „stonásobne“ zaň dal. Nech tvoje dnešné „áno“ výzvam od Boha a blížnych sú ochotné a radostné.

2. deň – Plná dôvery

 • Mária a Jozef, ako každý snúbenecký pár, snívali o svojej budúcnosti.  Ale zo snov svojho života nevylúčili Boha: vzývali ho, hľadali ho, čakali ho s priezračnou dôverou. A Boh vstúpil do snov ich života so svojím Božským snom: sen Boha sa stal plánom života pre Máriu a Jozefa. To by sa malo stať v živote každého: dôvera sa stane naozaj hudbou, ktorá nás naučí spievať životom Bohu slávu a urobí nás šťastnými.
Z Evanjelia podľa Matúša (1,18-25)
S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom: Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť. Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: "Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov." To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka: "Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel," čo v preklade znamená: Boh s nami. Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel, a prijal svoju manželku. Ale nepoznal ju, kým neporodila syna; a dal mu meno Ježiš.

Mária, so srdcom plným dôvery chceme kráčať, dokonca bežať po cestách Lásky, ale egoizmus zaťažuje naše kroky. Chceme spievať hymnus radosti, ale poznáme len zopár slov… Veď nás, Mária, po Božích cestách, poznačených tvojimi poslušnými šľapajami a tichými šľapajami Jozefa. Mária a Jozef, prihovárajte sa nám, ale aj mladým dnešnej doby, oslobodzujte nás od smutného života bez ideálov, osloboďte nás od prázdnej existencie bez cieľa a neschopnosti snívať o budúcnosti naplnenej našu angažovanosťou sa pre dobro. 

Anjel Pána zvestoval Panne Márii…

Predsavzatie: Nájdi si čas zamyslieť sa nad svojimi túžbami a plánmi: tými krátkodobými ale aj tými „dlhšími“ a úprimne hľadaj odpoveď, či si sa pri nich s otvoreným srdcom pýtala aj na názor Pána. Nenechaj sa dnes zaskočiť neočakávanými situáciami ale hľadaj v nich Božie znamenia.

3. deň – Plná pokory

 • V Betleheme sa udialo neuveriteľné: Všemohúci sa stal malým, Večný vstúpil do námah našich dní, nekonečne Šťastný sa stal blízkym nám, ktorí sme stratili radosť. Betlehem je dom radosti, pretože tam je Boh. Ale ak by sme zobrali Boha, Betlehem by sa znovu stal iba chudobnou a biednou stajňou: nikdy na to nezabudnime!
Z Evanjelia podľa Lukáša (2,1-14)
V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete. Tento prvý súpis sa konal, keď Sýriu spravoval Kvirínius. A všetci šli dať sa zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazaret do Judey, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu, aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v po žehnanom stave. Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu. I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci. V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo. Tu zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach, ale anjel im povedal: "Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ Kristus Pán. A toto vám bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach." A hneď sa k anjelovi pripojilo množstvo nebeských zástupov, zvelebovali Boha a hovorili: "Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle."

Pane, zatiaľ čo čas premáha všetky nádeje, Ty ostávaš jedinou Nádejou. Zatiaľ čo bohatstvo stále viac odhaľuje svoju nestálu a neuspokojujúcu tvár, Ty znova prekvapuješ svojimi neslýchaným návrhom chudoby v Betleheme. Pane, narodený v Betleheme, meste našej chudoby, dnes sa postavíme veľa Márie, aby sme ťa kontemplovali jej pohľadom, aby sme konečne mohli zakúsiť šťastie s Tebou, Chudobným z Betlehema, si Jediným, ktorý ešte dokáže vykúzliť úsmev na našej tvári.

Anjel Pána zvestoval Panne Márii…

Predsavzatie: Chudoba nás robí dedičmi večných dobier. Nájdi si čas zamyslieť sa nad tvojou chudobou: chudobou materiálnou ale aj chudobou v tom po čom túžiš. Skús sa dnes s niekým ochotne podeliť, nezáleží či to budú veci materiálne, čas, záujem, schopnosti ponúknuté v službe… 

4. deň – Plná viery

 • Boh, keď vstúpil do nášho sveta, priamo zakúsil náš egoizmus a našu aroganciu. Len čo sa narodil, musel sa vydať na cestu vyhnanstva a zakúšať nepohodlie utečenca a neistotu migrantov. Tým nás uistil, že v každej situácií je Boh prítomný. A kde je Boh, srdce je slobodné aj keby nám založili reťaze na ruky a nohy.
Z Evanjelia podľa Matúša (2,13-15)
Po ich odchode sa Jozefovi vo sne zjavil Pánov anjel a povedal: "Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil." On vstal, vzal za noci dieťa i jeho matku a odišiel do Egypta. Tam zostal až do Herodesovej smrti, aby sa splnilo, čo povedal Pán ústami proroka: "Z Egypta som povolal svojho syna."

Mária, Jozef, vidím vás chudobných a bezbranných na namáhavej ceste z Betlehema do ďalekého Egypta. Azda ste sa pýtali „prečo?“ Prečo Všemohúci uteká pred biednou mocou svetského mocnára? Naučili ste sa na vlastnej koži, že Boh je mierny, že Boh víťazí znášajúc utrpenie: ale jeho víťazstvo je isté. Totiž kde je dnes Herodes? Kde sú dnes mnohí tyrani, ktorí si mysleli že držia v rukách históriu? Všetci zmizli ako ranná hmla. Mária, Jozef, prihovárajte sa za nás, aby sme vás nasledovali na ceste viery, ktorá sa nepýta Boha, ale ho nasleduje s odvahou, pokorou  a nádejou.

Anjel Pána zvestoval Panne Márii…

Predsavzatie: Dnes si nájdi čas pomaly a uvedomene sa pomodliť Vyznanie viery, a prosiť Pána, aby rozmnožil tvoju vieru.

