Leto 2024

Primestský tábor

Prímestský tábor aj v lete 2024 je opäť tu. Aj keď už máme niektoré ročníky naplnené, ešte je možnosť prihlásiť vaše deti:

Prihlasovací formulár tu 👉PRIHLÁŠKA👈

Pobytový tábor

Leto 2024, presnejšie august 19-24 prináša opäť nezabudnuteľné zážitky, priateľstva, partiu ale aj živú vieru mladých.

Chlapčenský a dievčenský pobytový tábor je tak možnosťou pre deti od ukončeného 3 ročníka ZŠ až po 9 ročník ZŠ

Prihlasovanie tu:

PRIHLÁŠKA CHLAPČENSKÝ TÁBOR

PRIHLÁŠKA DIEVČENSKÝ TÁBOR

Ubytovanie počas osláv 100. výročia príchodu saleziánov na Slovensku

Oslavy 100. výročia príchodu saleziánov na Slovensko vyvrcholia počas víkendu 6. – 8.9.2024 v Bratislave. Očakáva sa, že sa zúčastnia mladí so saleziánmi z celého Slovenska, a preto vás chceme poprosiť o pomoc s ubytovaním účastníkov, nech ich môže prísť čo najviac. Je potrebné poskytnúť ubytovanie na 2 noci, program sa začína v piatok večer a končí v nedeľu na obed.

Prihlasovací formulár

Deviatnik Don Boscovo srdce

Deviatnik k donovi Boscovi

František Kubovič SDB

Deviatnik na stiahnutie vo formáte: PDF

Úvod

Pápež František sa prihovára týmito slovami v úvode knihy “Evangelii gaudium s donom Boscom” saleziánskej rodine: „Vy saleziáni máte šťastie, že váš zakladateľ, don Bosco, nebol smutný, mrzutý svätec s tvárou “Veľkého piatku”…. ale skôr “veľkonočnou nedeľou”. Bol vždy radostný, prívetivý, napriek tisícom prác a ťažkostí, ktoré ho denne sužovali. Ako sa píše v Životopisných pamätiach, “jeho tvár žiariaca radosťou vyjadrovala ako vždy, jeho spokojnosť, že je medzi svojimi deťmi” ( “Memorie Biografiche di don Giovanni Bosco“, zväzok XII, 41). Nie náhodou pre neho svätosť spočívala v tom, že bol “veľmi šťastný”. Môžeme ho teda definovať ako “zdravého nositeľa” tej “evanjeliovej radosti”, ktorú navrhol svojmu prvému veľkému žiakovi, svätému Dominikovi Saviovi, a vám všetkým saleziánom ako autentický a vždy aktuálny štýl “vysokej miery kresťanského života”“.

Pri príležitosti 100 rokov od príchodu saleziánov na Slovensko sme v deň liturgickej spomienky na bl. Titusa Zemana 8. januára vstúpili do roku vďačnosti. Určite by to bola veľká zbierka kníh v knižnici, ak by sa mali spísať svedectvá všetkých ľudí, ktorí boli akýmkoľvek spôsobom ovplyvnení saleziánmi a don Boscovým duchom počas tohto obdobia. Napriek ťažkostiam druhej svetovej vojny, či komunistickému útlaku aj dnes na Slovensku žije don Bosco so svojou charizmou. Je to vďaka vernosti mnohých Saleziánov kňazov a koadjútorov – bratov (SDB), Sestier saleziánok (FMA), Saleziánov spolupracovníkov (ASC), Dobrovoľníčok dona Bosca (VDB), Dobrovoľníkov dona Bosca (CDB), Exallievov dona Bosca (odchovancov), animátorov, dobrodincov a sympatizantov dona Bosca. Všetkých spája láska ku donovi Boscovi, k jeho milujúcemu srdcu, ktoré bije aj dnes pre každého mladého človeka.

Tento deviatnik nám chce v modlitbe pomôcť pripodobniť sa tomuto milujúcemu srdcu dona Bosca a načerpať z neho novú iskru života. Nech v našich  žilách rozprúdi vášeň pre duše a túžbu priviesť mladých ľudí ku Kristovi. Don Bosco nebol len vychovávateľom, sociálnym pracovníkom, učiteľom a horlivým človekom. Bol predovšetkým svätcom, teda človekom, ktorý žil v kontakte s Bohom. Jeho radosť, ako aj túžba po dobre pre mladých boli zakorenené v Bohu: žil nohami na zemi, ale srdcom v nebi.


1. deň deviatnika (22. januára)

Otcovské srdce

“Stačí, že ste mladí, aby som vás veľmi miloval.” (don Bosco)

Božie slovo

I vstal a šiel k svojmu otcovi. Ešte bol ďaleko, keď ho zazrel jeho otec, a bolo mu ho ľúto. Pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vybozkával ho. Syn mu povedal: »Otče, zhrešil som proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojím synom.«  Ale otec povedal svojim sluhom: »Rýchlo prineste najlepšie šaty a oblečte ho! Dajte mu prsteň na ruku a obuv na nohy! Priveďte vykŕmené teľa a zabite ho. Jedzme a veselo hodujme, lebo tento môj syn bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa.« A začali hodovať.                                                                                                                                                   Lk 15, 20-24

Otázka: „ Veď don Bosco nemal deti, ako mohol byť otcom?“

Don Bosco v úvode Pamätí oratória opisuje stratu svojho otca, keď nemal ešte ani dva roky. To poznačilo jeho život natrvalo. Už ako chlapec prejavoval tendenciu vyhľadávať a nadväzovať vzťahy priateľstva a porozumenia s dospelými, “otcovskými” postavami. Spomína si, že keď ako chlapec stretol na ulici farára a kaplána, “pozdravil ich z diaľky, bližšie sa im aj uklonil“. Potreba láskyplného vzťahu s autoritatívnymi osobami ho sprevádzala po celý život. Počas rokov štúdia sa snažil získať si priazeň učiteľov a profesorov, predstavených seminára a cirkevného internátu, vychádzajúc z vnútorného pretvárania vlastnej skúsenosti siroty, ktorá potrebovala podporu a náklonnosť. Ako kňaz dokázal rozvinúť citlivosť voči každému chlapcovi, ktorému chýba otcovstvo a starostlivosť, ekonomická podpora, ľudská formácia a duchovné vedenie. Tým dozrel k silnej empatii, citovej zrelosti a k prirodzenému sklonu k solidarite. Vždy bol naklonený prijať tých najkrehkejších spoločníkov, ktorí potrebovali akúkoľvek podporu. Na jednej strane prikladal dôležitosť individualizovanému vzťahu otca s každým dieťaťom – pedagogika, ktorá rešpektuje osobitosť každého z nich a vypracúva individualizované odpovede. Na druhej starne dbal na klímu výchovného prostredia. Svoje diela formoval podľa medziľudských vzťahov založených na rodinnom duchu, v ktorom sa vytvárajú ľudské a priateľské vzájomné vzťahy schopné podporovať klímu láskyplného prijatia.

Život dona Bosca

V jeden daždivý májový večer zaklopal na naše dvere pätnásťročný chlapec. „Som úbohá sirota. Prichádzam z Valsesie a hľadám si prácu. Mal som tri líry, ale už som ich minul, a prácu som nenašiel. Nemám už nič a nikoho. Neviem ako ďalej. Prosím vás, nechajte ma tu u vás niekde v kútiku prenocovať.“ Ticho sa rozplakal. Aj moja matka plakala a ja som bol tiež veľmi dojatý. Toto bol prvý chlapec, ktorému sme poskytli prístrešie v našom dome. K nemu sa potom pridal druhý a potom ďalší. (Ján Bosco, Spomienky Jána Bosca – Pamäti oratória)

Pre osobné zamyslenie

● Snažím sa premýšľať o tom, koľko miesta je v mojom srdci pre súcit, koľko odpustenia si rezervujem pre svoje vlastné slabosti a slabosti druhých?

● Koľko priestoru nechávam vo svojom živote na prijatie druhých, najmä tých najchudobnejších a najopustenejších?

Modlitba

Ďakujeme ti, Pane, že si nám dal Dona Bosca a formoval ho ako otca a učiteľa. Počas svojho rastu rozvíjal v sebe tvoje mimoriadne dielo. Prosíme ťa, daj nám realizovať jeho rady a napodobňovať ho, aby sme boli priateľmi mnohých mladých ľudí. Nech dary sily, odvahy a vytrvalosti zohrejú naše srdcia a urobia ich citlivými a veľkorysými. Amen.


2. deň deviatnika (23. januára)

Srdce v Bohu

“Kráčajte nohami po zemi a srdcom prebývajte v nebi.” (don Bosco)

Božie slovo

Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.                                                                 Jn 15, 4-5

Otázka: „ Keď don Bosco mal stále toľko práce, kedy si nachádzal čas na modlitbu?“

Aj keď bol Don Bosco skutočne aktívny, podnikavý, mal svoje momenty modlitby; z práce urobil liturgiu. Rád používal slovo s antickou príchuťou, “uzobranie“. Chcel ním naznačiť stav stíšenia mysle, skromný životný štýl oddaný základným veciam, zameraný na hodnoty, schopný uchrániť sa pred rozptýlením myšlienok a banalitou. Všetko bez toho, aby sa čokoľvek ubralo z radostného prežívania plnosti života. Vnútorný rozmer človeka je skutočne schopný premeniť ihrisko, školu, kanceláriu na saleziánske miesta stretnutia sa s Pánom. Práve “Duch rozjímania” je v don Boscovej perspektíve ideálnym miestom vyzrievania. Tu sa prelínajú život so svojimi problémami, kultúra so svojimi výzvami, mladí so svojimi potrebami a mentalitou. Sú duchovne prepojené na hľadanie riešení. Apoštolát, ktorý nie je zakorenený v takomto rozmere ducha, riskuje, že nájde riešenia v projektoch a iniciatívach krátkodobého charakteru.  Toto všetko sa chlapci mohli naučiť vďaka rade, ktorú im don Bosco pripomínal: treba sa v mladosti čím skôr “darovať Pánovi”. Deje sa to prostredníctvom obrátenia, ktoré zahŕňa odpútanie sa od náklonnosti k hriechu, prijatie reality vecí a ľudí, ako aj láskou uplatňujúcou sa v každodennej všednosti a normálnosti. Spoločenstvo lásky s Pánom a dialóg s ním je votkané do programu práce, do každodennosti prežívanej s poriadnou dávkou nadšenia konfrontovaného s duchom obety. Tak sa uskutočňuje kontemplácia Boha aj vo víre práce či štúdia. Stav modlitby, ktorý opisuje Don Bosco, je charakterizovaný odpútanosťou, úsilím o prekonanie a ovládanie seba samého, majstrovstvom trpezlivosti, bdelosti, vernosti a stálosti.

Život dona Bosca

                Námaha, ktorú don Bosco vynaložil na vlastné posvätenie, i keď nebola hlučná, ba ani zjavná, bola naozaj veľká. Pius XI., hovoriac o jeho veľkej svätosti, v príhovore 17. júna 1932 povedal študentom pápežských rímskych seminárov: „Jeho život bol vo všetkých úsekoch stálou obetou lásky a neprestajným sústredením sa v modlitbe. Tento dojem mal človek z rozhovoru s ním… Dalo by sa povedať, že si nevšímal, čo sa okolo neho hovorilo a že jeho myseľ bola kdesi inde. A ona naozaj bola inde. Bola duchovne spojená s Bohom. Ale potom, keď odpovedal, všetkým dal presnú odpoveď na všetko, takže sa všetci divili. Najprv prekvapoval a potom vzbudzoval obdiv. Tento život svätosti a sústredenosti, ako aj vytrvalosti v modlitbe viedol blahoslavený tak v nočných ako aj v denných hodinách, a to aj napriek vyčerpávajúcim povinnostiam, ktoré naňho neprestajne doliehali.“ (Pietro Brocardo: Človek a svätec, don Bosco ako živá spomienka)

Pre osobné zamyslenie

● „Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia“: Premýšľaj, čo pre teba znamená byť vedľa Pána v tvojom živote.