5. deň – Plná nádeje

 • Boh nie je projekt, ktorý môžeme držať v hrsti s istotou, že ho nikdy nestratíme. Boh je Láska a láska nás stále presahuje: je potrebné predovšetkým každý deň urobiť krok v ústrety Láske, každý deň vykročiť smerom k nej, ináč sa vzdiali a zmizne za naším horizontom. Mária a Jozef zakúsili tú prenikavú bolesť, keď nemali Ježiša medzi sebou, hneď sa stali neúnavnými hľadajúcimi Boha a keď ho našli pochopili, že Boh musí byť hľadaný každý deň.
Z Evanjelia podľa Lukáša (2,41-52)
 Jeho rodičia chodievali každý rok do Jeruzalema na veľkonočné sviatky. Keď mal dvanásť rokov, tiež išli, ako bývalo na sviatky zvykom.  A keď sa dni slávností skončili a oni sa vracali domov, zostal chlapec Ježiš v Jeruzaleme, čo jeho rodičia nezbadali. Nazdávali sa, že je v sprievode. Prešli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi. No nenašli. Vrátili sa teda do Jeruzalema a tam ho hľadali. Po troch dňoch ho našli v chráme. Sedel medzi učiteľmi, počúval ich a kládol im otázky. Všetci, čo ho počuli, žasli nad jeho rozumnosťou a odpoveďami. Keď ho zazreli, stŕpli od údivu a Matka mu povedala: "Syn môj, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali!"  On im odpovedal: "Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho Otca?" Ale oni nepochopili slovo, ktoré im hovoril. Potom sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný. A jeho matka zachovávala všetky slová vo svojom srdci.  A Ježiš sa vzmáhal v múdrosti, veku a v obľube u Boha i u ľudí.

Mária, Jozef! Akú mučivú bolesť zakúšalo vaše srdce, keď ste zistili, že Ježiš nebol viac medzi vami: že sa vzdialil, vybral sa inou cestou. Bez váhania ste sa zhodli: „Treba hľadať Ježiša, treba ho nájsť, nemôžme bez neho žiť.“ Cesty Jeruzalema videli vaše ustarostené tváre, videli vaše odhodlanie hľadať Ježiša kdekoľvek by šiel. Takto musíme robiť aj my. Každý deň sme pozvané znovu povedať „áno“ našej viere, každý deň sme povolané obnoviť našu príslušnosť Ježišovi, každý deň sme pozvané hľadať Ježiša a neunaviť sa v tomto našom hľadaní.

Anjel Pána zvestoval Panne Márii…

Predsavzatie: Dnes budem hľadať Ježiša v bratoch a sestrách, ktoré stretnem; v rozhodnutiach, ktorým sa musím podriadiť; v neočakávaných situáciách, ktoré prekrížia moje plány… Jeho hlas budem počúvať v Jeho Slove; v prosbách blížnych; v hlase vlastného svedomia…

6. deň – Plná starostlivosti

 • Počas svadobnej oslavy chýbalo víno. Čo to znamená? Znamená to, že teraz, alebo neskôr prídu momenty, v ktorých sa radosť vytratí zo sŕdc, nuda a všednosť ukáže svoju šedú tvár a nám sa bude zdať, že všetko sa nečakane zmenilo. Je možné začať odznova? Je možné nadviazať pretrhnutú niť na klbku nášho života? Mária nemá pochybnosť: zasiahne, prosí, prednesie nepríjemnú situáciu pred Ježiša bez prehnaných nárokov, ale s úpenlivou pokorou, ktorá otvorí cestu Bohu a spraví ho znovu blízkym. A tak sa voda premení na víno.
Z Evanjelia podľa Jána (2,1-11)
Na tretí deň bola v Káne Galilejskej svadba. Bola tam aj Ježišova matka. Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov. Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka: "Nemajú vína." Ježiš jej odpovedal: "Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina." Jeho matka povedala obsluhujúcim: "Urobte všetko, čo vám povie!" Stálo tam šesť kamenných nádob na vodu, ktoré slúžili na očisťovanie, ako bolo zvykom u Židov, každá na dve až tri miery. Ježiš im povedal: "Naplňte nádoby vodou!" A naplnili ich až po okraj. Potom im povedal: "Teraz načrite a zaneste starejšiemu!" A oni zaniesli. Keď starejší ochutnal vodu premenenú na víno - on nevedel, skade je, ale obsluhujúci, čo načierali vodu, to vedeli -, zavolal si ženícha  a vravel mu: "Každý človek podáva najprv dobré víno a horšie až potom, keď si hostia upili. Ty si zachoval dobré víno až doteraz."  Toto urobil Ježiš v Káne Galilejskej ako prvé zo znamení a zjavil svoju slávu. A jeho učeníci uverili v neho.

Mária, ty si zachránila radosť novomanželov. Oni predstavujú každú rodinu, ktorá sa nečakane ocitne v tme a nevidí obrysy budúcnosti. Mária, ty si ukázala cestu ako vyjsť zo smútku a nájsť radosť z prebývania spolu. „Urobte všetko, čo vám povie!“ – toto je tajomstvo, to je východisko, to je „spínač“ ktorý  znovu zažne svetlo. Mária, nauč nás počúvať Ježiša s jednoduchosťou a poddajnosťou tvojho srdca stále otvoreného na Jeho svetlo.

Anjel Pána zvestoval Panne Márii…

Predsavzatie: Prednes Ježišovi v modlitbe rodiny, ktoré strácajú svetlo, radosť a vieru; nakoľko sa ti dá, podpor túto tvoju modlitbu obetou, pôstom, konkrétnym dobrým skutkom…

7. deň – Plná lásky

 • Ježiš pred tým, než zanechal svet, chcel nám dať dar: dar svojej prítomnosti, svojej blízkosti, dar svojej Lásky, ktorá sa stane Chlebom našej existencii chudobnej na lásku. Počas poslednej večeri povedal: „Toto je moje Telo. Toto je moja krv.“ Mária bola pravdepodobne prítomná v úzadí sály a zakúšala chvenie, keď počula Ježišove slová: to Telo je aj jej telom, tá Krv je aj jej krvou. Mária je prítomná pri každej Eucharistii: jej materstvo siaha až k oltáru aby sa vložila do obety spolu s Kristom.
Z Evanjelia podľa Matúša (26, 26-29)
Pri večeri vzal Ježiš chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával učeníkom, hovoriac: "Vezmite a jedzte: toto je moje telo." Potom vzal kalich, vzdával vďaky a dal im ho, hovoriac: "Pite z neho všetci: toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých na odpustenie hriechov. Hovorím vám: Odteraz už nebudem piť z tohoto plodu viniča až do dňa, keď ho budem piť s vami nový v kráľovstve svojho Otca.

Ó Mária, Kolíska veľkého Tajomstva! V tvojom čistom lone sa udialo najviac nemysliteľná ale aj najviac nevyhnutná skutočnosť: Boh v Tebe sa stal Dieťaťom a zdieľal cestu nášho ľudského dobrodružstva. Tvoja história, Mária, je prepletení s históriou Krista, dokonca je prepletená s históriou každého jedného z nás. Keď pristupujeme k Eucharistii, nemôžme zabudnúť, že toto Telo sa narodilo z tvojho lona; nemôžme zabudnúť, že táto Krv vyliata z lásky je darom tvojej lásky Matky. Pomôž nám, Mária, aby v našich očiach žiarilo prikázanie lásky. Tak uskutočníme eucharistickú túžbu Ježiša: „Toto robte na moju pamiatku.“

Anjel Pána zvestoval Panne Márii…

Predsavzatie: Eucharistia z nás robí jedno telo. Zvoľ si konkrétny skutok, ktorým prispeješ dnes k budovaniu „jedného tela“ v tvojej komunite. Nech tvoje konanie podporí modlitba pred Eucharistickým Kristom.

8. deň – Plná bolesti

 • V hodine kríža, ako sa to často stáva, všetci ujdú. Kríž je skúškou Lásky a kto nevie milovať, ujde. Mária ostala pri Ježišovom kríži, pretože verila, že kríž nie je prehrou Boha ale začiatkom jeho víťazstva. Kríž je láska Boha zaštepená do histórie našej zloby, aby ju uzdravila a zachránila všemohúcnosťou odpustenia. Mária stála pri kríži a jej láska Matky sa spájala s láskou a obetou jej Syna: gesto, ktoré nebude môcť byť nikdy popreté.
Z Evanjelia podľa Jána (19, 25-30)
Pri Ježišovom kríži stála jeho Matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasova, a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: "Žena, hľa, tvoj syn!" Potom povedal učeníkovi: "Hľa, tvoja matka!" A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe. Potom Ježiš vo vedomí, že je už všetko dokonané, povedal, aby sa splnilo Písmo: "Žíznim." Bola tam nádoba plná octu. Nastokli teda na yzop špongiu naplnenú octom a podali mu ju k ústam. Keď Ježiš okúsil ocot, povedal: "Je dokonané." Naklonil hlavu a odovzdal ducha.

Matka, ty si poznala bolesť, ale premohla si ju svojou láskou. Nasledovala si šľapaje Ježiša Krista a nezastavila si sa ani keď si videla, že smerujú ku krížu.  Ty si uverila v lásku Boha, ty si uverila, že dobro, aj keď ukrižované, zvíťazí a vstane z mŕtvych. Zober nás za ruku a veď nás po cestách Evanjelia, aby každá naša bolesť mohla zakvitnúť nádejou, aby sme s malými a chudobnými celej zeme mohli spievať Magnifikat v očakávaní veľkého nebeského sviatku.

Anjel Pána zvestoval Panne Márii…

Predsavzatie: Urob skutok lásky voči tomu, kto prežíva bolesť: poteš zarmúteného, nasýť hladného, všimni si nepovšimnutého, navštív chorého, prihovor sa k žobrákovi, nezabudni na opusteného…

9. deň – Plná radosti

 • Apoštoli vo Večeradle boli hrsťou pšeničných zŕn určených pre rozsiahle polia sveta: všetko sa zdalo nepomerné. Ale Apoštoli očakávali toho, ktorý nemožné urobí možným: očakávali Ducha Svätého, ktorého Ježiš prisľúbil. A očakávali s Máriou. Prítomnosť Márie im dodávala dôveru, krotila rivalitu, vychovávala ich k živej a trpezlivej viere. Prišiel Duch Svätý! A Evanjelium sa začalo rozlievať do sveta. Začalo sa s hrsťou pšeničných zŕn, s vojskom chudobných mužov bez zbraní, bez peňazí. A napriek tomu sa uskutočnil zázrak a stále sa môže uskutočňovať.
Zo Skutkov apoštolov (2,1-4)
Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli. I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili, a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi; ako im Duch dával hovoriť.

Mária, ty si videla apoštolov vyjsť z Večeradla so srdcom plným radosti, s horiacou túžbou rozprávať všetkým o láske Boha, ktorá bola zasadená ako Kríž v tvrdej zeme sveta.
Mária, ty si počula prvé zvolania radosti: „Kristus vstal z mŕtvych!“ A tvoje materské srdce zajasalo a rozšírilo sa pre nové horizonty materstva. Ty od dňa Turíc, modliac sa kráčaš po cestách sveta, kde apoštoli neúnavne ohlasujú Evanjelium.
Mária, potrebujeme vieru počiatkov. Zaveď nás do Večeradla pokory a chudoby, aby sme svoje srdcia mohli otvoriť pre vanutie Ducha  a potom nanovo vykročiť ako misionári tajomstva jedinej radosti, ktorá existuje: Krista, tvojho Syna. 