● Urob si zoznam momentov tvojho dňa, keď je činnosť modlitbou a naopak.

Modlitba

Pane, Tvoje slovo stále znie: “Bezo mňa nemôžete nič urobiť”. Naplň všetky naše aktivity darom trvalého a živého spojenia s tebou; aby sme napodobňovali Dona Bosca v kontemplácii počas plnenia mnohých povinností; aby sme našli silu robiť všetko z lásky ku Tebe a aby sme vytrvali v úplnom darovaní sa pre Tvoje kráľovstvo. Amen.


3. deň deviatnika (24. januára)

Srdce pre Cirkev

“Každá námaha je málo, keď ide o Cirkev a pápeža.” (don Bosco)

Božie slovo

Keď sa najedli, Ježiš sa opýtal Šimona Petra: „Šimon, syn Jánov, miluješ ma väčšmi ako títo?“ Odpovedal mu: „Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád.“ Ježiš mu povedal: „Pas moje baránky.“ Opýtal sa ho aj druhý raz: „Šimon, syn Jánov, miluješ ma?“ On mu odpovedal: „Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád.“ Ježiš mu povedal: „Pas moje ovce!“ Pýtal sa ho tretí raz: „Šimon, syn Jánov, máš ma rád?“ Petra zarmútilo, že sa ho tretí raz spýtal: „Máš ma rád?“, a povedal mu: „Pane, ty vieš všetko, ty dobre vieš, že ťa mám rád.“ Ježiš mu povedal: „Pas moje ovce!“                                                                   Jn 21, 15-17                                                                 

Otázka: „ Don Bosco bol naozaj velikán, nebolo by bývalo ľahšie, ak by bol robil všetko len sám?“

Po Francúzskej revolúcii prišlo k veľkému destabilizačnému pohybu spojenému so skutočnou ranou vo svete viery, čo potvrdzuje množstvo mučeníkov z tohto obdobia.  Pod vplyvom vtedajšej mentality sa ľudia zjednotili okolo pápeža a jeho nespochybniteľnej cirkevnej a morálnej autority. Prevládala predstava o Cirkvi ako o dokonalej spoločnosti. Ak by don Bosco nevychádzal z tejto absolútnej vernosti, saleziáni a ich pastoračná činnosť by sa nemohli brániť a zostať tak odolní voči všetkým omylom a nepriateľstvám, ktoré boli v tom čase rozšírené proti Cirkvi. Don Bosco však išiel ďalej. Pre neho ústredné miesto vo všetkom mali tieto prvky: Božia milosť, Kristus, Mária, sviatosti. Cirkev je tu práve preto, aby ich ponúkala. Vrhol sa do sveta detí a mladých, pričom si predstavoval budúcnosť ich prijatia a otvorenia sa samotnej Cirkvi. Tieto deti, ktoré nepatria nikomu, tieto opustené deti predmestia Turína, táto budúcnosť ľudstva, ako môžu prísť do kontaktu s týmito nenahraditeľnými darmi Cirkvi? Zamýšľal sa, načo je táto dokonalá spoločnosť kresťanov, ktorá sa starala o svoj život milosti, ak sa mladí nemôžu dotknúť ani len strapca jej plášťa? Preto prichádzal do konfliktu s biskupom, kňazmi a aj ostatnými. Sú to tie isté otázky, ktoré si kladieme dnes, neustále a priamo provokovaní pápežom Františkom. Aj v našich časoch žije mnoho mladých tak, že väčšina z nich nepovažuje žiadnu farnosť za vhodnú pre svoj život. Don Bosco sa snažil ukázať krásu Cirkvi ako Božieho ľudu a otvoriť ju svetu mladých a budúcim generáciám. V hierarchickom poňatí tej doby nemali laickí kresťania presne vymedzené miesto. Don Bosco však začal vychovávať mladých k budovaniu rodinných vzťahov. Kto načúva mladým ľuďom, nemôže pokojne sedieť na dobytých pozíciách, ale vždy sa nechá vyprovokovať k zmene, aj tvárou v tvár utrpeniu a nepochopeniu.

Život dona Bosca

[…] Tu pápež smrteľne ranený padá. Okolostojaci pribehnú a zdvihnú ho. Je znova zasiahnutý a umiera. Medzi nepriateľmi zaznieva radostný a víťazný krik a na ich lodiach zavládol divoký jasot. Ale sotva zomrel pápež, na jeho miesto nastupuje druhý. Nový pápež rozptýlil a premohol všetky prekážky a doviedol loď až medzi oba stĺpy. Prednou reťazou ju priviazal k stĺpu s hostiou a zadnou reťazou ju priviazal ku kotve zo stĺpu s Nepoškvrnenou. Potom nastal hrozný zmätok. Všetky lode, ktoré až dosiaľ napádali pápežskú loď, zmätene unikali, vrážali do seba a potápali sa. Na mori zavládol pokoj.» Tu sa don Bosco otočil k don Ruovi a pýtal sa ho: „Čo si myslíš o tom sne?“ Don Rua povedal: „Zdá sa mi, že loď pápeža je Cirkev, lode sú ľudia, more je svet. Tí, čo bránia veľkú loď, sú dobrí ľudia, ktorí majú radi Cirkev, ostatní sú nepriatelia, čo proti nej bojujú každou možnou zbraňou.“ (Pietro Zerbino, Sny Jána Bosca)

Pre osobné zamyslenie

● „Šimon, syn Jánov, miluješ ma?“ Ako prejavujem “dobro a lásku” Ježišovi vo svojom živote?

● Aké svedectvo vydávam druhým o tom, že som aktívnym členom Cirkvi?

Modlitba

Otče, Tvoj syn Ježiš miloval Cirkev a vydal za ňu seba samého. Daj, aby sme ju milovali aj my a žili autentickým zmyslom pre Cirkev; aby sme smerovali k tejto rodine tých, ktorí ešte stále hľadajú pravdu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.


4. deň deviatnika (25. januára)

Objímajúce srdce

“Keby som bol kňazom…, priblížil by som sa k deťom, zavolal by som ich okolo seba, miloval by som ich, aby ma milovali, povedal by som im dobré slová, dal by som im dobrú radu a zasvätil by som sa ich spáse.” (don Bosco)

Božie slovo

Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za ovce. Nájomník a ten, čo nie je pastierom a ovce nie sú jeho, opúšťa ovce a uteká, keď vidí prichádzať vlka, a vlk ich trhá a rozháňa. Veď je nádenník a nezáleží mu na ovciach. Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a moje poznajú mňa, ako mňa pozná Otec a ja poznám Otca. Aj svoj život položím za ovce. Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca. Aj tie musím priviesť a budú počuť môj hlas; a bude jedno stádo a jeden pastier.    Jn 10, 11-16

Otázka: „ Don Bosco vzhľadom na to, že bol kňaz, bol vôbec schopný milovať a mať rád?“

Láska dona Bosca k týmto chlapcom mala celkom konkrétne a primerané gestá. Zaujímal sa o celý ich život, vedel vystihnúť ich najväčšie potreby a vycítiť aj tie najskrytejšie. Potvrdzovať, že jeho srdce úplne patrí jeho chlapcom, znamená povedať, že celá jeho osobnosť, inteligencia, srdce, vôľa, fyzická sila, celé jeho bytie je orientované na to, aby pre nich robil dobro, podporoval ich integrálny rast a dopomáhal im k večnej spáse. Byť človekom srdca znamenalo pre dona Bosca byť úplne zasvätený dobru mladých a darovať im všetky svoje energie až do posledného výdychu! Existuje slovo, ktoré sa dnes veľmi nepoužíva a ktoré si saleziáni žiarlivo uchovávajú, pretože zhŕňa v sebe to, čo don Bosco nadobudol a radil vo veci výchovy: láskavosť. Jej prameňom je láska, predstavená v evanjeliu, pre ktorú vychovávateľ vníma Boží projekt v živote každého mladého človeka a pomáha mu, aby sa s ním stotožnil a uskutočňoval ho s takou oslobodzujúcou a veľkodušnou láskou, s akou ho Boh utvoril. Láskavosť je láska vnímaná a prejavená. V jeho Liste o trestoch čítame: „Oveľa viac sa dosiahne láskavým pohľadom a povzbudivým slovom ako mnohými výčitkami“. Milovať ich znamená prijímať ich takých, akí sú, venovať im svoj čas, dávať najavo túžbu a ochotu podieľať sa na ich záľubách i debatách, prejavovať dôveru v ich schopnosti a tiež tolerovať to, čo je prechodné a občasné; v tichosti odpúšťať to, čo je nedobrovoľným ovocím ich spontánnosti alebo nezrelosti. Don Bosco mal takéto presvedčenie: „Všetci mladí majú svoje nebezpečné dni a máte ich aj vy. Beda, ak sa nebudeme usilovať pomôcť im prejsť cez ne čo najrýchlejšie a bez výčitiek“ (don Pascuala Chávez Villanueva, 2008)

Život dona Bosca

Don Bosco chodil veľmi často navštevovať chlapcov, ktorí pracovali. Staral sa o to, aby uzatváral so zamestnávateľmi chlapcov osobitné zmluvy, ktoré chcel, aby sa prísne dodržiavali. “Dohovor medzi pánom Giuseppem Bertolinom a mladým Giuseppem Odassom, s intervenciou kňaza Jána Bosca […]. Pán riaditeľ oratória sľubuje, že poskytne svoju pomoc za dobré správanie učňa, kým bude patriť do Oratória. […]. Turín, z domu Oratória svätého Františka Saleského, 8. februára 1852. Giuseppe Bertolino, Odasso Giuseppe, Odasso Vincenzo, kňaz Bosco Giovanni. (Lemoyne, G. (1904), Memorie Biografiche di don Giovanni Bosco, zväzok IV.).

Pre osobné zamyslenie

● Modlím sa vždy za ľudí, ktorých stretávam, za deti, ktoré animujem?

● Ako ponúkam svoje “rameno” tým, ktorí to potrebujú? S akými pocitmi to robím?

Modlitba

Pane Ježišu, z lásky si sa dal celý za nás. Naplň nás svojím Duchom, aby oživoval naše životy horlivou pastoračnou láskou, ktoré bola jedinečnou vlastnosťou dona Bosca a jeho prvých učeníkov. Nech žijeme autenticky naše povolanie. Rozmnož v nás túžbu hľadať duše a slúžiť len tebe. Amen.


5. deň deviatnika (26. januára)

Srdce pre iné srdcia

“Z rodinnosti sa rodí láska, láska vedie k dôvere a tá otvára srdcia mladých.”(don Bosco)

Božie slovo

Keď raz išiel popri Galilejskom mori, videl Šimona a Ondreja, Šimonovho brata, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi. Ježiš im povedal: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ Oni hneď zanechali siete a išli za ním. Ako šiel trochu ďalej, videl Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána – aj oni boli na lodi a opravovali siete – a hneď ich povolal. Oni zanechali svojho otca Zebedeja na lodi s nádenníkmi a išli za ním.                                                                                                                       Mk 1, 16-20

Otázka: „ Don Bosco prijímal veľmi veľa chlapcov, ale ako sa všetci mohli cítiť „ako doma“?“

Bežne v živote je to tak, že človek dáva k dispozícii ostatným každú dobrú vec, ktorú vlastní. Nielenže obohacuje ostatných, ale zároveň obohacuje aj seba samého. Tento pohyb “dávania” a “prijímania” spôsobuje, že ľudia rastú v radosti a spájajú sa v hlboko upevnených zväzkoch. Najdôležitejšou výmenou sú tie najintímnejšie osobné, neformálne dobrá: pocity, myšlienky, spoločné záujmy, projekty, radosti a smútky..: je to otvorenie srdca podľa dona Bosca. Vzťahy priateľstva v duchu rodinného zdieľania komunikujú radosti a smútky, skúsenosti a plány. V saleziánskej tradícii je rodinný duch veľkým tajomstvom pre posilnenie súdržnosti, zodpovednosti a spoluzodpovednosti. Bratské vzťahy a vzájomná dôvera spôsobujú, že odvolávanie sa na predpisy je menej potrebné, pretože sa odvoláva na vnútorné sily každého z nás a na slobodné hnutie srdca a viery. Jedným z najistejších znakov saleziánskeho rodinného ducha je ovzdušie dôvery, slobody, fantázie a radosti. Vzájomné vzťahy sa nevnucujú, človek sa nebojí,  neuráža sa, hovorí, čo si naozaj myslí a prináša svoj osobný príspevok. Sám don Bosco povedal: “Boh nemá rád veci robené nasilu. Keďže je Bohom lásky, chce, aby sa všetko robilo z lásky (Memorie Biografiche di don Giovanni Bosco, zväzok VI, 15)”. Z týchto slov si uvedomujeme, že tento duch je hlboko evanjeliový. Toto všetko sa stáva záväzkom pre spolupracovníkov dona Bosca: zapojenie všetkých do života v duchu rodiny; aby sme prežívaním krásy saleziánskeho poslania boli priťahovaní k nasledovaniu Pána Ježiša a k práci pre jeho kráľovstvo: “Poďte a uvidíte” ( por. Jn 1, 39 ). Toto všetko je však možné len vtedy, ak v spoločenstve žiari duch rodiny. Je to možné len vtedy, ak všetci členovia tvoria rodinu založenú na viere a nadšení pre Krista, zjednotenú vo vzájomnej úcte a zbližovaní úsilia.

Život dona Bosca

V zime sa často stávalo, že niektorých chlapcov ich zamestnávateľ nútil pracovať do veľmi neskorej noci. Mama Margita ich nevidela prichádzať na večeru s ostatnými a vedela o naliehavosti práce, zvolávala: „Chudáci deti! Nezabúdajme, aby im polievka ostala teplá!“ A nemala odvahu ísť odpočívať, ale vždy na nich čakala do jedenástej hodiny a niekedy až do polnoci trasúc sa od zimy. Keď prišli, rozveselila ich zvyškom jedla, ktoré mala do zásoby. (Lemoyne, G. (1904), Memorie Biografiche di don Giovanni Bosco, zväzok IV.)

Pre osobné zamyslenie

● Keby ťa dnes Ježiš požiadal, aby si ho nasledoval a zanechali “svoje siete”, čo by si mu odpovedal?

● Tvoje srdce urobí denne viac ako 100 000 úderov: koľko z nich venuješ sebe a koľko iným?

Modlitba

Tvoje srdce, Pane, je domovom, kde sme všetci vítaní. Daj nám rásť v duchu rodiny, vo vzájomnej dôvere, vo vzájomnom odpustení a radostnom zdieľaní. Tak budeme žiť podľa jediného zákona, zákona lásky. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.


6. deň deviatnika (27. januára)

Usmievajúce sa srdce

“Pozrite na dona Bosca, ako si vykračuje po ružiach. Ide dopredu celkom spokojný, všetko sa mu darí. Oni však nevideli tŕne, ktoré ma pichali.” (don Bosco)

Božie slovo

Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa! Vaša miernosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán je blízko. O nič nebuďte ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Napokon, bratia, myslite na všetko, čo je pravdivé, čo je cudné, čo je spravodlivé, čo je mravne čisté, čo je milé a čo má dobrú povesť, čo je čnostné a chválitebné! Robte to, čo ste sa naučili, prijali, počuli a videli na mne! A Boh pokoja bude s vami.               Flp 4, 4-9

Otázka: „ Don Bosco rozdával všetkým radosť, ale jemu samotnému vychádzali vždy všetky veci dobre?“

„Optimizmus sklame, nádej nie“, hovorí pápež František. Žijeme v dobe obkolesenej zlom a násilím, bolesťou mnohých ľudí v našom okolí, a tak sa cítime znechutení, stratení a neschopní voči tomuto všetkému sa postaviť. Aj don Bosco zakúšal tmu, neistotu a nepochopenie vo svojom živote. Boh ho však prekvapil práve vtedy, kedy to najmenej čakal, keď bol úplne opustený a sám. Kto s Bohom počíta vo svojom živote, spočinie na ňom Božie požehnanie a Pán mu zmení srdce. Boh je Bohom novosti, keďže je Láska a tá je vždy tvorivá a vynaliezavá, a pozýva nás ísť objavovať stále nové a nové miesta a možnosti – periférie. Tam kde je láska, nie je strach, a to platí zvlášť o Bohu, ktorý napĺňa aj naše dni svojou prítomnosťou. Boh je radostný! My nie sme na svete preto, aby sme ľuďom ukladali povinnosti alebo umŕtvovanie, či ťažké bremená, ktoré aj tak už život hojne prináša, ale máme svedčiť o krásnom, novom a prekvapujúcom horizonte a podeliť sa oň. Práve toto vedel don Bosco majstrovsky. Hovorievali o ňom, že v momentoch, kedy prežíval najviac ťažkostí a trápení, usmieval sa ešte viac. Jeho úsmev pramenil z hlbokej nádeje v Boha, ktorý je za všetkým. Radosť a úsmev vychádzajú zo živej viery, prameniacej zo zmŕtvychvstanie Krista, ktorá je svetlom nášho života. Mnohí však uprednostňujú žiť radšej v tme, ako netopiere, pretože sa boja svetla. ktoré by ožiarilo ich chyby, ba dokonca si už zvykli žiť v tme. U takýchto ľudí úsmev a radosť nenájdeme, lebo žijú ako netopiere v tme svojho smútku a hriechu.

Život dona Bosca

Prišla posledná nedeľa, čo som mohol na lúku zvolať oratórium. Nikomu som nič nepovedal, ale všetci vedeli, že som v úzkych. V to popoludnie som dlho uprene hľadel na množstvo hrajúcich sa chlapcov. Bola to Pánova „veľká žatva“, ale bez robotníkov. Bol som tam sám, vysilený robotník s podlomeným zdravím. Budem môcť ešte zhromažďovať svojich chlapcov? Kde? Trochu som podišiel a začal som sa sám prechádzať. „Bože môj,“ zvolal som, „prečo mi neukážeš miesto, kam by som mohol preniesť svoje oratórium? Kam? Alebo povedz, čo mám robiť?“ Len čo som vyslovil tieto slová, pristúpil ku mne akýsi Pancrazio Soave a zajakavo mi povedal: „Je to pravda, že hľadáte miesto pre laboratórium?“ „Nie pre laboratórium, ale pre oratórium.“ „Neviem, aký je v tom rozdiel. Ale také miesto poznám. Poďte si ho pozrieť. Patrí pánovi Francescovi Pinardimu. Je to poctivý človek.“ (Ján Bosco, Spomienky Jána Bosca – Pamäti oratória)

Pre osobné zamyslenie

● Skutočný pokoj môže pochádzať len od samotného Boha. Si schopný odhaliť mu svoje pochybnosti, svoje potreby a ťažkosti a požiadať Ho o pomoc?

● Čas vojen a nepokojov vo svete, sociálnej neistoty… Prežívaš ho s dôverou v Pána alebo ťa drví strach?

Modlitba

Prosíme ťa, Duchu Svätý, aby sme podľa príkladu Františka Saleského a nasledujúc život dona Bosca, objavili semienka dobra, ktoré vkladáš do srdca každého z nás. Napriek tŕňom na našej ceste nech nestrácame zo zreteľa cieľ, ktorý nás čaká; a zachovajme si optimizmus v plnej dôvere v nášho Otca. Amen.

7. deň deviatnika (28. januára)


Srdce, ktoré tvorí

“Pre vás študujem, pre vás pracujem, pre vás žijem. Pre vás som ochotný dať aj svoj život.”              (don Bosco)

Božie slovo

Deti moje, nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou. Podľa toho poznáme, že sme z pravdy, a upokojíme si pred ním srdce. Lebo keby nám srdce niečo vyčítalo, Boh je väčší ako naše srdce a vie všetko. Milovaní, ak nám srdce nič nevyčíta, máme dôveru k Bohu a dostaneme od neho všetko, o čo len budeme prosiť, lebo zachovávame jeho prikázania a robíme, čo sa jemu páči. A toto je jeho prikázanie: aby sme verili v meno jeho Syna Ježiša Krista a milovali jeden druhého, ako nám prikázal.                                                                                                                                                            1 Jn 3, 18-23

Otázka: „ Je pravda, že za čias dona Bosca sa hrávalo, ale je pravda, že don Bosco vyučoval remeslá?“

Don Bosco sa riadil kritériom rozvíjať to, čo mladí nosia vo svojom vnútri ako podnet alebo pozitívnu túžbu. Preto ich uvádzal do kontaktu aj s kultúrnym dedičstvom, zloženým z vízií, názorov, mravov a presvedčení. Súčasne im ponúkol aj možnosť hlbokej skúsenosti viery. Začlenil ich do spoločnosti prostredníctvom zamestnania, spoluzodpovednosti za spoločné dobro a angažovaním sa za pokojné spolunažívanie. Všetky tieto prvky dokázal mladým sprístupniť formou jednoduchých, ľahko pochopiteľných a zapamätateľných formuliek: „dobrí kresťania a statoční občania“, „zdravie, múdrosť, svätosť“, „rozum a viera“. Aby neupadol do maximalistických utópií, don Bosco vždy začínal tam, kde to bolo možné, majúc na zreteli podmienky chlapca a situáciu vychovávateľa. V jeho oratóriu sa hralo, mladí sa cítili prijatí, budovali sa vzťahy, prijímalo sa náboženské vzdelanie, učili sa čítať a písať, privykali si na prácu, osvojovali si zásady spoločenského správania sa, uvažovalo sa o remeselníckej výrobe a hľadali sa spôsoby, ako ju skvalitniť. Dnes stojíme pred rizikom vyberať si spomedzi posolstiev a ponúk len na základe osobných preferencií: ide o subjektivizmus. „Možnosť vybrať si“ prešla z obchodu do života. Všetkým sú známe protiklady, ktoré je ťažké zladiť: individuálny zisk a solidarita, láska a sexualita, vízia časnosti a zmysel pre Boha, nadmernosť informácií a ťažkosť ich ohodnotenia, práva a povinnosti, sloboda a svedomie. (don Pascuala Chávez Villanueva, 2008)

Život dona Bosca

Keď som chodil do druhej triedy, zmenil som byt. Jeden rodinný priateľ, Giovanni Pianta, si otvoril kaviareň a ponúkol mi bývanie. Keď som si napísal úlohy a všetko sa naučil, ostávalo mi ešte dosť voľného času. Rozdelil som si ho na dve časti. V prvej som čítaval talianskych a latinských klasických autorov a v druhej som sa učil pripravovať sladkosti a likéry. Po polroku som vedel urobiť nielen kávu a čokoládu, ale poznal som aj recepty a výrobné tajomstvá zmrzliny, občerstvenia, likérov, tort. Kaviareň majiteľovi dobre vynášala, a tak po krátkom čase nežiadal odo mňa za byt a stravu nič. Potom mi navrhol, aby som nechal štúdiá štúdiami a celkom sa venoval jeho podniku. Ja som však chcel študovať ďalej za každú cenu. (Ján Bosco, Spomienky Jána Bosca – Pamäti oratória)

Pre osobné zamyslenie

 • Si schopný svedčiť o tvojej viere konkrétnymi gestami a skutkami?
 • Pri štúdiu, doma, v práci, s priateľmi… vkladáš “Lásku” (s veľkým L) do toho, čo robíš? Plníš si svoje záväzky a povinnosti s nadšením, alebo s nezáujmom?