Anjel Pána zvestoval Panne Márii…

Predsavzatie: „Ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť,  miernosť, zdržanlivosť.“ (Gal 5, 22-23) Dnes si vyber jedo z ovocia Ducha a usiluj sa vedome ho žiť v okolnostiach dňa.

pripravila S. Caritas

https://www.skolskesestryosf.rehola.sk/nase-modlitby/-/blogs/novena-pred-sviatkom-neposkvrneneho-pocatia-panny-marie

9 rád dona Bosca mladým

z bohatej skúsenosti svätého priateľa mladých a v dialógu so svätým Františkom Saleským

Ako duchovnú prípravu na sviatok dona Bosca od 22. do 30. januára prežijeme spoločne tento deviatnik. S pomocou svätého Františka Saleského sa don Bosco, ktorý je zároveň otcom, učiteľom a priateľom mladých, sa Ti prihovorí deviatimi radami. Na každý deň je teda navrhnutá krátka myšlienka dona Bosca, ktorá je podľa nás stále aktuálna pre mladého človeka. Okrem toho príde vhod aj myšlienka svätého Františka Saleského, ktorého si turínsky svätec vybral ako patróna pre svoju duchovnú rodinu.
Vraví sa, že najhoršia rada je tá nevyžiadaná. Preto si spomeň, ako don Bosco celý svoj život prežil so stovkami mladých a mnohým plnohodnotne nahradil rodičov. Aj vo chvíľach, keď jeho práca bola mimo oratória, jeho srdce vždy bilo pre mladých. Možno povedať, že mladým rozumel, lebo ich mal rád. To, čo napísal pred stopäťdesiatimi rokmi, má silu ťa osloviť aj dnes. 
Aby bol tento deviatnik účinný, podľa dona Bosca, si na začiatku musíš uvedomiť týchto pár vecí:

 • nedúfaj v schopnosti ľudí, ale ver Bohu! Úplne sa opri o Ježiša a Máriu.
 • vždy si opakuj: „Buď vôľa Tvoja, nie moja.“ To sa týka úmyslu, za ktorý sa modlíš. 
 • pred sviatkom dona Bosca choď na spoveď a podľa možnosti aj cez týždeň chodievaj na sv. omšu.
 • opráš svoju vieru v Ježiša v Eucharistii a dôveru k Márii Pomocnici kresťanov.
 • obetuj ťažkosti za dobro druhých, najmä za tých mladých ľudí, ktorí to najviac potrebujú.

Ďakujeme:

MGS Triveneto, 
Jozef Kupka SDB, Pavol Pipka SDB, Marián Peciar SDB, 

Deviatnik vo verzii: PDF

9 rád dona Bosca mladým
22. január 
1: VER V SILU MODLITBY

Don Bosco Ti píše:

Mnohí kresťania si myslia, že ich modlitby sú zbytočné, pretože nevidia okamžitý účinok alebo nedostávajú milosti, o ktoré prosia. Je však potrebné vedieť, že Boh odpovedá na naše modlitby tým spôsobom a v tom čase, ktorý považuje za najlepší a najvhodnejší pre naše dobro, bez toho, aby nám to vždy dával najavo. Keď budeme v nebi, jasne uvidíme, že ani jedno slovo našich modlitieb nezostalo nevyslyšané.
(Zaopatrený mladík, 1868 – Učenie o duchovnom živote, s. 103)

František Saleský Ti píše:

Dar modlitby je pripravený v Spasiteľovej pravici; len je potrebné, aby si sa zriekol seba samého, prílišnej lásky k svojmu telu a prehnanej svojvôli; to znamená, keď budeš veľmi pokorný, on ti tento dar vleje do srdca.
(Listy, OE XIX 232)

Modlitba k svätému Jánovi Boscovi
Svätý Ján Bosco, otec a učiteľ mladých,
stoj vždy pri nás mladých i starých.
Vypros nám milosť, o ktorú Ťa prosíme,
s radosťou vypočuješ, čo v srdci nosíme. 
(tu si možno v tichosti pripomenúť úmysel deviatnika)
Ty si tu bol pre nás do posledného dychu,
daj nech  s Ježišom premáhame pýchu.
Drahý don Bosco, prosíme dnes Teba,
chráň nás, sprevádzaj  a pomáhaj nám z neba.
Panna Mária, Ty si múdrou učiteľkou,
vedieš naše kroky vždy dobrou cestou.
Daj nech spolu s Tebou životom kráčame,
svoj život ochotne pre druhých dávame. Amen.

Otče náš,
Zdravas Mária (trikrát), 
Sláva Otcu 

„Svätý Ján Bosco, pomôž mi spasiť si dušu!“

9 rád dona Bosca mladým
23. január 
2: ROZKVITNI TAM, KDE SI

Don Bosco Ti píše:

Nech každý vytrvá v záväzkoch, ktoré má, nech ich plní dobre, ako najlepšie vie, a nech sa viac nestará, lebo Pán ho požehnáva.
(Duchovné cvičenia v Lanzo v roku 1876 – Učenie o duchovnom živote, s. 197)

František Saleský Ti píše:

Vytrvalo prekonávajte malé každodenné prekážky, s ktorými sa stretávate. Zamerajte sa na to a venujte tomu väčšiu časť svojej snahy. Vedzte, že Boh od vás v tejto chvíli nechce nič viac ako toto. Nestrácajte preto čas ničím iným. Netúžte byť iní, ako ste, ale túžte byť najlepšími, akí môžete byť. Tešte sa z myšlienky, že sa v tom zdokonaľujete a že znášate kríže, či už malé alebo veľké, s ktorými sa stretnete. A verte mi, že toto je veľké a neslýchané tajomstvo duchovného života. Všetci milujú podľa vlastnej ľubovôle, málokto miluje podľa svojich povinností a Pánovej vôle. 
(Listy, OE XIII 251)

Modlitba k svätému Jánovi Boscovi
Svätý Ján Bosco, otec a učiteľ mladých,
stoj vždy pri nás mladých i starých.
Vypros nám milosť, o ktorú Ťa prosíme,
s radosťou vypočuješ, čo v srdci nosíme. 
(tu si možno v tichosti pripomenúť úmysel deviatnika)
Ty si tu bol pre nás do posledného dychu,
daj nech  s Ježišom premáhame pýchu.
Drahý don Bosco, prosíme dnes Teba,
chráň nás, sprevádzaj  a pomáhaj nám z neba.
Panna Mária, Ty si múdrou učiteľkou,
vedieš naše kroky vždy dobrou cestou.
Daj nech spolu s Tebou životom kráčame,
svoj život ochotne pre druhých dávame. Amen.