Modlitba

Duch Svätý, Stvoriteľ, sprevádzaj nás v našom každodennom úsilí a daj nám tvorivosť a pružnosť Dona Bosca, aby sme boli vždy pozorní k realite našich všedných dní a nositeľmi novosti. Amen.


8. deň deviatnika (29. januára)

Srdce v našich rukách

“Uč sa, aby si sa stal milovaným, a nie aby si sa stal obávaným.”(don Bosco)

Božie slovo

Potom Kráľ povie tým, čo budú po jeho pravici: »Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma; bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste ma; bol som vo väzení a prišli ste ku mne.« Vtedy mu spravodliví povedia: »Pane, a kedy sme ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa, alebo smädného a dali sme ti piť? Kedy sme ťa videli ako pocestného a pritúlili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa? Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme k tebe?« Kráľ im odpovie: »Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.«.                                                Mt 25, 34-40

Otázka: „ Ak bol don Bosco náročný na svojich chlapcov, ako sa mu podarilo stať sa ich priateľom?“

Sv. Ján Pavol II. označil dona Bosca za “priateľa mladých”. Pápež František tiež pripomína, že “charakteristickou črtou pedagogiky dona Bosca je láskavosť, ktorú treba chápať ako lásku prejavovanú a vnímanú, v ktorej sa prejavuje sympatia, náklonnosť, porozumenie a účasť na živote druhého”. Priateľstvo, ktoré znamená “milujúcu láskavosť”, je teda pre dona Bosca niečím základným a neodňateľným. Mohli by sme povedať, že ten, kto nie je schopný priateľstva, nemôže vychovávať; ale tiež, že ten, kto nerozmýšľa a “nepracuje” na svojom vlastnom spôsobe byť priateľom, nemôže tkať ľudské putá, ktoré majú za cieľ “oslobodiť” životy ľudí. Mladí ľudia sa cítia byť braní vážne človekom, akým bol don Bosco: verí v nich, dodáva im dôveru, smeje sa s nimi, bojuje s nimi… dáva za nich svoj život! Don Bosco sa stretáva s mladými s otvorenou tvárou, správa sa k nim ako k priateľom. S mladými kráča; pozná ich do hĺbky a nebojí sa dať o sebe vedieť… S nimi… buduje budúcnosť tým, že ich pozýva k rozhodnutiam, ktoré vytvárajú skutočné priateľstvá, správne vzťahy, “dobro” pre všetkých.  Don Bosco bol priateľom so všetkými a pre všetkých. Práve pre svoje vlastnosti je aj dnes stále “priateľom” mladých. Don Bosco všetkým navrhuje angažovanosť v dobročinnosti vo všetkých jej stupňoch, jednoduchých, každodenných i hrdinských. “Jednu vec by som vám chcel odporučiť, a to, aby ste sa usilovali milovať jeden druhého a aby ste nikým nepohŕdali. Preto prijmite do svojej spoločnosti každého bez výnimky a ochotne každého urobte súčasťou svojej zábavy.

Život dona Bosca

“Máte diela, kolégiá, oratóriá pre mladých, ale máte len jeden poklad: pedagogiku dona Bosca. Vo svete, kde sú chlapci zradení, vyprahnutí, rozbití[KD1] , Pán vám zveril pedagogiku, v ktorej víťazí úcta k chlapcovi, k jeho veľkosti a krehkosti, jeho dôstojnosti ako Božieho dieťaťa.” ( Zborník z Európskej saleziánskej konferencie o výchovnom systéme dona Bosca, LDC Turín 1974)

Pre osobné zamyslenie

● Ako sa správaš v situáciách, keď ti zveria “mladšieho brata”? Uvádzaš do praxe to, čo tvrdí evanjelium?

● Spomeň si aspoň na troch ľudí vo svojom živote, ktorí za teba dali svoje srdce, starali sa o teba. Neber to ako samozrejmosť! A ak môžeš… poďakuj im ešte dnes.

Modlitba

Otče, premeň každú lásku a cez tvojho Ducha zroď v nás silu žiť pravé priateľstvá. Urob nás otvorenými a srdečnými v prijímaní našich bratov, nech sme veľkorysí a nestranní v láske ku všetkým s úprimnou náklonnosťou ako tvoj Syn Ježiš. Amen.


9. deň deviatnika (30. januára)

Muž srdca

“Sľúbil som Bohu, že až do môjho posledného dychu všetko bude pre moju chudobnú mládež.”      (don Bosco)

Božie slovo

Keď vyšiel, Ježiš povedal: „Teraz je Syn človeka oslávený a v ňom je oslávený Boh. A keď je Boh oslávený v ňom, aj Boh jeho v sebe oslávi, a čoskoro ho oslávi. Deti moje, ešte chvíľku som s vami. Budete ma hľadať, ale ako som povedal Židom, aj vám teraz hovorím: Kam ja idem, tam vy prísť nemôžete. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás. Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať.“

Jn 13, 31-35

Otázka: „ Ak don Bosco zomrel už pred toľkými rokmi, prečo sa stále o ňom ešte toľko hovorí?“

Don Bosco veľmi dobre pochopil, že na uskutočnenie misie v prospech mladých sú potrební všetci a všetko čo prispieva k dobru mladých! A tak myslel na mnoho rôznych postáv: učiteľov, asistentov, kňazov, ľudí, ktorí sa venovali najzákladnejším veciam v dome, a dokonca aj na vrátnika, ktorého považoval za jednu z najdôležitejších postáv. A dokonca myslel aj na matku, svoju vlastnú. V Cirkvi, ako aj v saleziánskej práci je poslanie vždy komunitné: spoločne sa pracuje, spoločne sa teší alebo trpí. Nasledovať Dona Bosca dnes znamená snažiť sa žiť a byť kúskom saleziánskej mozaiky. Mohli by sme byť jeho nohami, aby sme chodili po svete a stretávali sa s najchudobnejšími mladými ľuďmi, mohli by sme byť jeho rukami, aby sme konkrétne pomáhali tým, ktorí trpia a zápasia o zmysel svojho života, mohli by sme byť srdcami, aby sme modlitbou a pokornou láskou živili pozornosť voči mladým, mohli by sme byť hlavami, aby sme pomáhali plánovať nové veci… Nie je služba pomáhať ako animátor spôsobom, ako dnes žiť Dona Bosca? Nie je rozhovor s priateľmi, ktorí sú izolovaní v triede alebo s ktorými nikto nehovorí, spôsobom, ktorý by Don Bosco používal aj dnes? Skúsme si z času na čas položiť otázku: Ale keby bol Don Bosco na mojom mieste… čo by urobil? Napodobňovať Dona Bosca znamená napodobňovať Krista, pretože nasledovať svätých znamená nasledovať Krista. Oslavovať dnes Dona Bosca nie je archeológia, nie je to ako ísť do múzea a obdivovať, čo robil, ale je to rozhodnutie milovať Boha ako on. Zajtrajší deň bude oslavou, ak sa rozhodneme zašpiniť si ruky ako don Bosco pre Krista. Niektorí to naozaj urobili a vďaka tomu máme v saleziánskej rodine 10 svätých, z toho 2 mučeníci, 117 blahoslavených, z toho 93 mučeníkov, 18 ctihodných a 28 Božích služobníkov, z toho 8 mučeníkov. (stav k 31.12. 2023)

Život dona Bosca

Z duchovného testamentu dona Bosca: “Moji drahí a milovaní synovia v Ježišovi Kristovi! Pred odchodom na večnosť prichodí mi splniť si voči vám dakoľko povinností, a tak uspokojiť živú túžbu svojho srdca. Opúšťam vás, ale iba na čas. Dúfam, že nekonečné božie milosrdenstvo nám dožičí stretnúť sa raz v blaženej večnosti. Tam vás očakávam. Zbohom, drahí synáčikovia, zbohom. Očakávam vás v nebi. Tam sa budeme zhovárať o Bohu a o Panne Márii, matke a udržovateľke našej Kongregácie.  (Z duchovného testamentu svätého Jána Bosca, Stanovy spoločnosti sv. Františka Saleského)

Pre osobné zamyslenie

● Vnímaš Tvojho “blížneho” naozaj ho ako brata?

● Po týchto dňoch poznávania srdca dona Bosca, o čo ho chceš poprosiť v predvečer jeho sviatku?

Modlitba

Otec a učiteľ mládeže, sv. Ján Bosco, poddajný voči darom Ducha a otvorený realite svojej doby, bol si pre mladých, najmä pre malým a chudobným, znamením lásky a Božej priazne. Pomôž nám odpovedať s veľkorysosťou na povolanie, ktoré sme dostali od Boha; aby sme vedeli v každodennom živote budovať spoločenstvo a spolupracovať s nadšením, v spoločenstve s celou Cirkvou, na budovaní civilizácie lásky. Amen.

Modlitba k donovi Boscovi

Svätý Ján Bosco, otec a učiteľ mládeže,

ty si toľko pracoval pre spásu duší;  

buď nám vodcom, aby sme hľadali

svoje duševné dobro a spásu blížneho.

Pomáhaj nám plniť si dobre svoje povinnosti,

premáhať náruživosti a ľudské ohľady.

Nauč nás milovať sviatostného Spasiteľa,

Pannu Máriu Pomocnicu a Svätého Otca, rímskeho pápeža.

Vypros nám šťastnú hodinu smrti, aby sme prišli k tebe do neba.

Amen.                                                                                                

Posledná strana:

Po 100 rokoch svojej prítomnosti na Slovensku by nám možno dnes don Bosco povedal: “Či si dieťa, chlapec, dievča, mladý človek alebo dospelý, si hodný úcty, si vzácny, si jedinečný! Neboj sa: Boh ťa neopúšťa! A aj keby si ho mal opustiť, on ťa neopustí. Neboj sa! Načri do svojho vnútra a nájdeš túžbu po radosti, ktorá v tebe prebýva, túžbu milovať a byť milovaný, po ktorej túžiš. V tebe je neobyčajné bohatstvo, vysnívané schopnosti… V tebe je kúsok raja! Never falošným prorokom, ktorí ti hovoria, že nie si schopný, alebo že nestojíš za to: Boh v tebe dýcha a ty si dychom Boha”.

Je to výzva pre každého z nás, aby sme išli a svedčili o radosti z viery, učili sa byť šťastní tým, že sa staneme Kristovými učeníkmi a misionármi mladých. Áno, aj vy, mladí môžete byť misionármi. Tak ako sa oči všetkých upierali na Ježiša v synagóge, potom na dona Bosca, dnes sa oči všetkých upierajú na vás. Boží sen pre Slovensko, krajší a lepší život záleží od každého jedného z nás. Majte odvahu, vášeň, nádej a iniciatívu dona Bosca tým, že sa zakoreníte v Eucharistii, sviatosti zmierenia a zveríte sa Márii Pomocnici kresťanov.

Fero SDB


DEVIATNIK K NEPOŠKVRNENEJ

(29. november – 7. december)

Stiahnuť vo verzii: PDF

1. deň – Plná milosti

 • Vstúpme do chudobného domu v Nazarete: je to dom našich najkrajších spomienok, je to dom našich počiatkov, je to dom, kde Mária povedala svoje rozhodné „áno“ pre všetkých: „áno“, ktoré pretrhlo reťaz našich „nie“ a otvorilo Bohu cestu, aby prišiel k nám. Znova si vypočujem rozprávanie o tomto nádhernom „áno“ a nechajme ho vstúpiť do nášho srdca, aby sa stalo aj naším „áno“.
Z Evanjelia podľa Lukáša (1, 26-38)
V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Anjel prišiel k nej a povedal: "Zdravas, milosti plná, Pán s tebou." Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej povedal: "Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca." Mária povedala anjelovi: "Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?" Anjel jej odpovedal: "Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné." Mária povedala: "Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova." Anjel potom od nej odišiel.

Mária, Žena rozhodného „áno“, zo všetkých ciest sveta prichádzame k tebe a prinášame si v srdci živú nostalgiu po tvári: po tvári Matky. Ty si Matka. Tvoje pokorné „áno“ dané Bohu urobilo tvoj dom Domom Večnosti, a nám navždy dalo Brata s menom Emanuel, „Boh s nami“! Mária, vypros nám, aby aj v nás rástlo srdce dieťaťa, ktoré sa s dôverou drží ruky svojho Boha, aby sa vrhlo do jeho náručia, ktoré uhasí každý strach a zaplaví nás pokojom. Ó, Mária, nauč nás tvojmu „áno“.

Anjel Pána zvestoval Panne Márii…

Predsavzatie: Vráť sa k tvojmu „životnému áno“ a poďakuj Bohu za všetko, čo ti „stonásobne“ zaň dal. Nech tvoje dnešné „áno“ výzvam od Boha a blížnych sú ochotné a radostné.

2. deň – Plná dôvery

 • Mária a Jozef, ako každý snúbenecký pár, snívali o svojej budúcnosti.  Ale zo snov svojho života nevylúčili Boha: vzývali ho, hľadali ho, čakali ho s priezračnou dôverou. A Boh vstúpil do snov ich života so svojím Božským snom: sen Boha sa stal plánom života pre Máriu a Jozefa. To by sa malo stať v živote každého: dôvera sa stane naozaj hudbou, ktorá nás naučí spievať životom Bohu slávu a urobí nás šťastnými.
Z Evanjelia podľa Matúša (1,18-25)
S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom: Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť. Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: "Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov." To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka: "Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel," čo v preklade znamená: Boh s nami. Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel, a prijal svoju manželku. Ale nepoznal ju, kým neporodila syna; a dal mu meno Ježiš.

Mária, so srdcom plným dôvery chceme kráčať, dokonca bežať po cestách Lásky, ale egoizmus zaťažuje naše kroky. Chceme spievať hymnus radosti, ale poznáme len zopár slov… Veď nás, Mária, po Božích cestách, poznačených tvojimi poslušnými šľapajami a tichými šľapajami Jozefa. Mária a Jozef, prihovárajte sa nám, ale aj mladým dnešnej doby, oslobodzujte nás od smutného života bez ideálov, osloboďte nás od prázdnej existencie bez cieľa a neschopnosti snívať o budúcnosti naplnenej našu angažovanosťou sa pre dobro. 

Anjel Pána zvestoval Panne Márii…

Predsavzatie: Nájdi si čas zamyslieť sa nad svojimi túžbami a plánmi: tými krátkodobými ale aj tými „dlhšími“ a úprimne hľadaj odpoveď, či si sa pri nich s otvoreným srdcom pýtala aj na názor Pána. Nenechaj sa dnes zaskočiť neočakávanými situáciami ale hľadaj v nich Božie znamenia.

3. deň – Plná pokory

 • V Betleheme sa udialo neuveriteľné: Všemohúci sa stal malým, Večný vstúpil do námah našich dní, nekonečne Šťastný sa stal blízkym nám, ktorí sme stratili radosť. Betlehem je dom radosti, pretože tam je Boh. Ale ak by sme zobrali Boha, Betlehem by sa znovu stal iba chudobnou a biednou stajňou: nikdy na to nezabudnime!
Z Evanjelia podľa Lukáša (2,1-14)
V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete. Tento prvý súpis sa konal, keď Sýriu spravoval Kvirínius. A všetci šli dať sa zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazaret do Judey, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu, aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v po žehnanom stave. Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu. I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci. V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo. Tu zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach, ale anjel im povedal: "Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ Kristus Pán. A toto vám bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach." A hneď sa k anjelovi pripojilo množstvo nebeských zástupov, zvelebovali Boha a hovorili: "Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle."

Pane, zatiaľ čo čas premáha všetky nádeje, Ty ostávaš jedinou Nádejou. Zatiaľ čo bohatstvo stále viac odhaľuje svoju nestálu a neuspokojujúcu tvár, Ty znova prekvapuješ svojimi neslýchaným návrhom chudoby v Betleheme. Pane, narodený v Betleheme, meste našej chudoby, dnes sa postavíme veľa Márie, aby sme ťa kontemplovali jej pohľadom, aby sme konečne mohli zakúsiť šťastie s Tebou, Chudobným z Betlehema, si Jediným, ktorý ešte dokáže vykúzliť úsmev na našej tvári.

Anjel Pána zvestoval Panne Márii…

Predsavzatie: Chudoba nás robí dedičmi večných dobier. Nájdi si čas zamyslieť sa nad tvojou chudobou: chudobou materiálnou ale aj chudobou v tom po čom túžiš. Skús sa dnes s niekým ochotne podeliť, nezáleží či to budú veci materiálne, čas, záujem, schopnosti ponúknuté v službe… 

4. deň – Plná viery

 • Boh, keď vstúpil do nášho sveta, priamo zakúsil náš egoizmus a našu aroganciu. Len čo sa narodil, musel sa vydať na cestu vyhnanstva a zakúšať nepohodlie utečenca a neistotu migrantov. Tým nás uistil, že v každej situácií je Boh prítomný. A kde je Boh, srdce je slobodné aj keby nám založili reťaze na ruky a nohy.
Z Evanjelia podľa Matúša (2,13-15)
Po ich odchode sa Jozefovi vo sne zjavil Pánov anjel a povedal: "Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil." On vstal, vzal za noci dieťa i jeho matku a odišiel do Egypta. Tam zostal až do Herodesovej smrti, aby sa splnilo, čo povedal Pán ústami proroka: "Z Egypta som povolal svojho syna."

Mária, Jozef, vidím vás chudobných a bezbranných na namáhavej ceste z Betlehema do ďalekého Egypta. Azda ste sa pýtali „prečo?“ Prečo Všemohúci uteká pred biednou mocou svetského mocnára? Naučili ste sa na vlastnej koži, že Boh je mierny, že Boh víťazí znášajúc utrpenie: ale jeho víťazstvo je isté. Totiž kde je dnes Herodes? Kde sú dnes mnohí tyrani, ktorí si mysleli že držia v rukách históriu? Všetci zmizli ako ranná hmla. Mária, Jozef, prihovárajte sa za nás, aby sme vás nasledovali na ceste viery, ktorá sa nepýta Boha, ale ho nasleduje s odvahou, pokorou  a nádejou.

Anjel Pána zvestoval Panne Márii…

Predsavzatie: Dnes si nájdi čas pomaly a uvedomene sa pomodliť Vyznanie viery, a prosiť Pána, aby rozmnožil tvoju vieru.

5. deň – Plná nádeje

 • Boh nie je projekt, ktorý môžeme držať v hrsti s istotou, že ho nikdy nestratíme. Boh je Láska a láska nás stále presahuje: je potrebné predovšetkým každý deň urobiť krok v ústrety Láske, každý deň vykročiť smerom k nej, ináč sa vzdiali a zmizne za naším horizontom. Mária a Jozef zakúsili tú prenikavú bolesť, keď nemali Ježiša medzi sebou, hneď sa stali neúnavnými hľadajúcimi Boha a keď ho našli pochopili, že Boh musí byť hľadaný každý deň.
Z Evanjelia podľa Lukáša (2,41-52)
 Jeho rodičia chodievali každý rok do Jeruzalema na veľkonočné sviatky. Keď mal dvanásť rokov, tiež išli, ako bývalo na sviatky zvykom.  A keď sa dni slávností skončili a oni sa vracali domov, zostal chlapec Ježiš v Jeruzaleme, čo jeho rodičia nezbadali. Nazdávali sa, že je v sprievode. Prešli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi. No nenašli. Vrátili sa teda do Jeruzalema a tam ho hľadali. Po troch dňoch ho našli v chráme. Sedel medzi učiteľmi, počúval ich a kládol im otázky. Všetci, čo ho počuli, žasli nad jeho rozumnosťou a odpoveďami. Keď ho zazreli, stŕpli od údivu a Matka mu povedala: "Syn môj, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali!"  On im odpovedal: "Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho Otca?" Ale oni nepochopili slovo, ktoré im hovoril. Potom sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný. A jeho matka zachovávala všetky slová vo svojom srdci.  A Ježiš sa vzmáhal v múdrosti, veku a v obľube u Boha i u ľudí.

Mária, Jozef! Akú mučivú bolesť zakúšalo vaše srdce, keď ste zistili, že Ježiš nebol viac medzi vami: že sa vzdialil, vybral sa inou cestou. Bez váhania ste sa zhodli: „Treba hľadať Ježiša, treba ho nájsť, nemôžme bez neho žiť.“ Cesty Jeruzalema videli vaše ustarostené tváre, videli vaše odhodlanie hľadať Ježiša kdekoľvek by šiel. Takto musíme robiť aj my. Každý deň sme pozvané znovu povedať „áno“ našej viere, každý deň sme povolané obnoviť našu príslušnosť Ježišovi, každý deň sme pozvané hľadať Ježiša a neunaviť sa v tomto našom hľadaní.