Otče náš,
Zdravas Mária (trikrát), 
Sláva Otcu 

„Svätý Ján Bosco, pomôž mi spasiť si dušu!“

9 rád dona Bosca mladým
24. január 
3: NEBOJ SA, NETRÁP SA

Don Bosco Ti píše:

Netrápte sa, pretože nemôžete robiť veľa vecí. Pred Bohom robí veľa ten, kto v malom plní jeho svätú vôľu. Preto prijímajte všetky nepríjemnosti, ktoré sa vám prihodia, ako z Pánovej svätej ruky, robte to málo, čo môžete, a vo všetkom zostaňte pokojní.
(List Luigimu Merlimu, 1870 – Učenie o duchovnom živote, s. 134)

František Saleský Ti píše:

Netrápte sa, alebo aspoň sa netrápte tým, že sa trápite, neznepokojujte sa tým, že sa znepokojujete, nedajte sa vyrušovať tým, že vás vyrušujú tieto škodlivé vášne, ale vezmite späť vládu nad svojím srdcom a jemne ho odovzdajte do rúk Pána, prosiac ho, aby ho uzdravil.
(Listy, OE XV 238)

Modlitba k svätému Jánovi Boscovi
Svätý Ján Bosco, otec a učiteľ mladých,
stoj vždy pri nás mladých i starých.
Vypros nám milosť, o ktorú Ťa prosíme,
s radosťou vypočuješ, čo v srdci nosíme. 
(tu si možno v tichosti pripomenúť úmysel deviatnika)
Ty si tu bol pre nás do posledného dychu,
daj nech  s Ježišom premáhame pýchu.
Drahý don Bosco, prosíme dnes Teba,
chráň nás, sprevádzaj  a pomáhaj nám z neba.
Panna Mária, Ty si múdrou učiteľkou,
vedieš naše kroky vždy dobrou cestou.
Daj nech spolu s Tebou životom kráčame,
svoj život ochotne pre druhých dávame. Amen.

Otče náš,
Zdravas Mária (trikrát), 
Sláva Otcu 

„Svätý Ján Bosco, pomôž mi spasiť si dušu!“

9 rád dona Bosca mladým
25. január 
4: CEZ DEŇ MAKAJ, V NOCI SPI

Don Bosco Ti píše:

Milí mladí priatelia, človek sa narodil, aby pracoval. Niekoľkými slovami: užite si dovolenku, ale nikdy nebuďte nečinní; ak nepracujete vy, pracuje diabol. Cez deň pracujte, zabávajte sa, komunikujte, v noci spite.
(Prednáška z roku 1877 – Učenie o duchovnom živote, s. 70)

František Saleský Ti píše:

Pracuj verne, moja najdrahšia dcéra, s pohľadom svojej vôle upriameným dohora uprostred tejto temnoty a vyprahnutosti; kúsok takto vykonanej práce má väčšiu hodnotu ako sto kilogramov práce vykonanej uprostred útechy a krásnych pocitov, a aj keď je táto práca sladšia, predsa je tá druhá hodnotnejšia.
(Listy, OE XVII 151)

Modlitba k svätému Jánovi Boscovi
Svätý Ján Bosco, otec a učiteľ mladých,
stoj vždy pri nás mladých i starých.
Vypros nám milosť, o ktorú Ťa prosíme,
s radosťou vypočuješ, čo v srdci nosíme. 
(tu si možno v tichosti pripomenúť úmysel deviatnika)
Ty si tu bol pre nás do posledného dychu,
daj nech  s Ježišom premáhame pýchu.
Drahý don Bosco, prosíme dnes Teba,
chráň nás, sprevádzaj  a pomáhaj nám z neba.
Panna Mária, Ty si múdrou učiteľkou,
vedieš naše kroky vždy dobrou cestou.
Daj nech spolu s Tebou životom kráčame,
svoj život ochotne pre druhých dávame. Amen.

Otče náš,
Zdravas Mária (trikrát), 
Sláva Otcu 

„Svätý Ján Bosco, pomôž mi spasiť si dušu!“

9 rád dona Bosca mladým
26. január 
5: MAJ SO SEBOU TRPEZLIVOSŤ

Don Bosco Ti píše:

Jedným z aspektov, v ktorom je potrebná veľká trpezlivosť, je prekonávanie samých seba: prekonávanie našich zvykov, zlých sklonov, pokušení, ktoré nás neustále napádajú. […] Tu je potrebné, aby sme neustále používali trpezlivosť, dokonca aj mimoriadne utrpenie, ale nedovolili diablovi, aby nás premohol, a vo dne v noci, v bdení a odpočinku, v oddychu a práci sa vždy snažili premáhať tieto naše zlé sklony.
(Duchovné cvičenia v Lanzo z roku 1876 – Učenie o duchovnom živote, s. 196)

František Saleský Ti píše:

Vedzte, že cnosť trpezlivosti nám zabezpečuje najvyššiu dokonalosť, a ak ju musíme mať voči iným, musíme ju mať aj voči sebe… Musíme znášať svoju nedokonalosť, aby sme dosiahli dokonalosť; mám na mysli trpieť s trpezlivosťou, a nie milovať ju alebo hladiť: pokora sa živí týmto utrpením. Preto musíme byť trpezliví a nemyslieť si, že sa za jeden deň vyliečime zo všetkých zlozvykov, ktoré sme si osvojili. Musíte, prosím vás, byť trpezliví voči všetkým, ale predovšetkým voči sebe.
(Listy, OE XII 203)

Modlitba k svätému Jánovi Boscovi
Svätý Ján Bosco, otec a učiteľ mladých,
stoj vždy pri nás mladých i starých.
Vypros nám milosť, o ktorú Ťa prosíme,
s radosťou vypočuješ, čo v srdci nosíme. 
(tu si možno v tichosti pripomenúť úmysel deviatnika)
Ty si tu bol pre nás do posledného dychu,
daj nech  s Ježišom premáhame pýchu.
Drahý don Bosco, prosíme dnes Teba,
chráň nás, sprevádzaj  a pomáhaj nám z neba.
Panna Mária, Ty si múdrou učiteľkou,
vedieš naše kroky vždy dobrou cestou.
Daj nech spolu s Tebou životom kráčame,
svoj život ochotne pre druhých dávame. Amen.