Anjel Pána zvestoval Panne Márii…

Predsavzatie: Dnes budem hľadať Ježiša v bratoch a sestrách, ktoré stretnem; v rozhodnutiach, ktorým sa musím podriadiť; v neočakávaných situáciách, ktoré prekrížia moje plány… Jeho hlas budem počúvať v Jeho Slove; v prosbách blížnych; v hlase vlastného svedomia…

6. deň – Plná starostlivosti

 • Počas svadobnej oslavy chýbalo víno. Čo to znamená? Znamená to, že teraz, alebo neskôr prídu momenty, v ktorých sa radosť vytratí zo sŕdc, nuda a všednosť ukáže svoju šedú tvár a nám sa bude zdať, že všetko sa nečakane zmenilo. Je možné začať odznova? Je možné nadviazať pretrhnutú niť na klbku nášho života? Mária nemá pochybnosť: zasiahne, prosí, prednesie nepríjemnú situáciu pred Ježiša bez prehnaných nárokov, ale s úpenlivou pokorou, ktorá otvorí cestu Bohu a spraví ho znovu blízkym. A tak sa voda premení na víno.
Z Evanjelia podľa Jána (2,1-11)
Na tretí deň bola v Káne Galilejskej svadba. Bola tam aj Ježišova matka. Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov. Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka: "Nemajú vína." Ježiš jej odpovedal: "Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina." Jeho matka povedala obsluhujúcim: "Urobte všetko, čo vám povie!" Stálo tam šesť kamenných nádob na vodu, ktoré slúžili na očisťovanie, ako bolo zvykom u Židov, každá na dve až tri miery. Ježiš im povedal: "Naplňte nádoby vodou!" A naplnili ich až po okraj. Potom im povedal: "Teraz načrite a zaneste starejšiemu!" A oni zaniesli. Keď starejší ochutnal vodu premenenú na víno - on nevedel, skade je, ale obsluhujúci, čo načierali vodu, to vedeli -, zavolal si ženícha  a vravel mu: "Každý človek podáva najprv dobré víno a horšie až potom, keď si hostia upili. Ty si zachoval dobré víno až doteraz."  Toto urobil Ježiš v Káne Galilejskej ako prvé zo znamení a zjavil svoju slávu. A jeho učeníci uverili v neho.

Mária, ty si zachránila radosť novomanželov. Oni predstavujú každú rodinu, ktorá sa nečakane ocitne v tme a nevidí obrysy budúcnosti. Mária, ty si ukázala cestu ako vyjsť zo smútku a nájsť radosť z prebývania spolu. „Urobte všetko, čo vám povie!“ – toto je tajomstvo, to je východisko, to je „spínač“ ktorý  znovu zažne svetlo. Mária, nauč nás počúvať Ježiša s jednoduchosťou a poddajnosťou tvojho srdca stále otvoreného na Jeho svetlo.

Anjel Pána zvestoval Panne Márii…

Predsavzatie: Prednes Ježišovi v modlitbe rodiny, ktoré strácajú svetlo, radosť a vieru; nakoľko sa ti dá, podpor túto tvoju modlitbu obetou, pôstom, konkrétnym dobrým skutkom…

7. deň – Plná lásky

 • Ježiš pred tým, než zanechal svet, chcel nám dať dar: dar svojej prítomnosti, svojej blízkosti, dar svojej Lásky, ktorá sa stane Chlebom našej existencii chudobnej na lásku. Počas poslednej večeri povedal: „Toto je moje Telo. Toto je moja krv.“ Mária bola pravdepodobne prítomná v úzadí sály a zakúšala chvenie, keď počula Ježišove slová: to Telo je aj jej telom, tá Krv je aj jej krvou. Mária je prítomná pri každej Eucharistii: jej materstvo siaha až k oltáru aby sa vložila do obety spolu s Kristom.
Z Evanjelia podľa Matúša (26, 26-29)
Pri večeri vzal Ježiš chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával učeníkom, hovoriac: "Vezmite a jedzte: toto je moje telo." Potom vzal kalich, vzdával vďaky a dal im ho, hovoriac: "Pite z neho všetci: toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých na odpustenie hriechov. Hovorím vám: Odteraz už nebudem piť z tohoto plodu viniča až do dňa, keď ho budem piť s vami nový v kráľovstve svojho Otca.

Ó Mária, Kolíska veľkého Tajomstva! V tvojom čistom lone sa udialo najviac nemysliteľná ale aj najviac nevyhnutná skutočnosť: Boh v Tebe sa stal Dieťaťom a zdieľal cestu nášho ľudského dobrodružstva. Tvoja história, Mária, je prepletení s históriou Krista, dokonca je prepletená s históriou každého jedného z nás. Keď pristupujeme k Eucharistii, nemôžme zabudnúť, že toto Telo sa narodilo z tvojho lona; nemôžme zabudnúť, že táto Krv vyliata z lásky je darom tvojej lásky Matky. Pomôž nám, Mária, aby v našich očiach žiarilo prikázanie lásky. Tak uskutočníme eucharistickú túžbu Ježiša: „Toto robte na moju pamiatku.“

Anjel Pána zvestoval Panne Márii…

Predsavzatie: Eucharistia z nás robí jedno telo. Zvoľ si konkrétny skutok, ktorým prispeješ dnes k budovaniu „jedného tela“ v tvojej komunite. Nech tvoje konanie podporí modlitba pred Eucharistickým Kristom.

8. deň – Plná bolesti

 • V hodine kríža, ako sa to často stáva, všetci ujdú. Kríž je skúškou Lásky a kto nevie milovať, ujde. Mária ostala pri Ježišovom kríži, pretože verila, že kríž nie je prehrou Boha ale začiatkom jeho víťazstva. Kríž je láska Boha zaštepená do histórie našej zloby, aby ju uzdravila a zachránila všemohúcnosťou odpustenia. Mária stála pri kríži a jej láska Matky sa spájala s láskou a obetou jej Syna: gesto, ktoré nebude môcť byť nikdy popreté.
Z Evanjelia podľa Jána (19, 25-30)
Pri Ježišovom kríži stála jeho Matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasova, a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: "Žena, hľa, tvoj syn!" Potom povedal učeníkovi: "Hľa, tvoja matka!" A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe. Potom Ježiš vo vedomí, že je už všetko dokonané, povedal, aby sa splnilo Písmo: "Žíznim." Bola tam nádoba plná octu. Nastokli teda na yzop špongiu naplnenú octom a podali mu ju k ústam. Keď Ježiš okúsil ocot, povedal: "Je dokonané." Naklonil hlavu a odovzdal ducha.

Matka, ty si poznala bolesť, ale premohla si ju svojou láskou. Nasledovala si šľapaje Ježiša Krista a nezastavila si sa ani keď si videla, že smerujú ku krížu.  Ty si uverila v lásku Boha, ty si uverila, že dobro, aj keď ukrižované, zvíťazí a vstane z mŕtvych. Zober nás za ruku a veď nás po cestách Evanjelia, aby každá naša bolesť mohla zakvitnúť nádejou, aby sme s malými a chudobnými celej zeme mohli spievať Magnifikat v očakávaní veľkého nebeského sviatku.

Anjel Pána zvestoval Panne Márii…

Predsavzatie: Urob skutok lásky voči tomu, kto prežíva bolesť: poteš zarmúteného, nasýť hladného, všimni si nepovšimnutého, navštív chorého, prihovor sa k žobrákovi, nezabudni na opusteného…

9. deň – Plná radosti

 • Apoštoli vo Večeradle boli hrsťou pšeničných zŕn určených pre rozsiahle polia sveta: všetko sa zdalo nepomerné. Ale Apoštoli očakávali toho, ktorý nemožné urobí možným: očakávali Ducha Svätého, ktorého Ježiš prisľúbil. A očakávali s Máriou. Prítomnosť Márie im dodávala dôveru, krotila rivalitu, vychovávala ich k živej a trpezlivej viere. Prišiel Duch Svätý! A Evanjelium sa začalo rozlievať do sveta. Začalo sa s hrsťou pšeničných zŕn, s vojskom chudobných mužov bez zbraní, bez peňazí. A napriek tomu sa uskutočnil zázrak a stále sa môže uskutočňovať.
Zo Skutkov apoštolov (2,1-4)
Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli. I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili, a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi; ako im Duch dával hovoriť.

Mária, ty si videla apoštolov vyjsť z Večeradla so srdcom plným radosti, s horiacou túžbou rozprávať všetkým o láske Boha, ktorá bola zasadená ako Kríž v tvrdej zeme sveta.
Mária, ty si počula prvé zvolania radosti: „Kristus vstal z mŕtvych!“ A tvoje materské srdce zajasalo a rozšírilo sa pre nové horizonty materstva. Ty od dňa Turíc, modliac sa kráčaš po cestách sveta, kde apoštoli neúnavne ohlasujú Evanjelium.
Mária, potrebujeme vieru počiatkov. Zaveď nás do Večeradla pokory a chudoby, aby sme svoje srdcia mohli otvoriť pre vanutie Ducha  a potom nanovo vykročiť ako misionári tajomstva jedinej radosti, ktorá existuje: Krista, tvojho Syna. 

Anjel Pána zvestoval Panne Márii…

Predsavzatie: „Ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť,  miernosť, zdržanlivosť.“ (Gal 5, 22-23) Dnes si vyber jedo z ovocia Ducha a usiluj sa vedome ho žiť v okolnostiach dňa.

pripravila S. Caritas

https://www.skolskesestryosf.rehola.sk/nase-modlitby/-/blogs/novena-pred-sviatkom-neposkvrneneho-pocatia-panny-marie

9 rád dona Bosca mladým

z bohatej skúsenosti svätého priateľa mladých a v dialógu so svätým Františkom Saleským

Ako duchovnú prípravu na sviatok dona Bosca od 22. do 30. januára prežijeme spoločne tento deviatnik. S pomocou svätého Františka Saleského sa don Bosco, ktorý je zároveň otcom, učiteľom a priateľom mladých, sa Ti prihovorí deviatimi radami. Na každý deň je teda navrhnutá krátka myšlienka dona Bosca, ktorá je podľa nás stále aktuálna pre mladého človeka. Okrem toho príde vhod aj myšlienka svätého Františka Saleského, ktorého si turínsky svätec vybral ako patróna pre svoju duchovnú rodinu.
Vraví sa, že najhoršia rada je tá nevyžiadaná. Preto si spomeň, ako don Bosco celý svoj život prežil so stovkami mladých a mnohým plnohodnotne nahradil rodičov. Aj vo chvíľach, keď jeho práca bola mimo oratória, jeho srdce vždy bilo pre mladých. Možno povedať, že mladým rozumel, lebo ich mal rád. To, čo napísal pred stopäťdesiatimi rokmi, má silu ťa osloviť aj dnes. 
Aby bol tento deviatnik účinný, podľa dona Bosca, si na začiatku musíš uvedomiť týchto pár vecí:

 • nedúfaj v schopnosti ľudí, ale ver Bohu! Úplne sa opri o Ježiša a Máriu.
 • vždy si opakuj: „Buď vôľa Tvoja, nie moja.“ To sa týka úmyslu, za ktorý sa modlíš. 
 • pred sviatkom dona Bosca choď na spoveď a podľa možnosti aj cez týždeň chodievaj na sv. omšu.
 • opráš svoju vieru v Ježiša v Eucharistii a dôveru k Márii Pomocnici kresťanov.
 • obetuj ťažkosti za dobro druhých, najmä za tých mladých ľudí, ktorí to najviac potrebujú.