Otče náš,
Zdravas Mária (trikrát), 
Sláva Otcu 

„Svätý Ján Bosco, pomôž mi spasiť si dušu!“

9 rád dona Bosca mladým
27. január 
6: NEKRITIZUJ DRUHÝCH ZBYTOČNE

Don Bosco Ti píše:

Nekritizujte činy druhých ani sa nechváľte vlastnými zásluhami alebo nejakou cnosťou. Vždy prijímajte kritiku a pochvalu s ľahostajnosťou a pokorte sa pred Bohom, keď ste pokarhaní.
(Pravidlo pre domy z roku 1877 – Učenie o duchovnom živote, s. 38)

František Saleský Ti píše:

Trpezlivosť s výkyvmi nálad druhých; znášanie buranských a nepríjemných spôsobov našich blížnych; víťazstvo nad našimi premenlivými náladami a vášňami; zriekanie sa našich najprimitívnejších sklonov; úsilie pri prekonávaní našich averzií a odporu; pokojné a mierne uznávanie našich nedokonalostí; neustála námaha, s ktorou sa snažíme udržať svoju dušu v pokoji; láska k opovrhovaniu; láskavé a jemné prijímanie nedocenenia a odsudzovania nášho života, našich rozhovorov, našich skutkov:to všetko je pre našu dušu plodnejšie, než si myslíme, ak je to vedené Božou láskou.
(Teotim, OE V 330)

Modlitba k svätému Jánovi Boscovi
Svätý Ján Bosco, otec a učiteľ mladých,
stoj vždy pri nás mladých i starých.
Vypros nám milosť, o ktorú Ťa prosíme,
s radosťou vypočuješ, čo v srdci nosíme. 
(tu si možno v tichosti pripomenúť úmysel deviatnika)
Ty si tu bol pre nás do posledného dychu,
daj nech  s Ježišom premáhame pýchu.
Drahý don Bosco, prosíme dnes Teba,
chráň nás, sprevádzaj  a pomáhaj nám z neba.
Panna Mária, Ty si múdrou učiteľkou,
vedieš naše kroky vždy dobrou cestou.
Daj nech spolu s Tebou životom kráčame,
svoj život ochotne pre druhých dávame. Amen.

Otče náš,
Zdravas Mária (trikrát), 
Sláva Otcu 

„Svätý Ján Bosco, pomôž mi spasiť si dušu!“

9 rád dona Bosca mladým
28. január 
7: MÁRIA TI KRYJE CHRBÁT

Don Bosco Ti píše:

Veľkou oporou pre vás, drahé deti, je úcta k Najsvätejšej Márii. […] Uisťuje vás, že ak jej budete oddaní, okrem toho, že vás naplní požehnaním na tomto svete, dosiahnete nebo v budúcom živote. Buďte si preto hlboko istí, že všetky milosti, o ktoré túto dobrú matku požiadate, vám budú udelené, pokiaľ si nebudete želať nič, čo by vám uškodilo.
(Zaopatrený mladík, 1847 – Učenie o duchovnom živote, s. 24)

František Saleský Ti píše:

Nie, ničomu sa nečudujte, vysmievajte sa týmto útokom nášho nepriateľa… Nenechajme sa vystrašiť jeho výmyslami: nevedel by nám ublížiť, a preto nás chce aspoň vystrašiť a prostredníctvom tohto strachu nás urobiť nepokojnými a prostredníctvom nepokojnosti nás unaviť a únavou prinútiť vzdať boj; ale buďme radi, že sme sa ako malé kuriatka skryli pod krídlami našej drahej Matky. Nebojme sa Boha a navyše milujme Ho s bázňou; držme dvere pevne zatvorené, dávajme pozor, aby sa múry našich predsavzatí nezrútili, a žime v pokoji. Nechajme nepriateľa, aby sa túlal a kľučkoval; nech si len chodí okolo, nech horí hnevom, plný zlých úmyslov, lebo nič nezmôže.
(Listy, OE XIII 300)

Modlitba k svätému Jánovi Boscovi
Svätý Ján Bosco, otec a učiteľ mladých,
stoj vždy pri nás mladých i starých.
Vypros nám milosť, o ktorú Ťa prosíme,
s radosťou vypočuješ, čo v srdci nosíme. 
(tu si možno v tichosti pripomenúť úmysel deviatnika)
Ty si tu bol pre nás do posledného dychu,
daj nech  s Ježišom premáhame pýchu.
Drahý don Bosco, prosíme dnes Teba,
chráň nás, sprevádzaj  a pomáhaj nám z neba.
Panna Mária, Ty si múdrou učiteľkou,
vedieš naše kroky vždy dobrou cestou.
Daj nech spolu s Tebou životom kráčame,
svoj život ochotne pre druhých dávame. Amen.

Otče náš,
Zdravas Mária (trikrát), 
Sláva Otcu 

„Svätý Ján Bosco, pomôž mi spasiť si dušu!“

9 rád dona Bosca mladým
29. január 
8: HĽADAJ BOHA VO SVIATOSTIACH

Don Bosco Ti píše:

Niekto by mohol povedať: „Som príliš veľký hriešnik“. Ak ste hriešnici, rýchlo sa vráťte k Božej milosti sviatosťou spovede a potom pristúpte k svätému prijímaniu a dostanete veľkú pomoc. Iný povie: Prijímanie prijímam zriedka, aby som mal väčšiu túžbu. To je klamstvo a výhovorka. Veci, ktoré sa robia zriedka, sa väčšinou robia zle. Ak často potrebujete pomoc, často ju musíte vyhľadávať.
(Mesiac máj, 1858 – Učenie o duchovnom živote, s. 107)

František Saleský Ti píše:

Ó, Bože, aké zadosťučinenie pre srdce milujúceho otca, keď počuje, ako jeho milovaná dcéra vyhlasuje, že bola závistlivá a zlomyseľná! Blahoslavená je táto závisť, pretože po nej nasleduje také úprimné vyznanie vo svätej spovedi! Tvoja ruka pri písaní Tvojho listu vykonala odvážnejší čin ako ruka Alexandra Veľkého!
(Listy, OE XVI 188)

Modlitba k svätému Jánovi Boscovi
Svätý Ján Bosco, otec a učiteľ mladých,
stoj vždy pri nás mladých i starých.
Vypros nám milosť, o ktorú Ťa prosíme,
s radosťou vypočuješ, čo v srdci nosíme. 
(tu si možno v tichosti pripomenúť úmysel deviatnika)
Ty si tu bol pre nás do posledného dychu,
daj nech  s Ježišom premáhame pýchu.
Drahý don Bosco, prosíme dnes Teba,
chráň nás, sprevádzaj  a pomáhaj nám z neba.
Panna Mária, Ty si múdrou učiteľkou,
vedieš naše kroky vždy dobrou cestou.
Daj nech spolu s Tebou životom kráčame,
svoj život ochotne pre druhých dávame. Amen.

Otče náš,
Zdravas Mária (trikrát), 
Sláva Otcu 

„Svätý Ján Bosco, pomôž mi spasiť si dušu!“

9 rád dona Bosca mladým
30. január 
9: PÝTAJ SA BOHA, ČO OD TEBA CHCE

Don Bosco Ti píše:

Boh každému určil istý životný stav a najdôležitejšou otázkou zo všetkých je, aby si tento stav spoznal a prijal. Pri tejto voľbe nech každý vypočuje radu svojho spovedníka. Potom nech sa bez ohľadu na nadriadených alebo podriadených, rodičov, príbuzných alebo priateľov rozhodne pre to, čo mu uľahčí cestu k spáse a poteší v okamihu smrti. 
(List chovancom, 1879 – Učenie o duchovnom živote, s. 51)

František Saleský Ti píše:

Je potrebné milovať to, čo miluje Boh: on miluje naše povolanie, milujme ho aj my. Nestrácajme čas tým, že budeme riešiť povolanie iných. Plňme si svoje povinnosti; každému stačí svoj kríž.
(Listy, OE XII 351)

Modlitba k svätému Jánovi Boscovi
Svätý Ján Bosco, otec a učiteľ mladých,
stoj vždy pri nás mladých i starých.
Vypros nám milosť, o ktorú Ťa prosíme,
s radosťou vypočuješ, čo v srdci nosíme. 
(tu si možno v tichosti pripomenúť úmysel deviatnika)
Ty si tu bol pre nás do posledného dychu,
daj nech  s Ježišom premáhame pýchu.
Drahý don Bosco, prosíme dnes Teba,
chráň nás, sprevádzaj  a pomáhaj nám z neba.
Panna Mária, Ty si múdrou učiteľkou,
vedieš naše kroky vždy dobrou cestou.
Daj nech spolu s Tebou životom kráčame,
svoj život ochotne pre druhých dávame. Amen.

Otče náš,
Zdravas Mária (trikrát), 
Sláva Otcu 

„Svätý Ján Bosco, pomôž mi spasiť si dušu!“

9 rád dona Bosca mladým
31. január sviatok Sv. Jána Bosca
10: BONUS: PROS SI DARČEK, PO KTOROM TÚŽIŠ

Don Bosco Ti píše:

Bol 24. jún 1855 a v oratóriu bol dvojitý sviatok: bol to skutočne veľký sviatočný deň… Celý Turín si uctil a oslávil patróna mesta, ale boli to zároveň aj moje meniny, sviatok sv. Jána Krstiteľa. Deň predtým som povedal svojim chlapcom: „Viem, že zajtra mi chcete pripraviť slávnosť a ďakujem vám za to. Ja vám tiež chcem pripraviť darček, po ktorom najviac túžite. Každý z vás si teda vezme kúsok papiera a napíše tam dar, po ktorom túži. Nie som bohatý, ale ak ma nebudete žiadať o kráľovský palác, urobím všetko, čo bude v mojich silách, aby som vás potešil.“ Keď som čítal lístočky, našiel som tam aj seriózne žiadosti, ale aj niekoľko takpovediac bizarných. Niektorí ma prosili o „sto kíl nugátu, aby mali na celý rok“, iný zase o šteniatko „namiesto toho, ktoré nechali doma“. Giovanni Roda, priateľ Dominika Savia, ma požiadal o „trúbku, akú majú vojaci“, lebo sa chcel pridať k dychovke oratória. Na lístku Dominika Savia som našiel len päť slov: „Pomôžte mi stať sa svätým“.

O aký darček poprosíš dnes dona Bosca?

Pomoc Ukrajine

Domka nie je nečinná ani v aktuálnej vojnovej situácii. Ako sme rýchlo reagovali projektom Oratko online po vypuknutí pandémie koronavírusu, teraz reagujeme na potrebu pomoci ukrajinským deťom.Už mesiac chodia animátori z bratislavských stredísk 2x do týždňa do jedného zo zariadení, v ktorom sú ubytované ukrajinské mamičky s deťmi. Situácia je naozaj náročná, no nevzdávame sa.

Pozývame k pomoci aj vás: STAŇ SA DOBROVOĽNÍKOM PRE UKRAJINSKÉ DETIHľadáme dobrovoľníkov, ktorí by sa zaviazali k pravidelnej pomoci – 1x do týždňa do konca júna.Viac k tejto aktivite nájdete na našom webe aj v priloženom článku, ktorý prosíme, zaveste na vaše weby. Prikladáme tiež aj grafiky na soc. siete a plagát, ktorý môžete vytlačiť a zavesiť vo vašom stredisku.