Ďakujeme:

MGS Triveneto, 
Jozef Kupka SDB, Pavol Pipka SDB, Marián Peciar SDB, 

Deviatnik vo verzii: PDF

9 rád dona Bosca mladým
22. január 
1: VER V SILU MODLITBY

Don Bosco Ti píše:

Mnohí kresťania si myslia, že ich modlitby sú zbytočné, pretože nevidia okamžitý účinok alebo nedostávajú milosti, o ktoré prosia. Je však potrebné vedieť, že Boh odpovedá na naše modlitby tým spôsobom a v tom čase, ktorý považuje za najlepší a najvhodnejší pre naše dobro, bez toho, aby nám to vždy dával najavo. Keď budeme v nebi, jasne uvidíme, že ani jedno slovo našich modlitieb nezostalo nevyslyšané.
(Zaopatrený mladík, 1868 – Učenie o duchovnom živote, s. 103)

František Saleský Ti píše:

Dar modlitby je pripravený v Spasiteľovej pravici; len je potrebné, aby si sa zriekol seba samého, prílišnej lásky k svojmu telu a prehnanej svojvôli; to znamená, keď budeš veľmi pokorný, on ti tento dar vleje do srdca.
(Listy, OE XIX 232)

Modlitba k svätému Jánovi Boscovi
Svätý Ján Bosco, otec a učiteľ mladých,
stoj vždy pri nás mladých i starých.
Vypros nám milosť, o ktorú Ťa prosíme,
s radosťou vypočuješ, čo v srdci nosíme. 
(tu si možno v tichosti pripomenúť úmysel deviatnika)
Ty si tu bol pre nás do posledného dychu,
daj nech  s Ježišom premáhame pýchu.
Drahý don Bosco, prosíme dnes Teba,
chráň nás, sprevádzaj  a pomáhaj nám z neba.
Panna Mária, Ty si múdrou učiteľkou,
vedieš naše kroky vždy dobrou cestou.
Daj nech spolu s Tebou životom kráčame,
svoj život ochotne pre druhých dávame. Amen.

Otče náš,
Zdravas Mária (trikrát), 
Sláva Otcu 

„Svätý Ján Bosco, pomôž mi spasiť si dušu!“

9 rád dona Bosca mladým
23. január 
2: ROZKVITNI TAM, KDE SI

Don Bosco Ti píše:

Nech každý vytrvá v záväzkoch, ktoré má, nech ich plní dobre, ako najlepšie vie, a nech sa viac nestará, lebo Pán ho požehnáva.
(Duchovné cvičenia v Lanzo v roku 1876 – Učenie o duchovnom živote, s. 197)

František Saleský Ti píše:

Vytrvalo prekonávajte malé každodenné prekážky, s ktorými sa stretávate. Zamerajte sa na to a venujte tomu väčšiu časť svojej snahy. Vedzte, že Boh od vás v tejto chvíli nechce nič viac ako toto. Nestrácajte preto čas ničím iným. Netúžte byť iní, ako ste, ale túžte byť najlepšími, akí môžete byť. Tešte sa z myšlienky, že sa v tom zdokonaľujete a že znášate kríže, či už malé alebo veľké, s ktorými sa stretnete. A verte mi, že toto je veľké a neslýchané tajomstvo duchovného života. Všetci milujú podľa vlastnej ľubovôle, málokto miluje podľa svojich povinností a Pánovej vôle. 
(Listy, OE XIII 251)

Modlitba k svätému Jánovi Boscovi
Svätý Ján Bosco, otec a učiteľ mladých,
stoj vždy pri nás mladých i starých.
Vypros nám milosť, o ktorú Ťa prosíme,
s radosťou vypočuješ, čo v srdci nosíme. 
(tu si možno v tichosti pripomenúť úmysel deviatnika)
Ty si tu bol pre nás do posledného dychu,
daj nech  s Ježišom premáhame pýchu.
Drahý don Bosco, prosíme dnes Teba,
chráň nás, sprevádzaj  a pomáhaj nám z neba.
Panna Mária, Ty si múdrou učiteľkou,
vedieš naše kroky vždy dobrou cestou.
Daj nech spolu s Tebou životom kráčame,
svoj život ochotne pre druhých dávame. Amen.

Otče náš,
Zdravas Mária (trikrát), 
Sláva Otcu 

„Svätý Ján Bosco, pomôž mi spasiť si dušu!“

9 rád dona Bosca mladým
24. január 
3: NEBOJ SA, NETRÁP SA

Don Bosco Ti píše:

Netrápte sa, pretože nemôžete robiť veľa vecí. Pred Bohom robí veľa ten, kto v malom plní jeho svätú vôľu. Preto prijímajte všetky nepríjemnosti, ktoré sa vám prihodia, ako z Pánovej svätej ruky, robte to málo, čo môžete, a vo všetkom zostaňte pokojní.
(List Luigimu Merlimu, 1870 – Učenie o duchovnom živote, s. 134)

František Saleský Ti píše:

Netrápte sa, alebo aspoň sa netrápte tým, že sa trápite, neznepokojujte sa tým, že sa znepokojujete, nedajte sa vyrušovať tým, že vás vyrušujú tieto škodlivé vášne, ale vezmite späť vládu nad svojím srdcom a jemne ho odovzdajte do rúk Pána, prosiac ho, aby ho uzdravil.
(Listy, OE XV 238)

Modlitba k svätému Jánovi Boscovi
Svätý Ján Bosco, otec a učiteľ mladých,
stoj vždy pri nás mladých i starých.
Vypros nám milosť, o ktorú Ťa prosíme,
s radosťou vypočuješ, čo v srdci nosíme. 
(tu si možno v tichosti pripomenúť úmysel deviatnika)
Ty si tu bol pre nás do posledného dychu,
daj nech  s Ježišom premáhame pýchu.
Drahý don Bosco, prosíme dnes Teba,
chráň nás, sprevádzaj  a pomáhaj nám z neba.
Panna Mária, Ty si múdrou učiteľkou,
vedieš naše kroky vždy dobrou cestou.
Daj nech spolu s Tebou životom kráčame,
svoj život ochotne pre druhých dávame. Amen.

Otče náš,
Zdravas Mária (trikrát), 
Sláva Otcu 

„Svätý Ján Bosco, pomôž mi spasiť si dušu!“

9 rád dona Bosca mladým
25. január 
4: CEZ DEŇ MAKAJ, V NOCI SPI

Don Bosco Ti píše:

Milí mladí priatelia, človek sa narodil, aby pracoval. Niekoľkými slovami: užite si dovolenku, ale nikdy nebuďte nečinní; ak nepracujete vy, pracuje diabol. Cez deň pracujte, zabávajte sa, komunikujte, v noci spite.
(Prednáška z roku 1877 – Učenie o duchovnom živote, s. 70)

František Saleský Ti píše:

Pracuj verne, moja najdrahšia dcéra, s pohľadom svojej vôle upriameným dohora uprostred tejto temnoty a vyprahnutosti; kúsok takto vykonanej práce má väčšiu hodnotu ako sto kilogramov práce vykonanej uprostred útechy a krásnych pocitov, a aj keď je táto práca sladšia, predsa je tá druhá hodnotnejšia.
(Listy, OE XVII 151)

Modlitba k svätému Jánovi Boscovi
Svätý Ján Bosco, otec a učiteľ mladých,
stoj vždy pri nás mladých i starých.
Vypros nám milosť, o ktorú Ťa prosíme,
s radosťou vypočuješ, čo v srdci nosíme. 
(tu si možno v tichosti pripomenúť úmysel deviatnika)
Ty si tu bol pre nás do posledného dychu,
daj nech  s Ježišom premáhame pýchu.
Drahý don Bosco, prosíme dnes Teba,
chráň nás, sprevádzaj  a pomáhaj nám z neba.
Panna Mária, Ty si múdrou učiteľkou,
vedieš naše kroky vždy dobrou cestou.
Daj nech spolu s Tebou životom kráčame,
svoj život ochotne pre druhých dávame. Amen.

Otče náš,
Zdravas Mária (trikrát), 
Sláva Otcu 

„Svätý Ján Bosco, pomôž mi spasiť si dušu!“

9 rád dona Bosca mladým
26. január 
5: MAJ SO SEBOU TRPEZLIVOSŤ

Don Bosco Ti píše:

Jedným z aspektov, v ktorom je potrebná veľká trpezlivosť, je prekonávanie samých seba: prekonávanie našich zvykov, zlých sklonov, pokušení, ktoré nás neustále napádajú. […] Tu je potrebné, aby sme neustále používali trpezlivosť, dokonca aj mimoriadne utrpenie, ale nedovolili diablovi, aby nás premohol, a vo dne v noci, v bdení a odpočinku, v oddychu a práci sa vždy snažili premáhať tieto naše zlé sklony.
(Duchovné cvičenia v Lanzo z roku 1876 – Učenie o duchovnom živote, s. 196)

František Saleský Ti píše:

Vedzte, že cnosť trpezlivosti nám zabezpečuje najvyššiu dokonalosť, a ak ju musíme mať voči iným, musíme ju mať aj voči sebe… Musíme znášať svoju nedokonalosť, aby sme dosiahli dokonalosť; mám na mysli trpieť s trpezlivosťou, a nie milovať ju alebo hladiť: pokora sa živí týmto utrpením. Preto musíme byť trpezliví a nemyslieť si, že sa za jeden deň vyliečime zo všetkých zlozvykov, ktoré sme si osvojili. Musíte, prosím vás, byť trpezliví voči všetkým, ale predovšetkým voči sebe.
(Listy, OE XII 203)

Modlitba k svätému Jánovi Boscovi
Svätý Ján Bosco, otec a učiteľ mladých,
stoj vždy pri nás mladých i starých.
Vypros nám milosť, o ktorú Ťa prosíme,
s radosťou vypočuješ, čo v srdci nosíme. 
(tu si možno v tichosti pripomenúť úmysel deviatnika)
Ty si tu bol pre nás do posledného dychu,
daj nech  s Ježišom premáhame pýchu.
Drahý don Bosco, prosíme dnes Teba,
chráň nás, sprevádzaj  a pomáhaj nám z neba.
Panna Mária, Ty si múdrou učiteľkou,
vedieš naše kroky vždy dobrou cestou.
Daj nech spolu s Tebou životom kráčame,
svoj život ochotne pre druhých dávame. Amen.

Otče náš,
Zdravas Mária (trikrát), 
Sláva Otcu 

„Svätý Ján Bosco, pomôž mi spasiť si dušu!“

9 rád dona Bosca mladým
27. január 
6: NEKRITIZUJ DRUHÝCH ZBYTOČNE

Don Bosco Ti píše:

Nekritizujte činy druhých ani sa nechváľte vlastnými zásluhami alebo nejakou cnosťou. Vždy prijímajte kritiku a pochvalu s ľahostajnosťou a pokorte sa pred Bohom, keď ste pokarhaní.
(Pravidlo pre domy z roku 1877 – Učenie o duchovnom živote, s. 38)

František Saleský Ti píše:

Trpezlivosť s výkyvmi nálad druhých; znášanie buranských a nepríjemných spôsobov našich blížnych; víťazstvo nad našimi premenlivými náladami a vášňami; zriekanie sa našich najprimitívnejších sklonov; úsilie pri prekonávaní našich averzií a odporu; pokojné a mierne uznávanie našich nedokonalostí; neustála námaha, s ktorou sa snažíme udržať svoju dušu v pokoji; láska k opovrhovaniu; láskavé a jemné prijímanie nedocenenia a odsudzovania nášho života, našich rozhovorov, našich skutkov:to všetko je pre našu dušu plodnejšie, než si myslíme, ak je to vedené Božou láskou.
(Teotim, OE V 330)

Modlitba k svätému Jánovi Boscovi
Svätý Ján Bosco, otec a učiteľ mladých,
stoj vždy pri nás mladých i starých.
Vypros nám milosť, o ktorú Ťa prosíme,
s radosťou vypočuješ, čo v srdci nosíme. 
(tu si možno v tichosti pripomenúť úmysel deviatnika)
Ty si tu bol pre nás do posledného dychu,
daj nech  s Ježišom premáhame pýchu.
Drahý don Bosco, prosíme dnes Teba,
chráň nás, sprevádzaj  a pomáhaj nám z neba.
Panna Mária, Ty si múdrou učiteľkou,
vedieš naše kroky vždy dobrou cestou.
Daj nech spolu s Tebou životom kráčame,
svoj život ochotne pre druhých dávame. Amen.