HVIEZDY DO TMY
Druhou aktivitou, ktorú Domka organizuje v spolupráci s eRkom, je kampaň Hviezdy do tmy. Tú sme spomínali už viac krát, no chceme vám ju pripomenúť.Na webe https://hviezdydotmy.sk/ nájdete:
1. Námety na stretká s tematikou vojny a mieru
2. Návod na to, ako vôbec viesť tieto stretká či rozhovory
3. Konkrétne nápady na skutky lásky, obety a modlitbu
4. Galériu neba, do ktorého prikladáte fotky 
Ak vám je niečo nejasné, neváhajte nás kontaktovať!

Dobrovoľníci pre ukrajinské deti:
Anežka Karľa – anezka{zavináč}domka.sk 
Klaudia Kosnáčová – klaudia{zavináč}domka.sk
Hviezdy do tmy:
Terezka Piknová – terezia{zavináč}domka.sk

Ďakujeme za všetko čo pre druhých robíte 🙂

Link na formulár, kde sa môžete prihlásiť na pomoc s ubytovaním. Tento link môžete posunúť aj ďalej: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjEnExnfihwp2L3hDO8BDpRwdmuhqKWezLMe_NjAIIrgN7wA/viewform

Momentálne v našej komunite na internáte býva päť chlapcov a jedna vychovávateľka zo saleziánskeho detského domova z Ľvova. Zabezpečujeme im celodennú starostlivosť a program.

Tabuľka potrebných veci: TU

Môžete nás finančne podporiť výdavky spojené s pobytom chlapcov, milodar môžete nechať v sakristii, alebo poslať na účet s poznámkou Ukrajina a VS: 2402. Peniaze ktoré zvýšia pošleme priamo saleziánom na Ukrajinu, aby sa cez nich dostali ku konkrétnym rodinám, ktoré to budú potrebovať.
č. účtu: SK87 0200 0000 0014 2141 4556
VS: 2402

pay by square

V mene chlapcov ďakujeme za pomoc a veľkodušnosť.
saleziáni z Miletičky

Ďakujeme

Darujte svoje 2% deťom a mladým

Aj v tomto roku je možné podporiť našu činnosť darovaním 2% (3%)
zo zaplatenej dane pre deti a mladých na Miletičke. 


Naše IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE do daňového priznania alebo vyhlásenia sú nasledovné:

Meno: DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Bratislava Miletičova
Sídlo: Miletičova 7, 821 08 Bratislava
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 317 900 97

List otca direktora o hospodárení za minulý rok si môžete prečítať TU.


Ako nám môžete poukázať svoje 2% z daní?


ak ste FYZICKÁ OSOBA, ktorá má príjmy iba zo zamestnania

 • do 15.2.2021 požiadajte zamestnávateľa o
   – vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov,
   – vystavenie potvrdenia o zaplatení dane (tlačivo nájdete aj TU).

 • vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2% z dane (tlačivo nájdete TU). Tlačivo je možné vyplniť aj elektronicky.

 • prineste vyhlásenie spolu s potvrdením
         – k nám do strediska 28.4.2021, aby sme ich stihli doručiť na daňový úrad,
         – alebo priamo na daňový úrad, najneskôr do 30.4.2021,
         – POZOR: po tomto termíne daňový úrad neprijíma Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane.

ak ste FYZICKÁ OSOBA, ktorá si sama podáva daňové priznanie

 • do 31. marca 2021 podajte daňové priznanie, v ktorom vyplníte naše údaje do „kolóniek“ uvedených na darovanie 2%. Viac informácii nájdete na www.rozhodni.sk.

ak ste FYZICKÁ OSOBA a súčasne DOBROVOĽNÍK

 • ak ste odpracovali v roku 2020 ako DOBROVOĽNÍK aspoň 40 hodín, môžete darovať až 3% z dane. K poukázaniu 3% je potrebné doložiť potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti.

  Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti v stredisku na Miletičovej vám na požiadanie vystaví don František Kubovič (ferofsdbgmail.com).

ak ste PRÁVNICKÁ OSOBA

 • do 31. marca 2020 podajte daňové priznanie, v ktorom vyplníte naše údaje do „kolóniek“ uvedených na darovanie 1% (2%). Viac informácii nájdete na www.rozhodni.sk.

Prvé sväté prijímanie (sviatosť Eucharistie)

Milí rodičia, tento šk. rok je rokom milosti, keď sa Vaše deti môžu stretnúť so živým Kristom pod spôsobom Eucharistie. Ježiš chce takto stretnúť každého z nás a dáva nám aj v tejto príprave šancu, aby sme Ho všetci spoločne lepšie spoznali a viac milovali. Otvorme mu naše srdcia, aktívne sa zapojme do prípravy, venujme Mu viac času a On príde a požehná nás.

Čo je potrebné urobiť pre dobrú prípravu?

– Byť otvoreným na prijatie veľkého daru a pomáhať deťom v ich príprave k prijímaniu. Ak budete mať akékoľvek otázky, nejasnosti, podnety pokojne ma oslovte, príďte sa porozprávať, napíšte alebo zavolajte.

– Aby si deti vytvorili pozitívny vzťah k nášmu farskému spoločenstvu aj s ostatnými deťmi, pravidelne každú nedeľu sa zúčastňujte na detskej sv. omši o 11:00 v našom kostole. Účasť na omši dajú deti podpísať kňazovi (alebo ním poverenej osobe) po sv. omši v sakristii do kalendárika na to určeného. V prípade choroby im do kalendárika napíšte – chorý/á. Ak budete v nedeľu odcestovaní, dajte deťom podpísať účasť na sv. omši v sakristii daného kostola.

– Raz za mesiac, v nedeľu popoludní od 15.30 do 17.30 príďte na spoločné stretnutie detí a rodičov. Účasť na týchto stretnutiach je pre deti aj ich rodičov nutná!

– Aby deti mali zážitok jedného spoločenstva bolo by vhodné, aby boli prítomné na niektorých z aktivít ako napríklad Mikuláš, karneval, krížová cesta v Mariánke. O týchto akciách budeme priebežne informovať.

Viac informácií o aktuálne prebiehajúcej príprave nájdete v sekcii: Prvoprijímajúci

Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo. (Mk 10,14)