Otče náš,
Zdravas Mária (trikrát), 
Sláva Otcu 

„Svätý Ján Bosco, pomôž mi spasiť si dušu!“

9 rád dona Bosca mladým
28. január 
7: MÁRIA TI KRYJE CHRBÁT

Don Bosco Ti píše:

Veľkou oporou pre vás, drahé deti, je úcta k Najsvätejšej Márii. […] Uisťuje vás, že ak jej budete oddaní, okrem toho, že vás naplní požehnaním na tomto svete, dosiahnete nebo v budúcom živote. Buďte si preto hlboko istí, že všetky milosti, o ktoré túto dobrú matku požiadate, vám budú udelené, pokiaľ si nebudete želať nič, čo by vám uškodilo.
(Zaopatrený mladík, 1847 – Učenie o duchovnom živote, s. 24)

František Saleský Ti píše:

Nie, ničomu sa nečudujte, vysmievajte sa týmto útokom nášho nepriateľa… Nenechajme sa vystrašiť jeho výmyslami: nevedel by nám ublížiť, a preto nás chce aspoň vystrašiť a prostredníctvom tohto strachu nás urobiť nepokojnými a prostredníctvom nepokojnosti nás unaviť a únavou prinútiť vzdať boj; ale buďme radi, že sme sa ako malé kuriatka skryli pod krídlami našej drahej Matky. Nebojme sa Boha a navyše milujme Ho s bázňou; držme dvere pevne zatvorené, dávajme pozor, aby sa múry našich predsavzatí nezrútili, a žime v pokoji. Nechajme nepriateľa, aby sa túlal a kľučkoval; nech si len chodí okolo, nech horí hnevom, plný zlých úmyslov, lebo nič nezmôže.
(Listy, OE XIII 300)

Modlitba k svätému Jánovi Boscovi
Svätý Ján Bosco, otec a učiteľ mladých,
stoj vždy pri nás mladých i starých.
Vypros nám milosť, o ktorú Ťa prosíme,
s radosťou vypočuješ, čo v srdci nosíme. 
(tu si možno v tichosti pripomenúť úmysel deviatnika)
Ty si tu bol pre nás do posledného dychu,
daj nech  s Ježišom premáhame pýchu.
Drahý don Bosco, prosíme dnes Teba,
chráň nás, sprevádzaj  a pomáhaj nám z neba.
Panna Mária, Ty si múdrou učiteľkou,
vedieš naše kroky vždy dobrou cestou.
Daj nech spolu s Tebou životom kráčame,
svoj život ochotne pre druhých dávame. Amen.

Otče náš,
Zdravas Mária (trikrát), 
Sláva Otcu 

„Svätý Ján Bosco, pomôž mi spasiť si dušu!“

9 rád dona Bosca mladým
29. január 
8: HĽADAJ BOHA VO SVIATOSTIACH

Don Bosco Ti píše:

Niekto by mohol povedať: „Som príliš veľký hriešnik“. Ak ste hriešnici, rýchlo sa vráťte k Božej milosti sviatosťou spovede a potom pristúpte k svätému prijímaniu a dostanete veľkú pomoc. Iný povie: Prijímanie prijímam zriedka, aby som mal väčšiu túžbu. To je klamstvo a výhovorka. Veci, ktoré sa robia zriedka, sa väčšinou robia zle. Ak často potrebujete pomoc, často ju musíte vyhľadávať.
(Mesiac máj, 1858 – Učenie o duchovnom živote, s. 107)

František Saleský Ti píše:

Ó, Bože, aké zadosťučinenie pre srdce milujúceho otca, keď počuje, ako jeho milovaná dcéra vyhlasuje, že bola závistlivá a zlomyseľná! Blahoslavená je táto závisť, pretože po nej nasleduje také úprimné vyznanie vo svätej spovedi! Tvoja ruka pri písaní Tvojho listu vykonala odvážnejší čin ako ruka Alexandra Veľkého!
(Listy, OE XVI 188)

Modlitba k svätému Jánovi Boscovi
Svätý Ján Bosco, otec a učiteľ mladých,
stoj vždy pri nás mladých i starých.
Vypros nám milosť, o ktorú Ťa prosíme,
s radosťou vypočuješ, čo v srdci nosíme. 
(tu si možno v tichosti pripomenúť úmysel deviatnika)
Ty si tu bol pre nás do posledného dychu,
daj nech  s Ježišom premáhame pýchu.
Drahý don Bosco, prosíme dnes Teba,
chráň nás, sprevádzaj  a pomáhaj nám z neba.
Panna Mária, Ty si múdrou učiteľkou,
vedieš naše kroky vždy dobrou cestou.
Daj nech spolu s Tebou životom kráčame,
svoj život ochotne pre druhých dávame. Amen.

Otče náš,
Zdravas Mária (trikrát), 
Sláva Otcu 

„Svätý Ján Bosco, pomôž mi spasiť si dušu!“

9 rád dona Bosca mladým
30. január 
9: PÝTAJ SA BOHA, ČO OD TEBA CHCE

Don Bosco Ti píše:

Boh každému určil istý životný stav a najdôležitejšou otázkou zo všetkých je, aby si tento stav spoznal a prijal. Pri tejto voľbe nech každý vypočuje radu svojho spovedníka. Potom nech sa bez ohľadu na nadriadených alebo podriadených, rodičov, príbuzných alebo priateľov rozhodne pre to, čo mu uľahčí cestu k spáse a poteší v okamihu smrti. 
(List chovancom, 1879 – Učenie o duchovnom živote, s. 51)

František Saleský Ti píše:

Je potrebné milovať to, čo miluje Boh: on miluje naše povolanie, milujme ho aj my. Nestrácajme čas tým, že budeme riešiť povolanie iných. Plňme si svoje povinnosti; každému stačí svoj kríž.
(Listy, OE XII 351)

Modlitba k svätému Jánovi Boscovi
Svätý Ján Bosco, otec a učiteľ mladých,
stoj vždy pri nás mladých i starých.
Vypros nám milosť, o ktorú Ťa prosíme,
s radosťou vypočuješ, čo v srdci nosíme. 
(tu si možno v tichosti pripomenúť úmysel deviatnika)
Ty si tu bol pre nás do posledného dychu,
daj nech  s Ježišom premáhame pýchu.
Drahý don Bosco, prosíme dnes Teba,
chráň nás, sprevádzaj  a pomáhaj nám z neba.
Panna Mária, Ty si múdrou učiteľkou,
vedieš naše kroky vždy dobrou cestou.
Daj nech spolu s Tebou životom kráčame,
svoj život ochotne pre druhých dávame. Amen.

Otče náš,
Zdravas Mária (trikrát), 
Sláva Otcu 

„Svätý Ján Bosco, pomôž mi spasiť si dušu!“

9 rád dona Bosca mladým
31. január sviatok Sv. Jána Bosca
10: BONUS: PROS SI DARČEK, PO KTOROM TÚŽIŠ

Don Bosco Ti píše:

Bol 24. jún 1855 a v oratóriu bol dvojitý sviatok: bol to skutočne veľký sviatočný deň… Celý Turín si uctil a oslávil patróna mesta, ale boli to zároveň aj moje meniny, sviatok sv. Jána Krstiteľa. Deň predtým som povedal svojim chlapcom: “Viem, že zajtra mi chcete pripraviť slávnosť a ďakujem vám za to. Ja vám tiež chcem pripraviť darček, po ktorom najviac túžite. Každý z vás si teda vezme kúsok papiera a napíše tam dar, po ktorom túži. Nie som bohatý, ale ak ma nebudete žiadať o kráľovský palác, urobím všetko, čo bude v mojich silách, aby som vás potešil.” Keď som čítal lístočky, našiel som tam aj seriózne žiadosti, ale aj niekoľko takpovediac bizarných. Niektorí ma prosili o “sto kíl nugátu, aby mali na celý rok”, iný zase o šteniatko “namiesto toho, ktoré nechali doma”. Giovanni Roda, priateľ Dominika Savia, ma požiadal o “trúbku, akú majú vojaci”, lebo sa chcel pridať k dychovke oratória. Na lístku Dominika Savia som našiel len päť slov: “Pomôžte mi stať sa svätým”.

O aký darček poprosíš dnes dona Bosca?

Pomoc Ukrajine

Domka nie je nečinná ani v aktuálnej vojnovej situácii. Ako sme rýchlo reagovali projektom Oratko online po vypuknutí pandémie koronavírusu, teraz reagujeme na potrebu pomoci ukrajinským deťom.Už mesiac chodia animátori z bratislavských stredísk 2x do týždňa do jedného zo zariadení, v ktorom sú ubytované ukrajinské mamičky s deťmi. Situácia je naozaj náročná, no nevzdávame sa.

Pozývame k pomoci aj vás: STAŇ SA DOBROVOĽNÍKOM PRE UKRAJINSKÉ DETIHľadáme dobrovoľníkov, ktorí by sa zaviazali k pravidelnej pomoci – 1x do týždňa do konca júna.Viac k tejto aktivite nájdete na našom webe aj v priloženom článku, ktorý prosíme, zaveste na vaše weby. Prikladáme tiež aj grafiky na soc. siete a plagát, ktorý môžete vytlačiť a zavesiť vo vašom stredisku.

HVIEZDY DO TMY
Druhou aktivitou, ktorú Domka organizuje v spolupráci s eRkom, je kampaň Hviezdy do tmy. Tú sme spomínali už viac krát, no chceme vám ju pripomenúť.Na webe https://hviezdydotmy.sk/ nájdete:
1. Námety na stretká s tematikou vojny a mieru
2. Návod na to, ako vôbec viesť tieto stretká či rozhovory
3. Konkrétne nápady na skutky lásky, obety a modlitbu
4. Galériu neba, do ktorého prikladáte fotky 
Ak vám je niečo nejasné, neváhajte nás kontaktovať!

Dobrovoľníci pre ukrajinské deti:
Anežka Karľa – anezka{zavináč}domka.sk 
Klaudia Kosnáčová – klaudia{zavináč}domka.sk
Hviezdy do tmy:
Terezka Piknová – terezia{zavináč}domka.sk

Ďakujeme za všetko čo pre druhých robíte 🙂

Link na formulár, kde sa môžete prihlásiť na pomoc s ubytovaním. Tento link môžete posunúť aj ďalej: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjEnExnfihwp2L3hDO8BDpRwdmuhqKWezLMe_NjAIIrgN7wA/viewform

Momentálne v našej komunite na internáte býva päť chlapcov a jedna vychovávateľka zo saleziánskeho detského domova z Ľvova. Zabezpečujeme im celodennú starostlivosť a program.

Tabuľka potrebných veci: TU

Môžete nás finančne podporiť výdavky spojené s pobytom chlapcov, milodar môžete nechať v sakristii, alebo poslať na účet s poznámkou Ukrajina a VS: 2402. Peniaze ktoré zvýšia pošleme priamo saleziánom na Ukrajinu, aby sa cez nich dostali ku konkrétnym rodinám, ktoré to budú potrebovať.
č. účtu: SK87 0200 0000 0014 2141 4556
VS: 2402

pay by square

V mene chlapcov ďakujeme za pomoc a veľkodušnosť.
saleziáni z Miletičky

Ďakujeme